Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Ministerstwo poprawia rozporządzenie o JPK

Wielokrotnie pisaliśmy o wątpliwościach i problemach z wypełnianiem nowego JPK VAT z deklaracją (np. tu, tu, tu czy tu). Ministerstwo wyszło naprzeciw niektórym z postulatów podatników oraz doradców podatkowych i doprecyzowuje przepisy. Zmiany te są potrzebne również z tej przyczyny, iż Fiskus wielokrotnie potwierdzał, iż karane będą wszystkie błędy w JPK, zarówno wtedy gdy podatnik nie oznaczył np. GTU czy procedury jak i gdy oznaczył ją niepotrzebnie (z ostrożności).

Zmiany dotyczą:

1)paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT,

2)faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,

3)oznaczeń w zakresie grup towarów i usług (GTU),o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia,

4)procedur, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia,

5)zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy.

W § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia dodano wyłączenie dotyczące faktur ujętych w ewidencji zgodnie z pkt 8 i pkt 9 lit. a. Niniejsza zmiana ma m.in. na celu uregulowanie zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone, bez konieczności wykazywania każdego takiego paragonu w ewidencji odrębnie. Ponadto w celu ułatwienia obowiązków ewidencyjnych doprecyzowano kwestię dotyczącą zbiorczego wykazywania faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. Tym samym w związku z wprowadzeniem ww. regulacji w § 10 ust. 1 zmieniono brzmienie pkt1,pkt2,pkt 7 lit. b oraz pkt 9. W§ 10 ust. 1 pkt 1zmieniono brzmienie przepisu poprzez dodanie części zdania „z wyłączeniem faktur ujętych w ewidencji zgodnie z pkt 8 i pkt 9 lit. a.”. To samo wyłączenie dodano w § 10 ust. 1 pkt 2. W § 10 ust. 1pkt 7 lit. b rozporządzenia zmieniono brzmienie poprzez wprowadzenie wyłączenia dotyczącego paragonów fiskalnych uznanych za faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, które zostały ujęte w ewidencji zgodnie z pkt 8 i pkt 9 lit. a.

W § 10 ust. 1pkt 9 rozporządzenia zmieniono brzmienie poprzez ujęcie w tym przepisie wykazywania w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną,oprócz wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego nieudokumentowanych fakturami, a także nieobjętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem faktur ujętych w ewidencji zgodnie z pkt 1-7, również wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego wynikających z faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,pod warunkiem że nie zostały ujęte w ewidencji zgodnie z pkt 8. Proponowane zmiany stanowią uproszczenie i mają ułatwić podatnikom wywiązywanie się z obowiązków ewidencyjnych.

W§ 10 ust. 3 pkt 1i 2rozporządzeniawcelu wyeliminowania różnic pomiędzy dokumentacją techniczną (strukturą JPK_VAT z deklaracją), a wskazanymi w rozporządzeniu oznaczeniami zmieniono sposób oznaczeń z oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”.

Ponadto doprecyzowano zapisy wskazując odniesienie do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020)lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015. Zmiany polegające tylko na dopisaniu wyrazu „GTU” zostały wprowadzone w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b, lit. d, lit. e oraz § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia.

W § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia doprecyzowano, że oznaczenie „GTU_01”dotyczy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,oznaczonych kodami CN 2203-2208. Obecna definicja napoju alkoholowego w rozumieniu tej regulacji prawnej nie wiąże się z definicją napoju alkoholowego zawartą w ustawie o podatku akcyzowym, dodatkowo identyfikacja tego rodzaju towarów wspierana jest przez określone wprost oznaczenia CN. Niniejsza zmiana ma na celu wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych jakie konkretnie towary mieszczące się pod pojęciem napojów alkoholowych należy oznaczać „GTU_01”.

W § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia zmieniono brzmienie przepisu poprzez m.in. doprecyzowanie, że oznaczenie „GTU_03” nie obejmuje swoim zakresem olejów opałowych wymienionych w lit. b § 10 w ust. 3 pkt 1,tzn. tych,o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy i podlegających oznaczeniu „GTU_02”. Wprowadzona zmiana ma służyć wyeliminowaniu wątpliwości co do podwójnego przypisywania oznaczeń, tj. GTU_02i GTU_03 dla tych samych dostaw oleju opałowego.

W § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia doprecyzowano zapis w celu wyjaśnienia wątpliwości, że dostawa folii typu stretch wymienionej w poz. 9załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jeżeli stanowi odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich, również powinna być oznaczana „GTU_06”. Zatem dla przejrzystości zapisu wyszczególniono ją ze wskazanych w tym przepisie zbiorczo pozycji 7-9 załącznika nr 15 do ustawy i ujęto odrębnie.

W § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia zmieniono brzmienie przepisu w celu doprecyzowania, że oznaczenie „GTU_07” dotyczy wszystkich pojazdów, a nie tylko samochodowych,oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w Nomenklaturze scalonej wyłącznie o kodach CN 8701–8708.

