Aktualności podatkowe w sektorze Finansów Publicznych, przełomowe orzecznictwo.

Opis i cel szkolenia

Szanowni Państwo,

rok 2022 przyniósł bardzo wiele nowych regulacji podatkowych. Z zapowiedzi wiemy już też, że 2023r przyniesie jeszcze więcej zmian. Mają one głównie na celu walkę z wyłudzeniami i przestępcami podatkowymi, jednak w praktyce muszą się do nich dostosować również zwykli, uczciwi podatnicy. Niezwykle wzrasta rola tzw. należytej staranności. Zwiększono sankcje za błędy w rozliczeniach czy nieprawidłowych przelewach. Musimy też raportować do fiskusa schematy podatkowe.

30 listopada 2022r. WSA w Lublinie wydał orzeczenie w sprawie o sygn. I SA/Lu 398/22, dotyczące możliwości pełnego odliczenia VAT od inwestycji w Instytucji Kultury, reprezentowanej przez Naszą Kancelarię. Sąd zgodził się z nami, że Muzeum nie musi stosować prewspółczynnika VAT. Orzeczenie to jest niezwykle istotne dla tych Instytucji, które nie posiadają interpretacji indywidualnej, pozwalającej na odliczanie 100% VAT.

W innej naszej sprawie, WSA w Warszawie, wydał 24 czerwca 2022r. wyrok o sygn. akt lll SA/Wa 2905/21 pozwalający jednostkom sektora finansów publicznych odliczać VAT od wydatków na samochody bez konieczności stosowania prewspółczynnika VAT. Pojawia się zatem kolejna możliwość odzyskania podatku VAT w sektorze publicznym. Wiele Jednostek, widząc niewielkie ostateczne kwoty odliczeń, wręcz od odzyskiwania VAT odstępuje (co może z kolei budzić wątpliwości co do gospodarności zarządzanymi środkami – jak wskazuje chociażby NIK w niedawnym raporcie z badania VAT samorządów). Okazuje się, iż mogą one pominąć prewspółczynnik VAT i odliczać od wydatków samochodowych połowę VAT. Dla niektórych będzie to korzystniejsze rozwiązanie niż stosowanie prewspółczynnika VAT (który niekiedy jest bardzo niski).

Obecnie wiele kontrowersji wzbudzają projekty parasolowe. 30 marca, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał od dawna oczekiwane orzeczenia. W sprawie C 612/21 TSUE zajął stanowisko, zgodnie z którym dostarczenie i zainstalowanie przez gminę – za pośrednictwem przedsiębiorstwa – systemów OZE na rzecz jej mieszkańców nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT.  Tego samego dnia, TSUE orzekł w sprawie C-616/21 dotyczącej VAT od projektów usuwania azbestu (i podobnych). Zdaniem TUE, również zlecanie przez gminę – przedsiębiorstwu czynności usuwania azbestu i odbierania wyrobów oraz odpadów zawierających azbest – na rzecz jej mieszkańców będących właścicielami nieruchomości, którzy wyrazili taką wolę, nie stanowi świadczenia usług podlegającego VAT.

Wiele wątpliwości wzbudzała nowelizacja przepisów o 50% kosztach uzyskania przychodu w PIT.

Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej przygotowała zatem wystąpienie obejmujące tą tematykę.

1. JPK_V7M – aktualne problemy i próby odpowiedzi wobec niejasnych stanowisk organów podatkowych

 • dane wykazywane w nowym pliku JPK_VAT,
  • GTU,
  • procedury,
  • oznaczenia dokumentów,
  • likwidacje deklaracji,
  • Przesyłanie nowego JPK_VAT,
  • terminy,
  • kary i sankcje.
 • objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów,
 • odpowiedzi MF na pytania.
 • nowe obowiązki Jednostek i pracowników,
 • procedury,
 • sprzedaż na kasie fiskalnej, korekty obrotu,
 • typowe błędy i wątpliwości,
 • jakie transakcje oznaczać TP w sektorze publicznym?
 • kary za błędy w JPK, podstawy, odwołania,
 • sposoby korekty JPK, czynny żal?

2. Zmiany wynikające z pakietów Slim VAT

 • nowe zasady korekty obrotu VAT,
 • objaśnienia MF,
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w okresach miesięcznych,
 • nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
 • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości,
 • odliczanie VAT.

3. O VAT w dotacjach, subwencjach i dofinansowaniach po raz kolejny – przełomowe orzecznictwo TSUE

 • kiedy przysługuje odliczenie,
 • kiedy VAT jest kwalifikowany,
 • kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu,
 • jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
 • przełomowe orzeczenia dotyczące OZE i azbestu,
 • co wpisywać we wniosek,
 • orzecznictwo i stanowiska organów podatkowych,
 • przełomowe orzeczenie z 30 listopada 2022r. WSA w Lublinie o sygn. I SA/Lu 398/22 dotyczące możliwości i zakresu odliczenia VAT od inwestycji w Instytucji Kultury,
 • 24 czerwca 2022r. wyrok o sygn. akt lll SA/Wa 2905/21 pozwalający jednostkom sektora finansów publicznych odliczać VAT od wydatków na samochody bez konieczności stosowania prewspółczynnika VAT.

