Szkolenia dla SFP

Aktualnie realizowane szkolenia dla sektora

 1. Opodatkowanie dotacji VAT i kwalifikowalność VAT w projektach 2018r.
 2. Czynności szkół, przedszkoli, usługi opiekuńcze, czyli kiedy samorząd działa jako podatnik – przełomowe orzeczenia
 3. Wprowadzenie do VAT dla nowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych,
 4. Nowości w VAT 2018r. – opodatkowanie dotacji VAT, split payment, kwalifikowalność VAT w projektach, odwrotne obciążenie, kasy fiskalne i inne.
 5. VAT w kulturze 2018
 6. VAT w nieruchomościach – specyfika sektora finansów publicznych
 7. Centralizacja VAT – odliczanie i naliczanie VAT w scentralizowanym samorządzie

Kongres I

 

 

Opodatkowanie dotacji VAT i kwalifikowalność VAT w projektach 2018r.

 

Opis i cel szkolenia

 

Szanowni Państwo,

podmioty z mieszanym rodzajem działalności (sektor publiczny, samorządy, instytuty czy fundacje), ubiegając się o szereg dotacji i dopłat z różnych źródeł, niekiedy pomijają tematykę VAT bądź sprowadzają ją jedynie do pytania, czy VAT powinien być wydatkiem kwalifikowanym, czy też nie. Takie postępowanie jest błędem, ponieważ zdarza się, że sama dotacja podlega opodatkowaniu, a to może spowodować, iż wkład własny jednostki będzie wielokrotnie wyższy, niż zaplanowano.

Opodatkowanie dotacji zawsze było zagadnieniem problematycznym. Podmioty z sektora finansów publicznych często nie mają pewności, czy VAT w projekcie mogą uznać za kwalifikowany, czy sama dotacja powoduje zapłatę podatku i czy należy wystawiać fakturę. Obecnie najwięcej kontrowersji wzbudzają dotacje zakładające określone wpłaty własne mieszkańców, np. dotacje z regionalnego programu operacyjnego (dalej: RPO) na odnawialne źródła energii, dofinansowanie wymiany kotłów, zakup kolektorów słonecznych, dofinansowanie wyjazdu przedsiębiorców na targi itp. Nie jest jasne, czy w niektórych przypadkach nie będzie konieczne zastosowanie odwrotnego obciążenia VAT.

Brak wnikliwej analizy planowanego zadania może powodować szereg negatywnych konsekwencji – zarówno w zakresie rozliczeń podatkowych, jak i braku finansowania dla całej inwestycji (skoro będzie konieczne pokrycie kwoty VAT).

Dodatkowym problemem jest ogromna zmienność stanowisk organów podatkowych, które dotychczas dość liberalnie podchodziły do opodatkowania takich dofinansowań, obecnie jednak zmieniły stanowisko. W konsekwencji jednostki nie mogą liczyć na pewność prawa w tym zakresie.

Znowu pojawia się też problem zmiany stanowiska organów podatkowych co do odliczania VAT związanego z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi. Wątpliwości rozpoczęły się od wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2017 r. , który wywołał bardzo wiele kontrowersji wśród samorządów. Organ i Sąd uznały, że skoro gmina wykorzystuje infrastrukturę kanalizacyjną zarówno w celu odprowadzenia ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych, jak i własnych jednostek organizacyjnych – to od dnia 1 stycznia 2016 r. wydatki związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków nie będą dotyczyły wyłącznie działalności opodatkowanej, lecz również innej działalności wykonywanej poza podatkiem VAT i mogą być odliczane jedynie prewspółczynnikiem. Obserwujemy zatem obecnie powrót do argumentacji sprzed kilku lat i znowu kwestionowane jest prawo samorządów do odliczania VAT z tytułu inwestycji. Należy bowiem jasno stwierdzić, iż ograniczenie odliczenia do wysokości prewspółczynnika VAT dla wielu gmin równe jest de facto odmową prawa do odliczenia podatku naliczonego (gdyż ten wynosi w praktyce 1-10 %).

Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej przygotowała zatem wystąpienie obejmujące tą tematykę.

 

 1. VAT w dotacjach – uwagi ogólne
 • dwa aspekty opodatkowania dotacji,
 • pojęcie VAT kwalifikowanego,
 • kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu, jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
 • kiedy przysługuje odliczenie,
 • przepisy i przykłady z praktyki.

 

 1. Opodatkowanie dotacji – zmiana stanowiska MF
 • dotacje na OZE, kotły, wyjazdy przedsiębiorców na targi, dotacje z RPO,
 • najnowsze interpretacje KIS,
 • orzecznictwo sądów administracyjnych,
 • praktyczne rozliczenie dotacji na przykładach.

 

 1. Odwrotne obciążenie w usługach budowlanych
 • istota odwrotnego obciążenia,
 • kto zobowiązany jest do rozliczenia transakcji,
 • odwrócony VAT w budownictwie, kto jest podwykonawcą? Czy jednostka może być zobowiązana do rozliczenia w zw. z podwykonawstwem?
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 • regulacje i konsekwencje błędnego rozliczenia, jakie ryzyko pociąga za sobą błędne rozliczenie faktury kosztowej z VAT,
 • o czym pamiętać podczas zamówień publicznych?

