Wybrane aspekty podatkowe projektów twórczych – 50% koszty twórców, opodatkowanie VAT i odliczenie, kwalifikacja dla ZUS umowy.

Opis i cel szkolenia

Szanowni Państwo,

wiele wątpliwości wzbudza niedawna nowelizacja przepisów o 50% kosztach uzyskania przychodu w PIT. Organy podatkowe wydają szereg negatywnych interpretacji zabraniających wnioskodawcom stosowania tych kosztów. Przepisy będą zatem kolejny raz znowelizowane i to z datą wsteczną. Nie brakuje też orzecznictwa sądowego, gdzie precyzowane są szczegóły praktyczne stosowania tych przepisów. Należy zatem przeanalizować stosowane w Państwa jednostce umowy i regulaminy pod kątem spełnienia wymogów ustawowych. Ministerstwo Finansów zapowiedziało bowiem kontrole w tym zakresie. Jeżeli zaś nie stosują Państwo 50 % kosztów warto jest rozważyć, czy możliwe jest zwiększenie wynagrodzeń niektórych pracowników bez ponoszenia dodatkowego kosztu przez pracodawcę.

Podobnie, wiele kontroli toczy się obecnie w zakresie ZUS od umów nie będących umowami o pracę. Kwestionowana jest niekiedy natura umowy.

W zakresie zaś VAT, podmioty z mieszanym rodzajem działalności – jako organy władzy publicznej i jako zawierający zobowiązania cywilno-prawne – (sektor publiczny, instytucje kultury, samorządy, instytuty czy fundacje) mają często ogromny problem z prawidłowym kwalifikowaniem prowadzonych działań i projektów dla celów opodatkowania i odliczania VAT. Tymczasem, ubiegając się o szereg dotacji i dopłat z różnych źródeł, niekiedy pomijają one tematykę VAT. Natomiast, bez odpowiedzi na pytanie czy VAT powinien być wydatkiem kwalifikowanym, czy też nie, nie jest możliwe prawidłowe uzupełnienie wniosku ani rozliczenie dotacji. Podmioty z sektora finansów publicznych często nie mają pewności, czy VAT w projekcie mogą uznać za kwalifikowany, czy sama dotacja powoduje zapłatę podatku i czy należy wystawiać fakturę. Brak wnikliwej analizy planowanego zadania może powodować szereg negatywnych konsekwencji. Dodatkowym problemem jest ogromna zmienność stanowisk organów podatkowych.

30 listopada 2022r. WSA w Lublinie wydał orzeczenie w sprawie o sygn. I SA/Lu 398/22, dotyczące możliwości pełnego odliczenia VAT od inwestycji w Instytucji Kultury, reprezentowanej przez Naszą Kancelarię. Sąd zgodził się z nami, że Muzeum nie musi stosować prewspółczynnika VAT. Orzeczenie to jest niezwykle istotne dla tych Instytucji, które nie posiadają interpretacji indywidualnej, pozwalającej na odliczanie 100% VAT.

W innej naszej sprawie, WSA w Warszawie, wydał 24 czerwca 2022r. wyrok o sygn. akt lll SA/Wa 2905/21 pozwalający jednostkom sektora finansów publicznych odliczać VAT od wydatków na samochody bez konieczności stosowania prewspółczynnika VAT. Pojawia się zatem kolejna możliwość odzyskania podatku VAT w sektorze publicznym. Wiele Jednostek, widząc niewielkie ostateczne kwoty odliczeń, wręcz od odzyskiwania VAT odstępuje (co może z kolei budzić wątpliwości co do gospodarności zarządzanymi środkami – jak wskazuje chociażby NIK w niedawnym raporcie z badania VAT samorządów). Okazuje się, iż mogą one pominąć prewspółczynnik VAT i odliczać od wydatków samochodowych połowę VAT. Dla niektórych będzie to korzystniejsze rozwiązanie niż stosowanie prewspółczynnika VAT (który niekiedy jest bardzo niski).

Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej przygotowała zatem wystąpienie obejmujące tą tematykę.

1.  Autorskie koszty uzyskania przychodów

 • obecne brzmienie przepisów,
 • kiedy stosujemy 50 % koszty,
 • niedawne zmiany,
 • stanowiska organów podatkowych,
 • wymóg „wyodrębnienia” wynagrodzenia a ustalenia procentowe pracy twórczej w umowie,
 • 50% kup a stosunek pracy,
 • zatrudnienie na konkretnym stanowisku a prawo do 50% kup,
 • pracownicy dydaktyczni, naukowi,
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 • orzecznictwo sądowe.

