VAT w JST – aktualne problemy.

 1. Kiedy jednostka samorządowa działa jako podatnik?
 • Istota podatku VAT jako podatku od wartości dodanej, podstawowe zasady systemu podatku VAT
 • Rola orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE
 • Rola interpretacji prawa podatkowego Ministra Finansów
 • Struktura polskich przepisów dotyczących VAT (ustawy i rozporządzenia)
 • Czynności opodatkowane VAT
 • Definicja podatnika VAT
 • kiedy jednostka działa jako podatnik – przesłanki rozróżnienia charakteru czynności, obszary problematyczne;
 • odszkodowania,
 • najem i dzierżawa,
 • dotacje celowe i projektowe,
 • zadania zlecone a VAT, działalność statutowa a gospodarcza,
 • pojęcie opodatkowanej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług,
 • transakcje unijne i zagraniczne – podstawowe informacje.

2.Czynności Jednostek z zakresu oświaty i pomocy społecznej

 • interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów
 • dotychczasowe orzecznictwo
 • od kiedy należy zmienić podejście, czy korygować rozliczenia?
 • procedury
 • wpływ na współczynnik.

3.Kontrole NIK– jak sprawdzić czy jednostka wypełnia obowiązki w zakresie VAT

 • Geneza centralizacji,
 • Przyjęte procedury i ich weryfikacja w jednostce,
 • Sprawdzenie umów,
 • Sprawdzenie dokumentowania sprzedaży,
 • Obieg informacji w jednostce,
 • Odliczać czy nie odliczać?
 • Gospodarność a brak odliczeń,
 • Typowe błędy,
 • Rekomendacje z praktyki.

4. Zmiana interpretacji Ministerstwa Finansów i linii orzeczniczych

 • alokacja bezpośrednia zakupów,
 • kiedy współczynnik a kiedy 100% odliczeń,
 • klucze przypisania,
 • zmiana praktyki dot. odliczania VAT przez samorząd od inwestycji wod-kan,
 • zmiana przeznaczenia – zapadłe i oczekiwane orzeczenia,
 • zmiany w opodatkowaniu dotacji VAT,
 • projekty parasolowe, dotacje OZE, piece, wymiana eternitu,
 • wkład do kotła, dodatkowe godziny, usługi opiekuńcze – opodatkowanie VAT w orzeczeniach NSA,
 • najnowsze orzecznictwo NSA dot. kanalizacji,
 • VAT kwalifikowany, kiedy wpisać w oświadczenie VAT kwalifikowany?
 • orzecznictwo NSA kwalifikowalność VAT a brak odliczenia,
 • praktyka stosowania przepisów i odpowiedzialność,
 • rezygnacja z odliczenia VAT a zarzut niegospodarności.

5. JPK_V7M – aktualne problemy i próby odpowiedzi wobec niejasnych stanowisk organów podatkowych

 • przybliżenie nowych przepisów:
 • dane wykazywane w nowym pliku JPK_VAT,
  • GTU,
  • procedury,
  • oznaczenia dokumentów,
  • likwidacje deklaracji,
  • Przesyłanie nowego JPK_VAT,
  • terminy,
  • kary i sankcje.
 • objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów,
 • odpowiedzi MF na pytania.
 • nowe obowiązki Jednostek i pracowników,
 • procedury,
 • sprzedaż na kasie fiskalnej, korekty obrotu,
 • typowe błędy i wątpliwości,
 • jakie transakcje oznaczać TP w sektorze publicznym?
 • kary za błędy w JPK, podstawy, odwołania,
 • sposoby korekty JPK, czynny żal?

6. Objaśnienia podatkowe dotyczące opodatkowania VAT kontraktów drogowych (umowy typu utrzymanie drogi, remonty, odśnieżanie, oczyszczanie, monitorowanie, koszenie trawników czy oznakowanie)

 • usługa kompleksowa,
 • orzecznictwo i stanowisko Ministra,
 • przykłady praktyczne,
 • kiedy 23 a kiedy 8 % VAT?

7. Zmiany wynikające z pakietu Slim VAT

 • nowe zasady korekty obrotu VAT,
 • objaśnienia MF,
 • zmiany w eksporcie,
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w okresach miesięcznych,
 • spójne kursy walut,
 • nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
 • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości.

8. Planowane wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur

 • główne założenia,
 • wpływ na rozliczenia sektora finansów publicznych.

9. Należyta staranność, wykaz podatników i split payment

 • metodyka należytej staranności,
 • przepisy, objaśnienia i praktyka,
 • split payment MPP w nowym JPK,
 • katalog towarów i usług objęty obowiązkowym split payment,
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 • problemy praktyczne,
 • co grozi w przypadku błędu?
 • Rejestr podatników tzw. „Biała lista”, jak daleko sprawdzać kontrahenta?
 • Procedury i zmiany w umowach w związku z nowelizacjami,
 • wyłudzenia w sektorze, jak się bronić w czasie kontroli?

10. Zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości  

 • pierwsze zasiedlenie,
 • orzeczenie TSUE,
 • zakres zwolnienia po zmianach,
 • konieczność korekty i możliwość wyboru zwolnienia lub opodatkowania,
 • problemy interpretacyjne,
 • zmiana użytkowania wieczystego we własność.

Korzyści dla uczestników:

 • znajomość zmian w przepisach jak i najnowszych, przełomowych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług z uwzględnieniem specyficznych problemów podatkowych w VAT właściwych dla sektora.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób rozliczających podatki (skarbników, głównych księgowych, dyrektorów ds.finansów, pracowników wydziałów finansowych, audytorów) prawników wewnętrznych jednostek w podmiotach takich jak:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki budżetowe,
  • zakłady budżetowe,
  • urzędy.