Podatki w kulturze w 2023 r. i przełomowe orzecznictwo

Szanowni Państwo,

rok 2022 przyniósł bardzo wiele zmian w regulacjach podatkowych a z zapowiedzi wiemy, że 2023r. przyniesie kolejne. Mają one głównie na celu walkę z wyłudzeniami i przestępcami podatkowymi, jednak w praktyce muszą się do nich dostosować również zwykli, uczciwi podatnicy. Wprowadzono zasadę podzielonej płatności w VAT – również obowiązkową, zwiększono sankcje za błędy w rozliczeniach. Opublikowano wytyczne – metodologię w zakresie należytej staranności. Nowy JPK sprawia wiele problemów praktycznych.

30 listopada 2022r. WSA w Lublinie wydał orzeczenie w sprawie o sygn. I SA/Lu 398/22, dotyczące możliwości pełnego odliczenia VAT od inwestycji w Instytucji Kultury, reprezentowanej przez Naszą Kancelarię. Sąd zgodził się z nami, że Muzeum nie musi stosować prewspółczynnika VAT. Orzeczenie to jest niezwykle istotne dla tych Instytucji, które nie posiadają interpretacji indywidualnej, pozwalającej na odliczanie 100% VAT.

W innej naszej sprawie, WSA w Warszawie, wydał 24 czerwca 2022r. wyrok o sygn. akt lll SA/Wa 2905/21 pozwalający jednostkom sektora finansów publicznych odliczać VAT od wydatków na samochody bez konieczności stosowania prewspółczynnika VAT. Pojawia się zatem kolejna możliwość odzyskania podatku VAT w sektorze publicznym.

Wiele wątpliwości wiąże się z zmianą podejścia do rozliczania dotacji. Oczekujemy na istotną uchwałę NSA.

Tematyka podatku VAT coraz częściej dotyka podmiotów z szeroko rozumianego sektora finansów publicznych, w tym instytucje kultury. Ostatnie orzecznictwo na nowo definiuje pojęcie podatnika VAT. Jednostki w obszarze kultury stają wobec tego coraz częściej przed pytaniem czy powinny dokonać rejestracji dla potrzeb tego podatku, czy nadal korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, czy może rejestracja na VAT byłaby dla nich opłacalna? A może należałoby zrezygnować z bycia podatnikiem VAT? Coraz więcej jednostek odlicza VAT na bieżąco, jednak wiele z nich nadal nie dokonuje odliczeń podatku naliczonego, płacąc do budżetu centralnego jedynie VAT należny, co może budzić szereg wątpliwości pod kątem gospodarności środkami. Sprawy nie ułatwia sprzeczne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych.

Wiele wątpliwości wzbudza nowelizacja przepisów o 50% kosztach uzyskania przychodu w PIT. Organy podatkowe wydają szereg negatywnych interpretacji zabraniających wnioskodawcom stosowania tych kosztów. Przepisy zostały niedawno znowelizowane i to z datą wsteczną. Nie brakuje też orzecznictwa sądowego, gdzie precyzowane są szczegóły praktyczne stosowania tych przepisów. Minister Finansów opublikował interpretację ogólną w sprawie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów twórców. W dokumencie wskazano na warunki formalne rozpoznawania 50% kosztów i wyjaśniono kto uprawniony jest do tej preferencji, w świetle nowych przepisów. Jednakże, w planowanej interpretacji brakuje odniesienia się do licznych niejasności zgłaszanych przez płatników w odniesieniu do interpretacji przepisu wprowadzającego rodzaje przychodów, do których można stosować podwyższone KUP.

Należy zatem przeanalizować stosowane w Państwa jednostce umowy i regulaminy pod kątem spełnienia wymogów ustawowych. Ministerstwo Finansów zapowiedziało bowiem kontrole w tym zakresie. Jeżeli zaś nie stosują Państwo 50 % kosztów warto jest rozważyć, czy możliwe jest zwiększenie wynagrodzeń niektórych pracowników bez ponoszenia dodatkowego kosztu przez pracodawcę.

Kancelaria wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przygotowała szkolenie dla osób rozliczających VAT w kulturze.

1.  Kiedy jednostka kultury musi naliczyć i może odliczyć VAT   

 • jednostka jako podatnik,
 • czy konieczna jest rejestracja dla potrzeb VAT?
 • czy możliwe jest wyrejestrowanie?
 • czynności opodatkowane, definicja działalności gospodarczej,
 • kiedy przysługuje odliczenie,
 • bartery, darowizny, sponsoring,
 • czynności opodatkowane specyficzne dla jednostek,
 • zwolnienie podmiotowe,
 • rezygnacja z odliczania VAT a zarzut niegospodarności.

2.  Preproporcja i bezpośrednie przyporządkowanie

 • pojęcie prewspółczynnika,
 • sposób liczenia współczynnika,
 • alokacja bezpośrednia zakupów,
 • koszty ogólne i inwestycyjne,
 • kiedy współczynnik a kiedy 100% odliczeń,
 • zmiana przeznaczenia – zapadłe i oczekiwane orzecznictwo,
 • przełomowe orzeczenie z 30 listopada 2022r. WSA w Lublinie o sygn. I SA/Lu 398/22 dotyczące możliwości i zakresu odliczenia VAT od inwestycji w Instytucji Kultury,
 • 24 czerwca 2022r. wyrok o sygn. akt lll SA/Wa 2905/21 pozwalający jednostkom sektora finansów publicznych odliczać VAT od wydatków na samochody bez konieczności stosowania prewspółczynnika VAT,
 • klucze przypisania.

3. Stawki VAT i zwolnienie    

 • zwolnienie przedmiotowe,
 • usługi kulturalne zwolnione z VAT
 • usługi wstępu,
 • opodatkowanie  VAT działalności innej niż kulturalna,
 • opodatkowanie czynności wspomagających kulturę,
 • najem pomieszczeń,
 • administrowanie nieruchomością,
 • imprezy, koncerty, wydarzenia,
 • bartery, nagrody,
 • sposoring,
 • konkursy.

4. JPK_V7M – aktualne problemy i próby odpowiedzi wobec niejasnych stanowisk organów podatkowych

 • dane wykazywane w nowym pliku JPK_VAT,
  • GTU,
  • procedury,
  • oznaczenia dokumentów,
  • likwidacje deklaracji,
  • Przesyłanie nowego JPK_VAT,
  • terminy,
  • kary i sankcje.
 • objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów,
 • odpowiedzi MF na pytania.
 • nowe obowiązki Jednostek i pracowników,
 • procedury,
 • sprzedaż na kasie fiskalnej, korekty obrotu,
 • typowe błędy i wątpliwości,
 • jakie transakcje oznaczać TP w sektorze publicznym?
 • kary za błędy w JPK, podstawy, odwołania,
 • sposoby korekty JPK, czynny żal?

5. Zmiany wynikające z pakietów Slim VAT

 • nowe zasady korekty obrotu VAT,
 • objaśnienia MF,
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w okresach miesięcznych,
 • nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
 • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości,
 • odliczanie VAT.

6. O VAT w dotacjach, subwencjach i dofinansowaniach po raz kolejny – w oczekiwaniu na uchwałę NSA.

 • kiedy przysługuje odliczenie,
 • kiedy VAT jest kwalifikowany,
 • kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu,
 • jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
 • co wpisywać we wniosek,
 • orzecznictwo i stanowiska organów podatkowych.

7. MDR, schematy podatkowe

 • Czy nas to w ogóle dotyczy? Zakres zastosowania przepisów o schematach podatkowych.
 • Dlaczego musimy się dostosować?
 • Przybliżenie nowych przepisów:
  • Definicje korzystającego, promotora i wspomagającego, jaką rolę może mieć nasza jednostka?
  • Rola instytucji kultury,
  • Co oznacza w praktyce udostępnianie schematu?
  • Kwestie techniczne, raportowanie, organy,
  • Formy raportowania, deklaracje,
  • Definicja schematu podatkowego oraz przesłanki raportowania,
  • Co to jest korzyść podatkowa?
  • Jakich podatków dotyczą nowe przepisy?
  • Krąg podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji,
  • Sposób i termin raportowania,
  • Zakres raportowanych informacji,
  • Konsekwencje karne skarbowe niewypełnienia tego obowiązku przez podmioty zobowiązane,
  • Limity kwotowe,
  • Procedura MDR – rodzaje i treść.
 • Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów,
 • MDR a sektor publiczny – specyfika.

8.  Autorskie koszty uzyskania przychodów – koszty po zmianie przepisów podatkowych

 • obecne brzmienie przepisów,
 • kiedy stosujemy 50 % koszty,
 • niedawne zmiany,
 • 50% kup a stosunek pracy,
 • zatrudnienie na konkretnym stanowisku a prawo do 50% kup,
 • pracownicy dydaktyczni, naukowi,
 • ustawa z 10 maja 2018r. ,
 • dziedziny, do których można stosować 50% koszty,
 • rodzaje przychodów, do których stosujemy preferencje,
 • kto jest twórcą i definicja utworu,
 • prawa autorskie,
 • definicje,
 • orzecznictwo,
 • czynności twórcze, techniczne i odtwórcze.

9.  Praktyka stosowania kosztów twórców

 • interpretacje KIS,
 • orzecznictwo sądowe,
 • wymóg „wyodrębnienia” wynagrodzenia a ustalenia procentowe pracy twórczej w umowie,
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 • planowana interpretacja ogólna,
 • wytyczne w zakresie działalności twórczej,
 • wymogi formalne,
 • przyjęcie utworu przez pracodawcę,
 • aspekty praktyczne: rola umów, regulaminy wynagradzania, odpowiednie dokumentowanie, ewidencje, stanowiska twórcze,
 • planowane kontrole podatkowe,
 • odpowiedzialność – kto ponosi koszty podatku?

10.  Sesja pytań 

Cel szkolenia:

 • przybliżenie najważniejszych i najnowszych problemów na gruncie podatków występujących w działalności podmiotów kultury w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, stanowisk organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

Korzyści dla uczestników:

 • uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę niezbędną na stanowisku związanym z podatkami, szkolenie dostarczy znajomość najnowszych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług z uwzględnieniem specyficznych problemów podatkowych w VAT i PIT właściwych dla sektora.