2.  Koszty po zmianie przepisów podatkowych

 • ustawa z 10 maja 2018r. ,
 • dziedziny, do których można stosować 50% koszty,
 • dzieło i prawa autorskie, twórcy i artyści,
 • rodzaje działalności.

3.  Aspekty praktyczne

 • rola umów,
 • regulaminy wynagradzania,
 • odpowiednie dokumentowanie,
 • planowane kontrole podatkowe,
 • odpowiedzialność – kto ponosi koszty podatku?

4.  Kiedy projekt jest w ramach działalności gospodarczej?

 • działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego i działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej,
 • kryteria rozróżnienia obszarów działalności,
 • orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w zakresie przyznawania organom władzy publicznej statusu podatnika VAT w związku z zakresem wykonywanej działalności,
 • różne możliwości argumentacji,
 • rola umów, regulaminów,
 • specyficzne czynności – umowy kooperacyjne pomiędzy jednostkami, wspólne przedsięwzięcia, bartery, darowizny, wymiany świadczeń, umowy sponsorskie.
 • jakie czynniki wziąć pod uwagę?
 • Od czego zależy kwalifikacja dla VAT?
 • pojęcie VAT kwalifikowanego,
 • „zamiar” dla VAT,
 • orzecznictwo sądów administracyjnych, przełomowy wyrok NSA z 18 maja 2017r.,
 • praktyka stosowania przepisów i odpowiedzialność,
 • rezygnacja z odliczania VAT a zarzut niegospodarności.

5.  Preproporcja i bezpośrednie przyporządkowanie

 • koszty ogólne i inwestycyjne,
 • alokacja bezpośrednia zakupów,
 • kiedy współczynnik a kiedy 100% odliczeń,
 • klucze przypisania,
 • zmiana przeznaczenia – zapadłe i oczekiwane orzecznictwo,
 • przełomowe orzeczenie z 30 listopada 2022r. WSA w Lublinie o sygn. I SA/Lu 398/22 dotyczące możliwości i zakresu odliczenia VAT od inwestycji w Instytucji Kultury,
 • 24 czerwca 2022r. wyrok o sygn. akt lll SA/Wa 2905/21 pozwalający jednostkom sektora finansów publicznych odliczać VAT od wydatków na samochody bez konieczności stosowania prewspółczynnika VAT,
 • orzecznictwo odnośnie stosowania prewspółczynnika.

6.  Stawki VAT i zwolnienie    

 • zwolnienie przedmiotowe,
 • usługi kulturalne zwolnione z VAT,
 • nowa matryca VAT, stawki na publikacje,
 • usługi wstępu,
 • opodatkowanie  VAT działalności innej niż kulturalna,
 • opodatkowanie czynności wspomagających kulturę,
 • najem pomieszczeń,
 • administrowanie nieruchomością,
 • imprezy, koncerty, wydarzenia, konkursy.

7.  Dotacje 

 • dwa aspekty opodatkowania dotacji,
 • kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu, jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
 • kiedy przysługuje odliczenie,
 • najnowsze interpretacje KIS,
 • orzecznictwo sądów administracyjnych.

8.  ZUS w projektach twórczych  

 • istota umowy o dzieło,
 • umowa o dzieło a zlecenie,
 • powtarzalność czynności i ich rezultat,
 • kontrole w tym zakresie,
 • Czy ZUS może zakwestionować przyjęty rodzaj umowy i domagać się składek?
 • Jak opisać umowę aby ZUZ nie zakwestionował jej charakteru?

9. Inne zmiany istotne dla sektora

 • slim VAT,
 • JPK_V7M,
 • obowiązkowy split payment,
 • MDR – schematy podatkowe,
 • Procedury i zmiany w umowach w związku z nowelizacją dot. rejestru podatników VAT,
 • Metodyka należytej staranności,
 • planowane zmiany „uszczelniające”, system efaktur.  

Korzyści dla uczestników:

 • znajomość przepisów dotyczących 50% KUP i ZUS twórców oraz VAT w projektach oraz najnowszych i planowanych zmian tych przepisów jak również praktyki ich stosowania (najnowszych, przełomowych orzeczeń). 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób rozliczających podatki (skarbników, głównych księgowych, dyrektorów ds.finansów, pracowników wydziałów finansowych) prawników wewnętrznych jednostek, osób odpowiedzialnych za dotacje i projekty inwestycyjne zwłaszcza finansowane z UE, w podmiotach takich jak:

 • instytucje kultury,
  • szkoły wyższe,
  • muzea,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki budżetowe,
  • zakłady budżetowe,
  • spółki komunalne,
  • instytuty naukowe,
  • jednostki badawcze,
  • związki / stowarzyszenia / federacje przedsiębiorców, producentów czy  hodowców,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty wykonujące zadania publiczne,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • urzędy.