Szkolenia dla SFP

Aktualnie realizowane szkolenia dla sektora

 1. VAT 2019 – zmiany i nowości w sektorze publicznym.
 2. 50 % autorskie koszty twórców w 2019r., zmiany w przepisach, interpretacje orgamnów podatkowych, orzeczenia oraz planowana interpretacja ogólna MF.
 3. Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych.
 4. Split payment / podzielona płatność, zakres dysponowania środkami jednostki, należyta staranność, kasy fiskalne, rejestry podatników VAT, sprzedaż nieruchomości, sprawdzanie rachunku bankowego, odwrotne obciążenie, sankcje i inne nowości w VAT w 2019r.  
 5. Wybrane aspekty podatkowe projektów twórczych – 50% koszty twórców, opodatkowanie VAT i odliczenie, kwalifikacja dla ZUS umowy.
 6. Wybrane aspekty podatkowe planowanych inwestycji i modernizacji.
 7. Opodatkowanie dotacji VAT.
 8. VAT w kulturze 2019r.
 9. Odliczanie i naliczanie VAT w scentralizowanym samorządzie – praktyka ostatnich miesięcy i nowe orzecznictwo.
 10. VAT w nieruchomościach – specyfika sektora finansów publicznych w świetle najnowszego orzecznictwa i zmian w przepisach.
 11. Wprowadzenie do VAT dla nowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych.
 12. Zarządzenie podatkami w jednostce sektora finansów publicznych.
 13. OZE a VAT.

Jeżeli chcieliby Państwo abyśmy zorganizowali dla Państwa szkolenie zamknięte o powyższej czy też innej tematyce lub chcą Państwo nawiązać współpracę, prosimy o kontakt z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Kongres I

Wybrane aspekty podatkowe projektów twórczych – 50% koszty twórców, opodatkowanie VAT i odliczenie, kwalifikacja dla ZUS umowy

 

Opis i cel szkolenia

Szanowni Państwo,

wiele wątpliwości wzbudza niedawna nowelizacja przepisów o 50% kosztach uzyskania przychodu w PIT. Organy podatkowe wydają szereg negatywnych interpretacji zabraniających wnioskodawcom stosowania tych kosztów. Przepisy będą zatem kolejny raz znowelizowane i to z datą wsteczną. Nie brakuje też orzecznictwa sądowego, gdzie precyzowane są szczegóły praktyczne stosowania tych przepisów. Należy zatem przeanalizować stosowane w Państwa jednostce umowy i regulaminy pod kątem spełnienia wymogów ustawowych. Ministerstwo Finansów zapowiedziało bowiem kontrole w tym zakresie. Jeżeli zaś nie stosują Państwo 50 % kosztów warto jest rozważyć, czy możliwe jest zwiększenie wynagrodzeń niektórych pracowników bez ponoszenia dodatkowego kosztu przez pracodawcę.

Podobnie, wiele kontroli toczy się obecnie w zakresie ZUS od umów nie będących umowami o pracę. Kwestionowana jest niekiedy natura umowy.

W zakresie zaś VAT, podmioty z mieszanym rodzajem działalności – jako organy władzy publicznej i jako zawierający zobowiązania cywilno-prawne – (sektor publiczny, instytucje kultury, samorządy, instytuty czy fundacje) mają często ogromny problem z prawidłowym kwalifikowaniem prowadzonych działań i projektów dla celów opodatkowania i odliczania VAT. Tymczasem, ubiegając się o szereg dotacji i dopłat z różnych źródeł, niekiedy pomijają one tematykę VAT. Natomiast, bez odpowiedzi na pytanie czy VAT powinien być wydatkiem kwalifikowanym, czy też nie, nie jest możliwe prawidłowe uzupełnienie wniosku ani rozliczenie dotacji. Podmioty z sektora finansów publicznych często nie mają pewności, czy VAT w projekcie mogą uznać za kwalifikowany, czy sama dotacja powoduje zapłatę podatku i czy należy wystawiać fakturę. Brak wnikliwej analizy planowanego zadania może powodować szereg negatywnych konsekwencji. Dodatkowym problemem jest ogromna zmienność stanowisk organów podatkowych.

Spory toczą się też na bazie obecnej wykładni przepisów prezentowanej przez Ministerstwo Finansów i niektóre sądy administracyjne – iż jedynym prawidłowym sposobem odliczania VAT w sektorze jest stosowanie prewspółczynnika.

Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej przygotowała zatem wystąpienie obejmujące tą tematykę.

