Wprowadzenie do VAT dla nowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych – OPTYMALNIE 2 DNIOWE.

Szanowni Państwo,

tematyka podatku VAT coraz częściej dotyka podmiotów z szeroko rozumianego sektora finansów publicznych. Jednostki rozbudowują zatem działy podatkowe, zatrudniane są nowe osoby nie posiadające najnowszej wiedzy z zakresu podatków. Rodzi to ryzyko błędów i odpowiedzialności osób decyzyjnych w jednostce za zobowiązania podatkowe. Z drugiej strony, jednostka może nie wykorzystywać optymalnie wszystkich możliwości np. odliczeń VAT.

Rok 2022 przyniósł bardzo wiele zmian w regulacjach podatkowych a z zapowiedzi wiemy, że 2023r. przyniesie kolejne. Mają one głównie na celu walkę z wyłudzeniami i przestępcami podatkowymi, jednak w praktyce muszą się do nich dostosować również zwykli, uczciwi podatnicy. Wprowadzono zasadę podzielonej płatności w VAT – jak na razie nie obowiązkową, zwiększono sankcje za błędy w rozliczeniach.

Obecnie wiele kontrowersji wzbudzają projekty parasolowe. 30 marca, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał od dawna oczekiwane orzeczenia. W sprawie C 612/21 TSUE zajął stanowisko, zgodnie z którym dostarczenie i zainstalowanie przez gminę – za pośrednictwem przedsiębiorstwa – systemów OZE na rzecz jej mieszkańców nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT.  Tego samego dnia, TSUE orzekł w sprawie C-616/21 dotyczącej VAT od projektów usuwania azbestu (i podobnych). Zdaniem TUE, również zlecanie przez gminę – przedsiębiorstwu czynności usuwania azbestu i odbierania wyrobów oraz odpadów zawierających azbest – na rzecz jej mieszkańców będących właścicielami nieruchomości, którzy wyrazili taką wolę, nie stanowi świadczenia usług podlegającego VAT.Oczekujemy na planowaną uchwałę NSA.

30 listopada 2022r. WSA w Lublinie wydał orzeczenie w sprawie o sygn. I SA/Lu 398/22, dotyczące możliwości pełnego odliczenia VAT od inwestycji w Instytucji Kultury, reprezentowanej przez Naszą Kancelarię. Sąd zgodził się z nami, że Muzeum nie musi stosować prewspółczynnika VAT. Orzeczenie to jest niezwykle istotne dla tych Instytucji, które nie posiadają interpretacji indywidualnej, pozwalającej na odliczanie 100% VAT.


W innej naszej sprawie, WSA w Warszawie, wydał 24 czerwca 2022r. wyrok o sygn. akt lll SA/Wa 2905/21 pozwalający jednostkom sektora finansów publicznych odliczać VAT od wydatków na samochody bez konieczności stosowania prewspółczynnika VAT. Pojawia się zatem kolejna możliwość odzyskania podatku VAT w sektorze publicznym. Wiele Jednostek, widząc niewielkie ostateczne kwoty odliczeń, wręcz od odzyskiwania VAT odstępuje (co może z kolei budzić wątpliwości co do gospodarności zarządzanymi środkami – jak wskazuje chociażby NIK w niedawnym raporcie z badania VAT samorządów). Okazuje się, iż mogą one pominąć prewspółczynnik VAT i odliczać od wydatków samochodowych połowę VAT. Dla niektórych będzie to korzystniejsze rozwiązanie niż stosowanie prewspółczynnika VAT (który niekiedy jest bardzo niski).

Kancelaria wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przygotowała szkolenie dla osób rozpoczynających rozliczanie podatku VAT w jednostkach z sektora. Szkolenie wprowadza podstawowe pojęcia VAT, pozwoli zaznajomić się z specyfiką rozliczania podatku od towarów i usług w podmiotach, które nie prowadzą działalności gospodarczej nastawionej na zysk. Osoby prowadzące księgowość będą mogły zweryfikować czy prawidłowo uznają poszczególne wpływy do jednostki za opodatkowane VAT, zakupy za podlegające odliczeniu oraz rozliczają koszty ogólne. Omówione zostaną też problemy podatkowe w rozliczaniu dotacji jak również ryzyka, które powstają w przypadku nieprawidłowej klasyfikacji dotacji. 

