Aktualności

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Ministerstwo o podatkach w partnerstwie publiczno – prawnym

  Ministerstwo Finansów wydało kolejne wyjaśnienia podatkowe. Tym razem dotyczą one wybranych kwestii rozliczania przez partnera prywatnego na gruncie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych transakcji realizowanych w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, zwanej dalej… Continue reading Aktualności: Ministerstwo o podatkach w partnerstwie publiczno – prawnym

Aktualności podatkowe

Aktualności: Ministerstwo Finansów wydało wyjaśnienia na temat rozliczania podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych w 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać zmiany w ustawach o PIT i CIT, które wprowadzają tzw. podatek minimalny, czyli podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10 mln zł. Zdaniem Ministerstwa, w mediach pojawiła się niewłaściwa wykładnia przepisów, zgodnie z którą od nowego roku podatnicy będą mogli odliczyć od zaliczki na podatek… Continue reading Aktualności: Ministerstwo Finansów wydało wyjaśnienia na temat rozliczania podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych w 2018 r.

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Projekt nowej Ordynacji Podatkowej

Ogłoszono projekt nowej ustawy Ordynacja podatkowa, nad którym od dwóch lat pracuje Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów.   Dokument ma być kodyfikacją ogólnego prawa podatkowego z założenia nie obejmującą przepisów regulujących poszczególne podatki składające się na system podatkowy, tzw. szczegółowej części prawa podatkowego. Projektowany akt zastąpi obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia… Continue reading Aktualności: Projekt nowej Ordynacji Podatkowej

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Brak adresu prowadzenia działalności na fakturze nie pozbawia odliczenia

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał 15 listopada kolejny wyrok potwierdzający, iż prawo podatnika do odliczenia VAT nie może być ograniczane przez błędy formalne np. na fakturze (wyrok w sprawach połączonych C 374/16 i C 375/16). Tym razem spór dotyczył podania błędnego adresu na fakturze. TSUE podkreślił, iż przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006… Continue reading Aktualności: Brak adresu prowadzenia działalności na fakturze nie pozbawia odliczenia

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Kolejny projekt deregulacji w podatkach

Trwają prace nad kolejnym projektem zmian w przepisach podatkowych, tym razem jest to projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (projekt nosi datę 27 września 2017 r.). Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian do szeregu ustaw, których głównych celem jest (zdaniem Ministerstwa Rozwoju i Finansów) uproszczenie… Continue reading Aktualności: Kolejny projekt deregulacji w podatkach

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Wyrok TSUE – polskie przepisy o VAT od sprzedaży budynku sprzeczne z prawem UE

Trybunału Sprawiedliwości UE wydał 16 listopada 2017 r. orzeczenie w polskiej sprawie Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-308/16). TSUE uznał, iż polskie przepisy, które uzależniają zwolnienie z podatku od wartości dodanej w związku z dostawą budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje w ramach… Continue reading Aktualności: Wyrok TSUE – polskie przepisy o VAT od sprzedaży budynku sprzeczne z prawem UE

Aktualności podatkowe

Aktualności: Wyższe składki ZUS uchwalone

24 listopada 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie, przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych określają, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na… Continue reading Aktualności: Wyższe składki ZUS uchwalone

Aktualności podatkowe

Aktualności: Uchwalono zmiany w CIT, PIT i akcyzie

27 października Sejm uchwalił zmiany w przepisach dotyczących CIT, PIT i podatku akcyzowego.     Projekty przyjęte przez Sejm i skierowane do Senatu to: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby… Continue reading Aktualności: Uchwalono zmiany w CIT, PIT i akcyzie

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Wyrok Trybunału UE – odmowa prawa do odliczenia z faktury

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 19 października 2017 r. wyrok o sygn. C‑101/16 dotyczący bardzo aktualnej obecnie sprawy - odmowy prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu faktury otrzymanej przez podatnika VAT od podmiotu dla potrzeb VAT nie zarejestrowanego. Trybunał uznał, że nie jest zgodna z prawem unijnym (Dyrektywą 2006/112) regulacja funkcjonująca w Rumunii, na mocy której podatnikowi odmawia… Continue reading Aktualności: Wyrok Trybunału UE – odmowa prawa do odliczenia z faktury

Aktualności podatkowe

Aktualności: Interpretacja ogólna MF w sprawie wynagrodzeń managerów

6 października 2017r. Minister Rozwoju i Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie zasad opodatkowania podatkiem VAT czynności (usług) wykonywanych przez członków zarządu spółek na podstawie umów zawartych w związku z regulacjami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w odniesieniu do których przychody zostały zaliczone do źródła przychodów określonego w art. 13 pkt 7… Continue reading Aktualności: Interpretacja ogólna MF w sprawie wynagrodzeń managerów