VAT w kulturze w 2023 r. i przełomowe orzecznictwo

Szanowni Państwo,

tematyka podatku VAT coraz częściej dotyka podmiotów z szeroko rozumianego sektora finansów publicznych, w tym instytucje kultury. Ostatnie orzecznictwo na nowo definiuje pojęcie podatnika VAT. Jednostki w obszarze kultury stają wobec tego coraz częściej przed pytaniem czy powinny dokonać rejestracji dla potrzeb tego podatku, czy nadal korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, czy może rejestracja na VAT byłaby dla nich opłacalna? A może korzystniej byłoby się z VAT wyrejestrować?

Coraz więcej jednostek odlicza VAT na bieżąco, jednak wiele z nich nadal nie dokonuje odliczeń podatku naliczonego, płacąc do budżetu centralnego jedynie VAT należny, co może budzić szereg wątpliwości pod kątem gospodarności środkami. Sprawy nie ułatwia sprzeczne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych. Kwestią tą zajął się ponadto NIK w niedawnym raporcie.

30 listopada 2022r. WSA w Lublinie wydał orzeczenie w sprawie o sygn. I SA/Lu 398/22, dotyczące możliwości pełnego odliczenia VAT od inwestycji w Instytucji Kultury, reprezentowanej przez Naszą Kancelarię. Sąd zgodził się z nami, że Muzeum nie musi stosować prewspółczynnika VAT. Orzeczenie to jest niezwykle istotne dla tych Instytucji, które nie posiadają interpretacji indywidualnej, pozwalającej na odliczanie 100% VAT.

W innej naszej sprawie, WSA w Warszawie, wydał 24 czerwca 2022r. wyrok o sygn. akt lll SA/Wa 2905/21 pozwalający jednostkom sektora finansów publicznych odliczać VAT od wydatków na samochody bez konieczności stosowania prewspółczynnika VAT. Pojawia się zatem kolejna możliwość odzyskania podatku VAT w sektorze publicznym.

Rok 2022 przyniósł bardzo wiele zmian w regulacjach podatkowych a z zapowiedzi wiemy, że 2023r. przyniesie kolejne. Mają one głównie na celu walkę z wyłudzeniami i przestępcami podatkowymi, jednak w praktyce muszą się do nich dostosować również zwykli, uczciwi podatnicy. Wiele wątpliwości wiąże się z zmianą podejścia do rozliczania dotacji (kiedy należy opodatkować dotację, kiedy VAT jest kwalifikowany i jak dokumentować kwalifikowalność) czy otrzymywaniem przez jednostki sektora finansów publicznych nieodpłatnych świadczeń. Brak wnikliwej analizy planowanego zadania może powodować szereg negatywnych konsekwencji zarówno w zakresie podatków jak i braku finansowania do całej inwestycji (skoro będzie konieczne pokrycie kwoty VAT). Oczekujemy na wydanie istotnej uchwały przez NSA.

Kancelaria wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przygotowała szkolenie dla osób rozliczających VAT w kulturze.

1.  Kiedy jednostka kultury musi naliczyć i może odliczyć VAT   

 • jednostka jako podatnik,
 • czy konieczna jest rejestracja dla potrzeb VAT?
 • czynności opodatkowane, definicja działalności gospodarczej,
 • kiedy przysługuje odliczenie,
 • bartery, darowizny, sponsoring,
 • czynności opodatkowane specyficzne dla jednostek,
 • zwolnienie podmiotowe,
 • rezygnacja z odliczania VAT a zarzut niegospodarności.

2.  Preproporcja i bezpośrednie przyporządkowanie

 • pojęcie prewspółczynnika,
 • sposób liczenia współczynnika,
 • alokacja bezpośrednia zakupów,
 • koszty ogólne i inwestycyjne,
 • kiedy współczynnik a kiedy 100% odliczeń,
 • zmiana przeznaczenia – zapadłe i oczekiwane orzecznictwo,
 • przełomowe orzeczenie z 30 listopada 2022r. WSA w Lublinie o sygn. I SA/Lu 398/22 dotyczące możliwości i zakresu odliczenia VAT od inwestycji w Instytucji Kultury,
 • 24 czerwca 2022r. wyrok o sygn. akt lll SA/Wa 2905/21 pozwalający jednostkom sektora finansów publicznych odliczać VAT od wydatków na samochody bez konieczności stosowania prewspółczynnika VAT,
 • klucze przypisania.