 1. Podstawy VAT
 • Istota podatku VAT jako podatku od wartości dodanej, podstawowe zasady systemu podatku VAT
 • Prawo rządzące podatkiem VAT
 • Rola prawa Unii Europejskiej
 • Rola orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE
 • Rola interpretacji prawa podatkowego Ministra Finansów
 • Gdzie szukać przepisów i orzeczeń
 • Struktura polskich przepisów dotyczących VAT (ustawy i rozporządzenia)
 • Czynności opodatkowane VAT

2.Podatnik i czynności opodatkowane

 • Definicja podatnika VAT
 • kiedy jednostka działa jako podatnik – przesłanki rozróżnienia charakteru czynności, obszary problematyczne;
 • centralizacja VAT – specustawa i orzecznictwo, raport NIK, typowe błędy dotyczące centralizacji VAT,
 • dofinansowanie – jak podjąć decyzję co do kwalifikowalności VATu w danym przedsięwzięciu,
 • przełomowe orzeczenia TSUE dotyczące projektów parasolowych (OZE) i azbestu,
 • odszkodowania,
 • najem i dzierżawa,
 • dotacje celowe i projektowe,
 • zadania zlecone a VAT, działalność statutowa a gospodarcza,
 • pojęcie opodatkowanej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług,
 • sprzedaż nieruchomości i środków trwałych.

3.Elementy podatku

 • Podstawa opodatkowania
 • Stawki VAT
 • Zwolnienia z VAT
 • Moment powstania obowiązku podatkowego.

4.Odliczanie VAT

 • Zasady odliczania VAT – od jakich zakupów przysługuje prawo do odliczenia a od jakich nie
 • Momenty odliczania VAT, kiedy powstaje prawo do odliczenia
 • Proporcja odliczania VAT – istota oraz zasady kalkulacji, alokacja bezpośrednia
 • Pojęcie prewspółczynnika;
 • jak wyliczyć współczynnik i jak go korygować;
 • alokacja bezpośrednia zakupów;
 • przełomowe orzeczenie z 30 listopada 2022r. WSA w Lublinie o sygn. I SA/Lu 398/22 dotyczące możliwości i zakresu odliczenia VAT od inwestycji w Instytucji Kultury,
 • 24 czerwca 2022r. wyrok o sygn. akt lll SA/Wa 2905/21 pozwalający jednostkom sektora finansów publicznych odliczać VAT od wydatków na samochody bez konieczności stosowania prewspółczynnika VAT.

5.Kwestie formalne

 • Korekty faktur
 • Split payment – podzielona płatność,
 • Obowiązki dokumentacyjne i techniczne:
  • rejestry
  • faktury
  • deklaracje
  • informacje podsumowujące,
 • kasy fiskalne,
 • JPK_VAT – podstawy i wyjaśnienia MF, typowe błędy,
 • należyta staranność w VAT,
 • Biała lista,
 • MDR – raportowanie schematów podatkowych i procedury,
 • Procedury i zarządzenia.

6.Inne kwestie istotne dla sektora

 • Transakcje międzynarodowe – podstawy
 • WIS,
 • Nieodpłatne przekazania a VAT
 • Rola wewnętrznych procedur podatkowych
 • odpowiedzialność za nieprawidłowe rozliczenia VAT
 • zabezpieczanie ryzyka podatkowego w jednostce,
 • występowanie o interpretację Ministra Finansów;
 • przygotowanie do kontroli podatkowej – obszary „wrażliwe”.
 • SESJA PYTAŃ

Cel szkolenia:

 • przybliżenie najważniejszych i najnowszych problemów na gruncie głównie podatku VAT występujących w działalności podmiotów publicznych w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, stanowisk organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych i TSUE.

Korzyści dla uczestników:

 • nowe osoby w departamencie podatków będą mogły zdobyć wiedzę niezbędną na ich stanowisku, kurs dostarczy znajomość najnowszych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych związanych z rozliczaniem gównie podatku od towarów i usług z uwzględnieniem specyficznych problemów podatkowych w VAT właściwych dla sektora.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób rozliczających podatki (pracowników departamentów podatkowych, finansów, księgowości, prawnych, inwestycji) oraz prawników wewnętrznych jednostek, w podmiotach takich jak:

 • instytuty naukowe,
  • jednostki badawcze,
  • jednostki budżetowe,
  • jednostki samorządowe,
  • zakłady budżetowe,
  • spółki komunalne,
  • instytuty naukowe,
  • jednostki badawcze,
  • instytucje kultury,
  • związki / stowarzyszenia / federacje przedsiębiorców, producentów czy  hodowców,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty wykonujące zadania publiczne,
  • jednostki sektora finansów publicznych,

urzędy