 

 1. VAT kwalifikowany
 • orzecznictwo sądów administracyjnych, przełomowy wyrok NSA z 18 maja 2017r.,
 • praktyka stosowania przepisów i odpowiedzialność,
 • sankcje podatkowe,
 • stanowiska organów podatkowych i orzecznictwo.

 

 1. Zmiana praktyki dot. odliczania VAT przez samorząd od inwestycji
 • orzecznictwo – w tym przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 kwietnia 2017r. i jego wpływ na praktykę organów i JST,
 • inwestycje wodno-kanalizacyjne – obecne stanowiska,
 • orzecznictwo odnośnie stosowania prewspółczynnika do inwestycji,
 • odliczanie VAT od targowiska, cmentarza, przystanków itp.

 

 1. Kiedy projekt dotyczy VAT?
 • działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego i działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej,
 • orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w zakresie przyznawania organom władzy publicznej statusu podatnika VAT w związku z zakresem wykonywanej działalności.

 

 

Wykładowca

Joanna Rudzka – prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Do niedawna kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej.

Jest ponadto cenionym szkoleniowcem (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, szkolenia prowadzone przez wydawnictwa i firmy konferencyjne), ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych.  Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilka gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem i prewspółczynnikiem. Dokonała scalenia (centralizacji) kilkudziesięciu samorządów, w wyniku czego otrzymały one znaczne zwroty VAT. Pomaga Gminom w sporach w zakresie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),  instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.

 

Korzyści dla uczestników:

 • znajomość przepisów dotyczących opodatkowania VATem dotacji, jak również zmian praktyki ich stosowania (najnowszych, przełomowych orzeczeń), uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego wypełnienia wniosków o dotację w zakresie kwalifikowalności VAT.

 

Adresaci szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do osób rozliczających podatki (skarbników, głównych księgowych, dyrektorów ds.finansów, pracowników wydziałów finansowych) prawników wewnętrznych jednostek, osób odpowiedzialnych za dotacje i projekty inwestycyjne zwłaszcza finansowane z UE, w podmiotach takich jak:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki budżetowe,
  • zakłady budżetowe,
  • spółki komunalne,
  • instytuty naukowe,
  • jednostki badawcze,
  • instytucje kultury,
  • związki / stowarzyszenia / federacje przedsiębiorców, producentów czy hodowców,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty wykonujące zadania publiczne,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • urzędy.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Opodatkowanie dotacji VAT, split payment, kwalifikowalność VAT w projektach, odwrotne obciążenie, kasy fiskalne i inne nowości w VAT 2018

 

Opis i cel szkolenia

 

Szanowni Państwo,

rok 2018 przynosi bardzo wiele zmian w regulacjach dotyczących VAT. Mają one głównie na celu walkę z wyłudzeniami i przestępcami podatkowymi, jednak w praktyce muszą się do nich dostosować również zwykli, uczciwi podatnicy. Wprowadzono rewolucyjną zasadę podzielonej płatności w VAT. Zwiększono sankcje za błędy w rozliczeniach. Ministerstwo planuje dalsze nowelizacje jak również wprowadzenie listy czynności, które będzie musiał wykonać podatnik aby zapewnić sobie bezpieczeństwo podatkowe gdy nieświadomie zostanie uwikłany w przestępstwo podatkowe w VAT. Obowiązkowe będzie też sprawdzanie konta dostawcy.

Wiele wątpliwości wiąże się z zmianą podejścia do rozliczania dotacji (kiedy należy opodatkować dotację, kiedy VAT jest kwalifikowany i jak dokumentować kwalifikowalność) czy otrzymywaniem przez jednostki sektora finansów publicznych nieodpłatnych świadczeń. Brak wnikliwej analizy planowanego zadania może powodować szereg negatywnych konsekwencji zarówno w zakresie podatków jak i braku finansowania do całej inwestycji (skoro będzie konieczne pokrycie kwoty VAT). W praktyce bowiem spotkamy się często z sytuacją gdy wobec braku odpowiedniego zaplanowania inwestycji jednostka musi dopłacić VAT niejako „z własnej kieszeni.

Obserwujemy zmiany praktyki kwalifikowania czynności sektora jako działania w ramach bycia podatnikiem VAT np. przełomowe orzecznictwo dotyczące szkół, przedszkoli, MOPSów, uznaje dotychczasową praktykę organów podatkowych za nieprawidłową. Coraz więcej jednostek odlicza VAT na bieżąco, jednak wiele z nich nadal nie dokonuje odliczeń podatku naliczonego, płacąc do budżetu centralnego jedynie VAT należny, co może budzić szereg wątpliwości pod kątem gospodarności środkami. Sprawy nie ułatwia sprzeczne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych.

Niedawne zmiany przepisach spowodowały też konieczność rozliczania VAT przez nabywcę na zasadzie odwrotnego obciążenia, daleko idące zmiany w tym zakresie dotyczą usług budowlanych. Obowiązuje już nowe rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych a Ministerstwo zapowiada dalsze zmiany w tym temacie.

Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej przygotowała zatem wystąpienie obejmujące tą tematykę.

 

 1. VAT a dotacje – zmiana podejścia MF i nowe orzecznictwo
 • kiedy przysługuje odliczenie,
 • dotacje na OZE, kotły, wyjazdy przedsiębiorców na targi, dotacje z RPO,
 • kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu, jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
 • VAT kwalifikowany – orzecznictwo sądów administracyjnych, przełomowy wyrok NSA z 18 maja 2017r.,
 • praktyka stosowania przepisów i odpowiedzialność,
 • praktyczne rozliczenie dotacji na przykładach,
 • stanowiska organów podatkowych i orzecznictwo.

 

 1. Podzielona płatność (split payment) w VAT i inne zmiany związane z uszczelnianiem podatków
 • wpływ na płynność jednostek sektora finansów publicznych,
 • ryzyka dla sektora finansów publicznych,
 • konto VAT,
 • zachęty podatkowe,
 • pojęcie należytej staranności w VAT, jak daleko sprawdzać kontrahenta,
 • problemy praktyczne.

 

 1. Odwrotne obciążenie w usługach budowlanych
 • istota odwrotnego obciążenia,
 • kto zobowiązany jest do rozliczenia transakcji,
 • katalog towarów i usług objęty odwrotnym obciążeniem,
 • odwrócony VAT w budownictwie, kto jest podwykonawcą? Czy jednostka może być zobowiązana do rozliczenia w zw. z podwykonawstwem?
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 • regulacje i konsekwencje błędnego rozliczenia, jakie ryzyko pociąga za sobą błędne rozliczenie faktury kosztowej z VAT,
 • faktury i deklaracje,
 • problemy praktyczne.

 

 1. Kasy fiskalne 2018r.
 • nowe rozporządzenie,
 • kasy rejestrujące on-line i Centralne Repozytorium Kas,
 • limit obrotów,
 • czynności,
 • kto jest zobowiązany zainstalować kasę,
 • praktyka sektora finansów publicznych.

 

 1. Nowe sankcje w ustawie
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
 • sankcja 30%, 20% i 100%,
 • orzecznictwo sądowe w tej materii,
 • planowane dalsze zmiany przepisów: biała lista podatników, rejestr podatników, obowiązkowe sprawdzanie konta dostawcy.

 

 

 1. Czynności szkół, przedszkoli, usługi opiekuńcze – przełomowe orzeczenia
 • NSA – dwa przełomowe wyroki z 9 czerwca 2017,
 • MOPS, GOPS jako podatnik VAT,
 • działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego i działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej,
 • orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w zakresie przyznawania organom władzy publicznej statusu podatnika VAT w związku z zakresem wykonywanej działalności.

 

 1. Zmiana praktyki dot. odliczania VAT przez samorząd od inwestycji
 • orzecznictwo – w tym przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 kwietnia 2017r. i jego wpływ na praktykę organów i JST,
 • inwestycje wodno-kanalizacyjne,
 • odliczanie VAT od targowiska – wyrok z 29 sierpnia 2017r.

 

 1. Zmiana praktyki w zakresie wywłaszczenia i sprzedaży nieruchomości
 • czy zawsze należy zapłacić VAT z tytułu wywłaszczenia gruntów np. pod autostradę?
 • co zrobić gdy zapłacono podatek a obecnie zgodnie z orzecznictwem nie było to konieczne?
 • jakimi przesłankami kierować się przy określaniu czy JST zobowiązane jest rozliczyć VAT?

 

Wykładowca

Joanna Rudzka – prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Do niedawna kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej.

Jest ponadto cenionym szkoleniowcem (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, szkolenia prowadzone przez wydawnictwa i firmy konferencyjne), ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych.  Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilka gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem i prewspółczynnikiem. Dokonała scalenia (centralizacji) kilkudziesięciu samorządów, w wyniku czego otrzymały one znaczne zwroty VAT. Pomaga Gminom w sporach w zakresie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),  instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.

 

Korzyści dla uczestników:

 • znajomość zmian w regulacjach dotyczących VAT istotnych dla sektora finansów publicznych jak również zmian praktyki ich stosowania (najnowszych, przełomowych orzeczeń).

 

Adresaci szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do osób rozliczających podatki (skarbników, głównych księgowych, dyrektorów ds.finansów, pracowników wydziałów finansowych) prawników wewnętrznych jednostek, osób odpowiedzialnych za dotacje i projekty inwestycyjne zwłaszcza finansowane z UE, w podmiotach takich jak:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki budżetowe,
  • zakłady budżetowe,
  • spółki komunalne,
  • instytuty naukowe,
  • jednostki badawcze,
  • instytucje kultury,
  • związki / stowarzyszenia / federacje przedsiębiorców, producentów czy hodowców,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty wykonujące zadania publiczne,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • urzędy.