4. MDR w praktyce sektora finansów publicznych

 • Czy nas to w ogóle dotyczy? Zakres zastosowania przepisów o schematach podatkowych.
 • Dlaczego musimy się dostosować?
 • Przybliżenie nowych przepisów:
  • Definicje korzystającego, promotora i wspomagającego, jaką rolę może mieć nasza jednostka?
  • Rola spółek komunalnych, instytucji kultury,
  • Co oznacza w praktyce udostępnianie schematu?
  • Kwestie techniczne, raportowanie, organy,
  • Formy raportowania, deklaracje,
  • Definicja schematu podatkowego oraz przesłanki raportowania,
  • Co to jest korzyść podatkowa?
  • Jakich podatków dotyczą nowe przepisy?
  • Krąg podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji,
  • Sposób i termin raportowania,
  • Zakres raportowanych informacji,
  • Konsekwencje karne skarbowe niewypełnienia tego obowiązku przez podmioty zobowiązane,
  • Limity kwotowe,
  • Procedura MDR – rodzaje i treść.
 • Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów,
 • MDR a sektor publiczny – specyfika.

5. Czynności Jednostek z zakresu oświaty i pomocy społecznej

 • interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów
 • dotychczasowe orzecznictwo
 • od kiedy należy zmienić podejście, czy korygować rozliczenia?
 • procedury
 • wpływ na współczynnik.

6. Przeznaczenie przychodu jako podstawa zwolnienia z CIT

 • fundacje, stowarzyszenia, związki,
 • orzeczenia i interpretacje,
 • problematyka alokacji przychodów i kosztów. 

7.  Autorskie koszty uzyskania przychodów – koszty po zmianie przepisów podatkowych

 • obecne brzmienie przepisów,
 • kiedy stosujemy 50 % koszty,
 • niedawne zmiany,
 • 50% kup a stosunek pracy,
 • zatrudnienie na konkretnym stanowisku a prawo do 50% kup,
 • pracownicy dydaktyczni, naukowi,
 • ustawa z 10 maja 2018r. ,
 • dziedziny, do których można stosować 50% koszty,
 • rodzaje przychodów, do których stosujemy preferencje,
 • kto jest twórcą i definicja utworu,
 • prawa autorskie,
 • definicje,
 • orzecznictwo,
 • czynności twórcze, techniczne i odtwórcze.

8.  Praktyka stosowania kosztów twórców

 • interpretacje KIS,
 • orzecznictwo sądowe,
 • wymóg „wyodrębnienia” wynagrodzenia a ustalenia procentowe pracy twórczej w umowie,
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 • planowana interpretacja ogólna,
 • wytyczne w zakresie działalności twórczej,
 • wymogi formalne,
 • przyjęcie utworu przez pracodawcę,
 • aspekty praktyczne: rola umów, regulaminy wynagradzania, odpowiednie dokumentowanie, ewidencje, stanowiska twórcze,
 • planowane kontrole podatkowe,
 • odpowiedzialność – kto ponosi koszty podatku?

9. Kontrole NIK w sprawie centralizacji – pierwsze wnioski z protokołów pokontrolnych.

 • Przyjęte procedury i ich weryfikacja w jednostce,
 • Sprawdzenie umów,
 • Sprawdzenie dokumentowania sprzedaży,
 • Obieg informacji w jednostce,
 • Odliczać czy nie odliczać?
 • Gospodarność a brak odliczeń,
 • specyficzna sprzedaż w jednostkach,
 • Umowy bezgotówkowe,
 • Typowe błędy,
 • Rekomendacje z praktyki.

Korzyści dla uczestników:

 • znajomość zmian w przepisach jak i najnowszych, przełomowych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług, CIT i PIT z uwzględnieniem specyficznych problemów podatkowych właściwych dla sektora.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób rozliczających podatki (skarbników, głównych księgowych, dyrektorów ds.finansów, pracowników wydziałów finansowych) prawników wewnętrznych jednostek, osób odpowiedzialnych za dotacje i projekty inwestycyjne zwłaszcza finansowane z UE, w podmiotach takich jak:

 • instytucje kultury,
  • szkoły wyższe,
  • muzea,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki budżetowe,
  • zakłady budżetowe,
  • spółki komunalne,
  • instytuty naukowe,
  • jednostki badawcze,
  • firmy zatrudniające programistów,
  • związki / stowarzyszenia / federacje przedsiębiorców, producentów czy  hodowców,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty wykonujące zadania publiczne,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • urzędy.