VAT w nieruchomościach – specyfika sektora finansów publicznych w świetle najnowszego orzecznictwa i zmian w przepisach.

Opis i cel szkolenia

Szanowni Państwo,

w zakresie opodatkowania VAT nieruchomości, pojawiło się liczne i kontrowersyjne orzecznictwo. Nie jest jasne czy zawsze należy płacić VAT w przypadku sprzedaży czy przy wywłaszczenia nieruchomości. Wiele samorządów zapłaciło podatek w wyniku wezwania z organów podatkowych, jednak obecnie pojawiają się możliwości dochodzenia zwrotu VAT z tego tytułu. W niedawnym orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości UE uznał polskie przepisy w zakresie VAT od sprzedaży nieruchomości za niezgodne z prawem UE.

Niejasności pojawiają się też w rozliczaniu najmu lokali, sal lekcyjnych, gimnastycznych i wstępu na obiekty sportowe czy też refaktur mediów np. kiedy rozliczyć podatek, z jaką stawką.

Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej przygotowała zatem wystąpienie obejmujące tą tematykę.

1.  Czy sprzedaż podlega VAT

 • kiedy jednostka działa jako podatnik VAT,
 • sprzedaż nieruchomości jako handlowiec a zarządzanie własnym majątkiem,
 • dotychczasowa praktyka organów podatkowych i spory z podatnikami,
 • uchwała NSA z października 2015r.,
 • najnowsze, przełomowe, orzecznictwo WSA i NSA,
 • wywłaszczenia.

2.  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości – problemy praktyczne

 • stawki VAT,
 • zwolnienie,
 • zmiany dotyczące definicji pierwszego zasiedlenia,
 • implementacja orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w Polskiej sprawie – sprzeczność polskich przepisów z prawem UE,
 • kiedy wybór opodatkowania,
 • co oznacza grunt zabudowany,
 • grunty z pozostałościami zabudowań,
 • lokale mieszkalne,
 • lokale użytkowe,
 • grunty ogrodzone,
 • place betonowe i utwardzone,
 • kwestie dokumentacyjne,
 • moment rozpoznania podatku,
 • wadium, zaliczka, zadatek,
 • sprzedaż gruntu z budynkiem,
 • możliwość dochodzenia zwrotu podatku,
 • sprzedaż nieruchomości a wpływ na współczynnik i preproporcję.

3. Objaśnienia podatkowe dotyczące opodatkowania VAT kontraktów drogowych (umowy typu utrzymanie drogi, remonty, odśnieżanie, oczyszczanie, monitorowanie, koszenie trawników czy oznakowanie)

 • usługa kompleksowa,
 • orzecznictwo i stanowisko Ministra,
 • przykłady praktyczne,
 • kiedy 23 a kiedy 8 % VAT?

4.  Odliczanie VAT

 • kiedy możliwe jest odliczenie VAT?
 • uzbrojenie działek,
 • strefy inwestycje,
 • miana praktyki dot. odliczania VAT przez samorząd od inwestycji, 
 • orzecznictwo – w tym przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 kwietnia 2017r. i jego wpływ na praktykę organów i JST,
 • inwestycje wodno-kanalizacyjne,
 • odliczanie VAT od targowiska,
 • przełomowe orzeczenie z 30 listopada 2022r. WSA w Lublinie o sygn. I SA/Lu 398/22 dotyczące możliwości i zakresu odliczenia VAT od inwestycji w Instytucji Kultury.

5.  Korzystanie z nieruchomości do celów zarobkowych

 • najem, dzierżawa,
 • stawki, zwolnienia, kontrowersje,
 • usługi związane z obiektem sportowym,
 • usługi OSIR, MOSIR, MOKSIR,
 • refaktury mediów – kontrowersje i spory, ważne orzecznictwo polskich sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE,
 • faktury,
 • problematyczny obwiązek podatkowy przy refakturach i usługach ciągłych – kiedy rozliczyć podatek na przykładach,
 • typowe błędy,
 • kąpieliska, lodowiska, imprezy.

5. Inne zmiany istotne dla sektora  

 • likwidacja deklaracji VAT,
 • nowy JPK, problemy praktyczne, wyjaśnienia MF,
 • e-faktury,
 • slim VAT,
 • katalog towarów i usług objęty obowiązkowym split payment,
 • Procedury i zmiany w umowach w związku z nowelizacją dot. rejestru podatników VAT,
 • wyłudzenia w sektorze, jak się bronić w czasie kontroli?
 • MDR – zgłoszenia schematów podatkowych, procedury – od kogo wymagane?
 • Metodyka należytej staranności.

Korzyści dla uczestników:

 • znajomość przepisów jak również licznych zmian w regulacjach dotyczących VAT w nieruchomościach, istotnych dla sektora finansów publicznych jak również zmian praktyki ich stosowania (najnowszych, przełomowych orzeczeń).

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób rozliczających podatki (skarbników, głównych księgowych, dyrektorów ds.finansów, pracowników wydziałów finansowych) prawników wewnętrznych jednostek, osób odpowiedzialnych za dotacje i projekty inwestycyjne zwłaszcza finansowane z UE, w podmiotach takich jak:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki budżetowe,
  • zakłady budżetowe,
  • spółki komunalne,
  • instytuty naukowe,
  • jednostki badawcze,
  • instytucje kultury,
  • związki / stowarzyszenia / federacje przedsiębiorców, producentów czy  hodowców,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty wykonujące zadania publiczne,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • urzędy.