3.  Stawki VAT i zwolnienie    

 • zwolnienie przedmiotowe,
 • pojęcie WIS,
 • usługi kulturalne zwolnione z VAT
 • usługi wstępu,
 • inne nietypowe usługi,
 • opodatkowanie VAT działalności innej niż kulturalna,
 • opodatkowanie czynności wspomagających kulturę,
 • najem pomieszczeń,
 • administrowanie nieruchomością,
 • imprezy, koncerty, wydarzenia,
 • bartery, nagrody,
 • sposoring,
 • konkursy.

4. JPK_V7M – aktualne problemy i próby odpowiedzi wobec niejasnych stanowisk organów podatkowych

 • dane wykazywane w nowym pliku JPK_VAT,
  • GTU,
  • procedury,
  • oznaczenia dokumentów,
  • likwidacje deklaracji,
  • Przesyłanie nowego JPK_VAT,
  • terminy,
  • kary i sankcje.
 • objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów,
 • odpowiedzi MF na pytania.
 • nowe obowiązki Jednostek i pracowników,
 • procedury,
 • sprzedaż na kasie fiskalnej, korekty obrotu,
 • typowe błędy i wątpliwości,
 • jakie transakcje oznaczać TP w sektorze publicznym?
 • kary za błędy w JPK, podstawy, odwołania,
 • sposoby korekty JPK, czynny żal?

5. Zmiany wynikające z pakietów Slim VAT

 • nowe zasady korekty obrotu VAT,
 • objaśnienia MF,
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w okresach miesięcznych,
 • nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
 • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości,
 • odliczanie VAT.

6. Obowiązkowe fakturowanie w ramach Krajowego Systemu e-Faktur

 • główne założenia,
 • wpływ na rozliczenia sektora finansów publicznych,
 • zamówienia publiczne,
 • kwestie techniczne,
 • obowiązkowe e-Faktury.

7. O VAT w dotacjach, subwencjach i dofinansowaniach po raz kolejny – w oczekiwaniu na uchwałę NSA. i orzeczenia TSUE

 • kiedy przysługuje odliczenie,
 • kiedy VAT jest kwalifikowany,
 • kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu,
 • jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
 • co wpisywać we wniosek,
 • orzecznictwo i stanowiska organów podatkowych.

8. Należyta staranność, wykaz podatników i split payment

 • metodyka należytej staranności,
 • przepisy, objaśnienia i praktyka,
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 • problemy praktyczne,
 • co grozi w przypadku błędu?
 • Rejestr podatników tzw. „Biała lista”, jak daleko sprawdzać kontrahenta?
 • Procedury i zmiany w umowach w związku z nowelizacjami,
 • wyłudzenia w sektorze, jak się bronić w czasie kontroli?

9. Kontrole NIK– pierwsze wnioski z protokołów pokontrolnych.

 • Odliczać czy nie odliczać?
 • Gospodarność a brak odliczeń,
 • MDR – schematy podatkowe,
 • specyficzna sprzedaż w jednostkach,
 • Umowy bezgotówkowe,
 • Importy usług,
 • Typowe błędy,
 • Rekomendacje z praktyki.

10. Zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości  

 • pierwsze zasiedlenie,
 • orzeczenie TSUE,
 • zakres zwolnienia po zmianach,
 • konieczność korekty i możliwość wyboru zwolnienia lub opodatkowania,
 • problemy interpretacyjne,
 • zmiana użytkowania wieczystego we własność.

11.  Sesja pytań 

Cel szkolenia:

 • przybliżenie najważniejszych i najnowszych problemów na gruncie podatku VAT występujących w działalności podmiotów kultury w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, stanowisk organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych w tym przełomowego orzeczenia WSA w Lublinie.

Korzyści dla uczestników:

uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę niezbędną na stanowisku związanym z podatkami, szkolenie dostarczy znajomość najnowszych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług z uwzględnieniem specyficznych problemów podatkowych w VAT właściwych dla sektora.