W § 10 w ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia,z uwagi na zmianę brzmienia załącznika nr 12 do ustawy o VAT, która została wprowadzona ustawą z dnia9 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2019r.poz. 1751)i weszła w życie 1 listopada 2019 r.zmieniono brzmienie niniejszego przepisu poprzez wskazanie, że oznaczenie „GTU_08” dotyczy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy,która obecnie obejmuje m.in. zakres towarów z poz. 2 i 3 tego załącznika w poprzednim brzmieniu.

W § 10 w ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w celu doprecyzowania treści przepisu, aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, że oznaczeniu „GTU_09” miałyby podlegać inne towary niż te wskazane w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia6 września 2001 r. –Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, 1493 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 97), zmieniono jego brzmienie poprzez usunięcie sformułowania „leków oraz wyrobów medycznych”. W związku z tym, oznaczenie „GTU_09” dotyczy tylko produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37avust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne. Obowiązek stosowania oznaczenia GTU_09, w przypadku wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisuje się do środków prewencyjnych dotyczących monitoringu handlu produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi zagrożonymi dostępnością w Polsce.

W § 10ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia dookreślono, że oznaczenie „GTU_10” dotyczy nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności, a także odnoszących się do nich czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

W § 10ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w celu wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych doprecyzowano brzmienie zapisu poprzez przypisanie,do wymienionych usług o charakterze niematerialnym objętych oznaczeniem „GTU_12”, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015.

W § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia zmieniono zapis pod względem formalnym,wykreślono wyrazy „sekcja H” i „2015 symbol”,oraz w celu ujednolicenia oznaczenia „13” ze strukturą JPK_VAT z deklaracją wyraz „13″ zastąpiono wyrazem „GTU_13”.

W §10 rozporządzenia dodano ust. 3a w celu uproszczenia obowiązków ewidencyjnych uznano, że czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznymzawierającym sprzedaż z kas rejestrujących„RO”i dokumentem wewnętrznym „WEW”nie będą oznaczane GTU.

W § 10 ust. 4pkt 3rozporządzenia zmieniono brzmienie przepisu poprzez wprowadzenie regulacji, że oznaczenie „TP” odnosi się dostawy towarów lub świadczenia usług dla podmiotu powiązanego, w których łączna kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania. Proponowana zmiana ma służyć uproszczeniu realizacji obowiązków ewidencyjnych, aby wyeliminować konieczność oznaczania transakcji, które nie miałyby adekwatnego znaczenia dla celów analitycznych i kontrolnych administracji skarbowej.W związku z tym proponuje się wprowadzenie progu kwotowego dla wykazywania tego typu transakcji. Zatem transakcje przekraczające15 000 zł lub równowartość tej kwoty, zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi,powinny być oznaczane „TP”.

W § 10 ust. 4 pkt 13rozporządzeniauregulowano, że oznaczenie „MPP” dotyczy wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności, nie tylko objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmu,ale też i tych,w przypadku których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie.

W § 10 rozporządzenia dodano ust. 4a, gdzie wprowadzono rozwiązanie,aby dokumenty zbiorcze wewnętrzne zawierające sprzedaż z kas rejestrujących „RO”nie były oznaczane symbolami procedur, o których mowa w §10 ust. 4.

W §10 rozporządzenia dodano ust.4b, gdzie określono,co uznaje się za transakcję zawartą pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wskazano tutaj na powiązania,o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy, czyli powiązania w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych(Dz.U. z 2020 r. poz. 1426,z późn.zm.)i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz.U. z 2020 r. poz. 1406,z późn. zm.).Odnosząc się do powiązań, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.o podatku dochodowym od osób prawnych,należy wyjaśnić, że są to relacje jakie występują pomiędzy podmiotami powiązanymi wskazanymi w art. 11a ust. 1 pkt 4 tej ustawy.W myśl art. 11a ust. 1 pkt 4ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przez podmioty powiązane należy rozumieć:

a)podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b)podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: -ten sam inny podmiot lub -małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c)spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d)podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej -spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Zatem w przypadku ww. powiązań należy stosować oznaczenie „TP”.

Co bardzo ważne dla naszych Klientów z sektora Finansów Publicznych: w § 10rozporządzenia dodano ust. 4c, gdzie uregulowano wyłączenie dla stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami. Proponowana zmiana ma charakter upraszczający i dostosowujący wymogi ewidencyjne do potrzeb analitycznych i kontrolnych administracji skarbowej.

W § 11 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia uregulowano, że oznaczenie „MPP” w ewidencji zakupu dotyczy wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności, nie tylko objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmu, ale też i tych, w przypadku których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie.

W §11 w ust. 6 pkt 3rozporządzeniadoprecyzowano zapis, uściślając, że imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera podaje się w przypadku zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji, a nie deklaracji importowej, ponieważ deklaracja importowanie zawiera takich danych.

W §11 rozporządzenia dodano ust. 9, gdzie proponuje się,w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości dotyczących wykazywania w ewidencji zakupu korekt in-minus,wprowadzenie rozwiązania, aby zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, mogło być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”,o którym mowa w ust. 8 pkt 2.W § 2projektuzawarto przepis przejściowy wskazujący, za jakie okresy rozliczeniowe stosuje się nowe przepisy.

Link do projektu

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *