Wprowadzenie do VAT dla nowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych – OPTYMALNIE 2 DNIOWE.

Szanowni Państwo,

tematyka podatku VAT coraz częściej dotyka podmiotów z szeroko rozumianego sektora finansów publicznych. Jednostki rozbudowują zatem działy podatkowe, zatrudniane są nowe osoby nie posiadające najnowszej wiedzy z zakresu podatków. Rodzi to ryzyko błędów i odpowiedzialności osób decyzyjnych w jednostce za zobowiązania podatkowe. Z drugiej strony, jednostka może nie wykorzystywać optymalnie wszystkich możliwości np. odliczeń VAT.

Rok 2020 przyniósł bardzo wiele zmian w regulacjach podatkowych a z zapowiedzi wiemy, że 2021r. przyniesie kolejne. Mają one głównie na celu walkę z wyłudzeniami i przestępcami podatkowymi, jednak w praktyce muszą się do nich dostosować również zwykli, uczciwi podatnicy. Wprowadzono zasadę podzielonej płatności w VAT – jak na razie nie obowiązkową, zwiększono sankcje za błędy w rozliczeniach. Opublikowano wytyczne – metodologię w zakresie należytej staranności. Nowy JPK VAT rodzi wiele wątpliwości praktycznych.  

Wiele wątpliwości wiąże się z zmianą podejścia do rozliczania dotacji (kiedy należy opodatkować dotację, kiedy VAT jest kwalifikowany i jak dokumentować kwalifikowalność) czy otrzymywaniem przez jednostki sektora finansów publicznych nieodpłatnych świadczeń. Brak wnikliwej analizy planowanego zadania może powodować szereg negatywnych konsekwencji zarówno w zakresie podatków jak i braku finansowania do całej inwestycji (skoro będzie konieczne pokrycie kwoty VAT). Oczekujemy na planowaną uchwałę NSA.

Obserwujemy zmiany praktyki kwalifikowania czynności sektora jako działania w ramach bycia podatnikiem VAT np. przełomowe orzecznictwo dotyczące szkół, przedszkoli, MOPSów, uznaje dotychczasową praktykę organów podatkowych za nieprawidłową. Ministerstwo wydało pod ich wpływem interpretację ogólną. Coraz więcej jednostek odlicza VAT na bieżąco, jednak wiele z nich nadal nie dokonuje odliczeń podatku naliczonego, płacąc do budżetu centralnego jedynie VAT należny, co może budzić szereg wątpliwości pod kątem gospodarności środkami. Sprawy nie ułatwia sprzeczne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych. Sprawą zajął się też NIK w niedawnym raporcie.

Kancelaria wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przygotowała szkolenie dla osób rozpoczynających rozliczanie podatku VAT w jednostkach z sektora. Szkolenie wprowadza podstawowe pojęcia VAT, pozwoli zaznajomić się z specyfiką rozliczania podatku od towarów i usług w podmiotach, które nie prowadzą działalności gospodarczej nastawionej na zysk. Osoby prowadzące księgowość będą mogły zweryfikować czy prawidłowo uznają poszczególne wpływy do jednostki za opodatkowane VAT, zakupy za podlegające odliczeniu oraz rozliczają koszty ogólne. Omówione zostaną też problemy podatkowe w rozliczaniu dotacji jak również ryzyka, które powstają w przypadku nieprawidłowej klasyfikacji dotacji. 

 1. Podstawy VAT
 • Istota podatku VAT jako podatku od wartości dodanej, podstawowe zasady systemu podatku VAT
 • Prawo rządzące podatkiem VAT
 • Rola prawa Unii Europejskiej
 • Rola orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE
 • Rola interpretacji prawa podatkowego Ministra Finansów
 • Gdzie szukać przepisów i orzeczeń
 • Struktura polskich przepisów dotyczących VAT (ustawy i rozporządzenia)
 • Czynności opodatkowane VAT

2.Podatnik i czynności opodatkowane

 • Definicja podatnika VAT
 • kiedy jednostka działa jako podatnik – przesłanki rozróżnienia charakteru czynności, obszary problematyczne;
 • centralizacja VAT – specustawa i orzecznictwo, raport NIK, typowe błędy dotyczące centralizacji VAT,
 • dofinansowanie – jak podjąć decyzję co do kwalifikowalności VATu w danym przedsięwzięciu,
 • zmienne orzecznictwo odnośnie inwestycji wodno-kanalizacyjnych, hal sportowych, targowisk, cmentarzy,
 • zmiany w zakresie definicji pierwszego zasiedlenia (zwolnienie z VAT sprzedaży nieruchomości),
 • wywłaszczenia,
 • odszkodowania,
 • najem i dzierżawa,
 • dotacje celowe i projektowe,
 • zadania zlecone a VAT, działalność statutowa a gospodarcza,
 • pojęcie opodatkowanej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług,
 • sprzedaż nieruchomości i środków trwałych.

3.Elementy podatku

 • Podstawa opodatkowania
 • Stawki VAT
 • Zwolnienia z VAT
 • Moment powstania obowiązku podatkowego.

4.Odliczanie VAT

 • Zasady odliczania VAT – od jakich zakupów przysługuje prawo do odliczenia a od jakich nie
 • Momenty odliczania VAT, kiedy powstaje prawo do odliczenia
 • Proporcja odliczania VAT – istota oraz zasady kalkulacji, alokacja bezpośrednia
 • Pojęcie prewspółczynnika;
 • jak wyliczyć współczynnik i jak go korygować;
 • alokacja bezpośrednia zakupów;
 • kiedy podmiot może odpowiadać za rozliczenie VAT jako nabywca – nowe towary;
 • jak rozliczyć VAT i jak wystawić fakturę w tzw. zwrotnym rozliczeniu,

5.Kwestie formalne

 • Korekty faktur
 • Split payment – podzielona płatność,
 • Obowiązki dokumentacyjne i techniczne:
  • rejestry
  • faktury
  • deklaracje
  • informacje podsumowujące,
 • kasy fiskalne,
 • JPK_VAT – podstawy i wyjaśnienia MF, typowe błędy,
 • należyta staranność w VAT,
 • Biała lista,
 • MDR – raportowanie schematów podatkowych i procedury,
 • Procedury i zarządzenia.

6.Inne kwestie istotne dla sektora

 • Transakcje międzynarodowe – podstawy
 • Matryca VAT
 • Nieodpłatne przekazania a VAT
 • Rola wewnętrznych procedur podatkowych
 • odpowiedzialność za nieprawidłowe rozliczenia VAT
 • zabezpieczanie ryzyka podatkowego w jednostce,
 • występowanie o interpretację Ministra Finansów;
 • przygotowanie do kontroli podatkowej – obszary „wrażliwe”.
 • SESJA PYTAŃ

Cel szkolenia:

 • przybliżenie najważniejszych i najnowszych problemów na gruncie głównie podatku VAT występujących w działalności podmiotów publicznych w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, stanowisk organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych i TSUE.

Korzyści dla uczestników:

 • nowe osoby w departamencie podatków będą mogły zdobyć wiedzę niezbędną na ich stanowisku, kurs dostarczy znajomość najnowszych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych związanych z rozliczaniem gównie podatku od towarów i usług z uwzględnieniem specyficznych problemów podatkowych w VAT właściwych dla sektora.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób rozliczających podatki (pracowników departamentów podatkowych, finansów, księgowości, prawnych, inwestycji) oraz prawników wewnętrznych jednostek, w podmiotach takich jak:

 • instytuty naukowe,
  • jednostki badawcze,
  • jednostki budżetowe,
  • jednostki samorządowe,
  • zakłady budżetowe,
  • spółki komunalne,
  • instytuty naukowe,
  • jednostki badawcze,
  • instytucje kultury,
  • związki / stowarzyszenia / federacje przedsiębiorców, producentów czy  hodowców,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty wykonujące zadania publiczne,
  • jednostki sektora finansów publicznych,

urzędy