Zarządzenie podatkami w jednostce sektora finansów publicznych.

Opis i cel szkolenia

Szanowni Państwo

tematyka podatkowa coraz częściej dotyka podmiotów z szeroko rozumianego sektora finansów publicznych. Jednostki rozbudowują zatem działy podatkowe, zatrudniane są nowe osoby nie posiadające najnowszej wiedzy z zakresu podatków. Rodzi to ryzyko błędów i odpowiedzialności osób decyzyjnych w jednostce za zobowiązania podatkowe. Z drugiej strony, jednostka może nie wykorzystywać optymalnie wszystkich możliwości np. odliczeń VAT. Tematyka zarządzania podatkami nabiera też nowej wagi w kontekście przejęcia, po centralizacji, odpowiedzialności za rozliczenia jednostek organizacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wiele wątpliwości budzi czy sektor FP jest objęty i w jakim zakresie przepisami o zgłaszaniu schematów podatkowych. Czy musimy opracować procedury?

Wiele wątpliwości wzbudza niedawna nowelizacja przepisów o 50% kosztach uzyskania przychodu w PIT. Organy podatkowe wydają szereg negatywnych interpretacji zabraniających wnioskodawcom stosowania tych kosztów. Przepisy będą zatem kolejny raz znowelizowane i to z datą wsteczną. Podobnie, wiele kontroli toczy się obecnie w zakresie ZUS od umów nie będących umowami o pracę. Kwestionowana jest niekiedy natura umowy.

Rok 2020 i 2021 przynoszą bardzo wiele zmian w regulacjach dotyczących VAT. Mają one głównie na celu walkę z wyłudzeniami i przestępcami podatkowymi, jednak w praktyce muszą się do nich dostosować również zwykli, uczciwi podatnicy. Wprowadzono rewolucyjną zasadę podzielonej płatności w VAT. Zwiększono sankcje za błędy w rozliczeniach. Opublikowano wytyczne – metodologię w zakresie należytej staranności. Mamy już nową matrycę stawek VAT, WIS. Oczekujemy zaś na wejście w życie nowego pliku JPK_VAT.

Brak wnikliwej analizy planowanego zadania może powodować szereg negatywnych konsekwencji – zarówno w zakresie rozliczeń podatkowych, jak i braku finansowania dla całej inwestycji. Niedawne orzecznictwo NSA wskazuje na szereg negatywnych konsekwencji związanych z błędnym określeniem kwalifikowalności VAT. Znowu pojawia się też problem zmiany stanowiska organów podatkowych co do odliczania VAT związanego z inwestycjami. Jednostki nie mogą liczyć na pewność prawa w tym zakresie.

Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej przygotowała zatem wystąpienie tematykę zarządzania aspektami podatkowymi w jednostce sektora finansów publicznych.

 1. Osoby odpowiedzialne
 • osoby odpowiedzialne w jednostce,
 • delegacja i przypisanie zadań,
 • odpowiedzialność jednostki samorządu terytorialnego za jednostki budżetowe i zakłady budżetowe po centralizacji.
 • Podstawy merytoryczne
 • VAT  – podstawa opodatkowania, moment rozliczenia, stawki, zwolnienia, odliczenia,
 • PIT – podstawowe obowiązki płatnika, rodzaje umów, 50 % koszty autorskie,
 • CIT – podstawowe instytucje i zwolnienia,
 • ordynacja podatkowa,
 • prawo Unii Europejskiej,
 • rola orzeczeń Polskich sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE,
 • Schematy podatkowe – podstawowe definicje,
 • rola stanowisk Ministerstwa Finansów.

2.Rodzaje typowych błędów

 • umowy, wpływy do jednostek,
 • stawki podatkowe,
 • błędy w komunikacji pomiędzy pracownikami,
 • dotacje,
 • kasy fiskalne,
 • umowy transgraniczne,
 • rezygnacja z odliczenia VAT a niegospodarność,
 • niewłaściwe momenty rozliczenia podatku,
 • braki dokumentacyjne i ewidencyjne,
 • rozliczenia ze spółkami komunalnymi i jednostkami powiązanymi,
 • nieodpłatne świadczenia,
 • bartery, umowy sponsoringu, wspólne przedsięwzięcia,
 • uwagi praktyczne.

3.Sankcje

 • Kodeks Karny Skarbowy,
 • Odsetki,
 • Postępowanie podatkowe i decyzja,
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe, sankcja 30%, 20% i 100%,
 • orzecznictwo sądowe,
 • biała lista, rejestr podatników VAT, należyta staranność,
 • MDR – schematy podatkowe.

4.Zabezpieczenie ryzyka podatkowego 

 • Wniosek o interpretację,
 • rola broszur i wyjaśnień,
 • audyty wewnętrzne,
 • postępowanie sądowe.

5.Postępowanie podczas kontroli podatkowej

 • rodzaje kontroli,
 • prawa i obowiązki podatnika,
 • aspekty praktyczne.

6.Procedury

 • rola procedur, zarządzeń i regulaminów wewnętrznych,
 • protokoły,
 • zatwierdzenia,
 • systemy komputerowe,
 • MDR – raportowanie schematów,
 • ewidencje.

Korzyści dla uczestników:

 • poznanie podstawowych zasad zarządzania aspektami podatkowymi w jednostce ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia, poznanie typowych błędów i sposobów zabezpieczenia ryzyka w jednostce.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za podatki (skarbników, głównych księgowych, kierowników jednostek, dyrektorów ds.finansów) prawników wewnętrznych jednostek, osób odpowiedzialnych za dotacje i projekty inwestycyjne zwłaszcza finansowane z UE, w podmiotach takich jak:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki budżetowe,
  • zakłady budżetowe,
  • spółki komunalne,
  • instytuty naukowe,
  • jednostki badawcze,
  • instytucje kultury,
  • związki / stowarzyszenia / federacje przedsiębiorców, producentów czy  hodowców,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty wykonujące zadania publiczne,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • urzędy.