 1. Autorskie koszty uzyskania przychodów
 • obecne brzmienie przepisów,
 • kiedy stosujemy 50 % koszty,
 • niedawne zmiany,
 • stanowiska organów podatkowych,
 • wymóg „wyodrębnienia” wynagrodzenia a ustalenia procentowe pracy twórczej w umowie,
 • 50% kup a stosunek pracy,
 • zatrudnienie na konkretnym stanowisku a prawo do 50% kup,
 • pracownicy dydaktyczni, naukowi,
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 • orzecznictwo sądowe.

 

 1. Koszty po zmianie przepisów podatkowych
 • ustawa z 10 maja 2018r. ,
 • dziedziny, do których można stosować 50% koszty,
 • dzieło i prawa autorskie, twórcy i artyści,
 • rodzaje działalności.
 1. Aspekty praktyczne
 • rola umów,
 • regulaminy wynagradzania,
 • odpowiednie dokumentowanie,
 • planowane kontrole podatkowe,
 • odpowiedzialność – kto ponosi koszty podatku?

 

 1. Kiedy projekt jest w ramach działalności gospodarczej?
 • działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego i działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej,
 • kryteria rozróżnienia obszarów działalności,
 • orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w zakresie przyznawania organom władzy publicznej statusu podatnika VAT w związku z zakresem wykonywanej działalności,
 • różne możliwości argumentacji,
 • rola umów, regulaminów,
 • specyficzne czynności – umowy kooperacyjne pomiędzy jednostkami, wspólne przedsięwzięcia, bartery, darowizny, wymiany świadczeń, umowy sponsorskie.
 • jakie czynniki wziąć pod uwagę?
 • Od czego zależy kwalifikacja dla VAT?
 • pojęcie VAT kwalifikowanego,
 • „zamiar” dla VAT,
 • orzecznictwo sądów administracyjnych, przełomowy wyrok NSA z 18 maja 2017r.,
 • praktyka stosowania przepisów i odpowiedzialność,
 • rezygnacja z odliczania VAT a zarzut niegospodarności.

 

 1. Preproporcja i bezpośrednie przyporządkowanie
 • koszty ogólne i inwestycyjne,
 • alokacja bezpośrednia zakupów,
 • kiedy współczynnik a kiedy 100% odliczeń,
 • klucze przypisania,
 • orzecznictwo odnośnie stosowania prewspółczynnika.
 1. Stawki VAT i zwolnienie
 • zwolnienie przedmiotowe,
 • usługi kulturalne zwolnione z VAT
 • usługi wstępu,
 • opodatkowanie VAT działalności innej niż kulturalna,
 • opodatkowanie czynności wspomagających kulturę,
 • najem pomieszczeń,
 • administrowanie nieruchomością,
 • imprezy, koncerty, wydarzenia, konkursy.

 

 1. Dotacje
 • dwa aspekty opodatkowania dotacji,
 • kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu, jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
 • kiedy przysługuje odliczenie,
 • najnowsze interpretacje KIS,
 • orzecznictwo sądów administracyjnych.
 1. ZUS w projektach twórczych
 • istota umowy o dzieło,
 • umowa o dzieło a zlecenie,
 • powtarzalność czynności i ich rezultat,
 • kontrole w tym zakresie,
 • Czy ZUS może zakwestionować przyjęty rodzaj umowy i domagać się składek?
 • Jak opisać umowę aby ZUZ nie zakwestionował jej charakteru?

 

 1. Inne zmiany istotne dla sektora
 • split payment,
 • zmiany w zakresie dodatkowego zobowiązania podatkowego 30%, 20% i 100%,
 • ustawa o KAS, kontrole celno-skarbowe,
 • należyta staranność,
 • planowane zmiany „uszczelniające”.

 

Korzyści dla uczestników:

 • znajomość przepisów dotyczących 50% KUP i ZUS twórców oraz VAT w projektach oraz najnowszych i planowanych zmian tych przepisów jak również praktyki ich stosowania (najnowszych, przełomowych orzeczeń).

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób rozliczających podatki (skarbników, głównych księgowych, dyrektorów ds.finansów, pracowników wydziałów finansowych) prawników wewnętrznych jednostek, osób odpowiedzialnych za dotacje i projekty inwestycyjne zwłaszcza finansowane z UE, w podmiotach takich jak:

  • instytucje kultury,
  • szkoły wyższe,
  • muzea,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki budżetowe,
  • zakłady budżetowe,
  • spółki komunalne,
  • instytuty naukowe,
  • jednostki badawcze,
  • związki / stowarzyszenia / federacje przedsiębiorców, producentów czy hodowców,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty wykonujące zadania publiczne,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • urzędy.