Zmiany w VAT 2017-2018 istotne dla jsfp

 

Kongres I

Opis i cel szkolenia

Szanowni Państwo,

rok 2017 i 2018 przynoszą bardzo wiele zmian w regulacjach dotyczących VAT. Mają one głównie na celu walkę z wyłudzeniami i przestępcami podatkowymi, jednak w praktyce muszą się do nich dostosować również zwykli, uczciwi podatnicy. Planowane jest wprowadzenie rewolucyjnej zasady podzielonej płatności w VAT. Zwiększono sankcje za błędy w rozliczeniach. Ministerstwo planuje dalsze nowelizacje jak również wprowadzenie listy czynności, które będzie musiał wykonać podatnik aby zapewnić sobie bezpieczeństwo podatkowe gdy nieświadomie zostanie uwikłany w przestępstwo podatkowe w VAT.

Obserwujemy zmiany praktyki kwalifikowania czynności sektora jako działania w ramach bycia podatnikiem VAT (przełomowe orzecznictwo uznaje dotychczasową praktykę organów podatkowych za nieprawidłową). Coraz więcej jednostek odlicza VAT na bieżąco, jednak wiele z nich nadal nie dokonuje odliczeń podatku naliczonego, płacąc do budżetu centralnego jedynie VAT należny, co może budzić szereg wątpliwości pod kątem gospodarności środkami. Sprawy nie ułatwia sprzeczne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych.

Niedawne zmiany przepisach spowodowały też konieczność rozliczania VAT przez nabywcę na zasadzie zwrotnego obciążenia, daleko idące zmiany w tym zakresie dotyczą usług budowlanych. Wiele wątpliwości wiąże się z zmianą podejścia do rozliczania dotacji (kiedy VAT jest kwalifikowany, jak dokumentować kwalifikowalność i kiedy należy opodatkować dotację) czy otrzymywaniem przez jednostki sektora finansów publicznych nieodpłatnych świadczeń. Brak wnikliwej analizy planowanego zadania może powodować szereg negatywnych konsekwencji zarówno w zakresie podatków jak i braku finansowania do całej inwestycji (skoro będzie konieczne pokrycie kwoty VAT). W praktyce bowiem spotkamy się często z sytuacją gdy wobec braku odpowiedniego zaplanowania inwestycji jednostka musi dopłacić VAT niejako „z własnej kieszeni”.

Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej przygotowała zatem wystąpienie obejmujące tą tematykę.

 

 

 

 1. Podzielona płatność (split payment) w VAT
 • projekt ustawy, stan prac,
 • planowane modele i ich działanie,
 • wpływ na płynność jednostek sektora finansów publicznych,
 • ryzyka dla sektora finansów publicznych,
 • konto VAT,
 • zachęty podatkowe,
 • problemy praktyczne.

 

 1. Nowe regulacje w zakresie odwrotnego obciążenia
 • istota odwrotnego obciążenia,
 • kto zobowiązany jest do rozliczenia transakcji,
 • katalog towarów i usług objęty odwrotnym obciążeniem,
 • odwrócony VAT w budownictwie, kto jest podwykonawcą? Czy jednostka może być zobowiązana do rozliczenia w zw. z podwykonawstwem?
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 • regulacje i konsekwencje błędnego rozliczenia, jakie ryzyko pociąga za sobą błędne rozliczenie faktury kosztowej z VAT,
 • faktury i deklaracje,
 • problemy praktyczne.

 

 1. Nowe sankcje w ustawie
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
 • sankcja 30%, 20% i 100%,
 • orzecznictwo sądowe w tej materii,
 • postępowanie dotyczące korekt deklaracji w nowym stanie prawnym.

 

 

 1. Kasy fiskalne 2018r.
 • limit obrotów,
 • czynności,
 • kto jest zobowiązany zainstalować kasę,
 • praktyka sektora finansów publicznych.

 

 1. VAT a dotacje – zmiana podejścia MF i nowe orzecznictwo
 • VAT kwalifikowany – orzecznictwo sądów administracyjnych, przełomowy wyrok NSA z 18 maja 2017r.,
 • praktyka stosowania przepisów i odpowiedzialność,
 • kiedy przysługuje odliczenie,
 • dotacje na OZE, kotły, wyjazdy przedsiębiorców na targi, dotacje z RPO,
 • kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu, jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
 • stanowiska organów podatkowych.

 

 1. Zmiana praktyki dot. działania JST jako podatnik VAT – przełomowe orzeczenia
 • NSA – dwa przełomowe wyroki z 9 czerwca 2017,
 • usługi szkół, usługi opiekuńcze, usługi przedszkoli,
 • MOPS, GOPS jako podatnik VAT,
 • działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego i działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej,
 • orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w zakresie przyznawania organom władzy publicznej statusu podatnika VAT w związku z zakresem wykonywanej działalności.

 

 1. Zmiana praktyki dot. odliczania VAT przez samorząd od inwestycji
 • orzecznictwo – w tym przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 kwietnia 2017r. i jego wpływ na praktykę organów i JST,
 • inwestycje wodno-kanalizacyjne,
 • odliczanie VAT od targowiska – wyrok z 29 sierpnia 2017r.

 

 1. Zmiana praktyki w zakresie wywłaszczenia i sprzedaży nieruchomości
 • czy zawsze należy zapłacić VAT z tytułu wywłaszczenia gruntów np. pod autostradę?
 • co zrobić gdy zapłacono podatek a obecnie zgodnie z orzecznictwem nie było to konieczne?
 • jakimi przesłankami kierować się przy określaniu czy JST zobowiązane jest rozliczyć VAT?

 

 1. Nowe przepisy dotyczące wyłudzeń w VAT – reperkusje dla zwykłych podatników
 • Krajowa Administracja Skarbowa – nowe zasady kontroli,
 • puste faktury – zmiany w VAT i orzecznictwo sądowe,
 • pojęcie należytej staranności w VAT, jak daleko sprawdzać kontrahenta?
 • jak sprawdzać kontrahenta?

 

 

Korzyści dla uczestników:

 • znajomość zmian w regulacjach dotyczących VAT istotnych dla sektora finansów publicznych jak również zmian praktyki ich stosowania (najnowszych, przełomowych orzeczeń).

 

Adresaci szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do osób rozliczających podatki (skarbników, głównych księgowych, dyrektorów ds.finansów, pracowników wydziałów finansowych) prawników wewnętrznych jednostek, osób odpowiedzialnych za dotacje i projekty inwestycyjne zwłaszcza finansowane z UE, w podmiotach takich jak:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki budżetowe,
  • zakłady budżetowe,
  • spółki komunalne,
  • instytuty naukowe,
  • jednostki badawcze,
  • instytucje kultury,
  • związki / stowarzyszenia / federacje przedsiębiorców, producentów czy hodowców,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty wykonujące zadania publiczne,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • urzędy.

 

 

 

Wykładowca

Joanna Rudzka – prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Do niedawna kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej.

Jest ponadto cenionym szkoleniowcem (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, szkolenia prowadzone przez wydawnictwa i firmy konferencyjne), ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych.  Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilka gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem i prewspółczynnikiem. Dokonała scalenia (centralizacji) kilkudziesięciu samorządów, w wyniku czego otrzymały one znaczne zwroty VAT. Pomaga Gminom w sporach w zakresie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),  instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.