Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Oznaczanie lokali GTU w JPK VAT

pen in hand of female typing on computer during work in office

W interpretacji z 15 lutego 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął się kwestią oznaczania transakcji sprzedaży lokalu kodem identyfikującym GTU_10 w ewidencji JPK_VAT. Do KIS z zapytaniem zwrócił się podatnik prowadzący działalność deweloperską, jednakże sprawa dotyczyć może również innych branż, w tym sektora finansów publicznych, zwłaszcza samorządów sprzedających lokale mieszkalne i użytkowe.

Sprawa dotyczyła podatnika, który dokonuje dostawy lokali mieszkalnych lub niemieszkalnych w wybudowanych budynkach mieszkalno-usługowych. Zainteresowany co miesiąc przesyła pliki JPK_V7 z deklaracją. W pliku JPK_V7 nie stosuje oznaczenia kodu GTU_10. Wątpliwości Wnioskodawcy, dotyczyły kwestii oznaczenia, w prowadzonej ewidencji transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego kodem GTU_10. Podatnik uznał, że nie ma takiego obowiązku gdyż w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, nie ma bezpośrednio odniesienia do części budynków. Organ jednak stwierdził inaczej.

KIS przypomniał, że z dniem 1 października 2020 r. weszły w życie przepisy art. 99 ust. 11c ustawy o VAT, z których wynika, że deklaracje podatkowe, są składane zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, który obejmuje deklarację i ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3. Dokument elektroniczny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przesyłany w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej i zgodnie z wymaganiami określonymi w tych przepisach.

Natomiast zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2020 r., podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

1.rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;

2.kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;

3.kontrahentów;

4.dowodów sprzedaży i zakupów.

Na podstawie art. 99 ust. 13 oraz art. 109 ust. 14 ustawy z dnia 15 października 2019 r. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, którego przepisy weszły w życie z dniem 1 października 2020 r. Z przepisów tego rozporządzenia wynika, że plik JPK dla potrzeb VAT powinien zawierać m.in. informacje o dostawach niektórych wyrobów i świadczonych usługach wraz z odpowiednim ich oznaczeniem oraz oznaczenia dowodów sprzedaży i zakupów.

Zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j ww. rozporządzenia, poza danymi, o których mowa w ust. 1 i 2, ewidencja zawiera następujące oznaczenia dotyczące dostawy budynków, budowli i gruntów – oznaczenie „10”.

Organ powołując się na art. 2 pkt 6 ustawy o VAT uznał, że pod pojęciem towarów należy rozumieć rzeczy oraz ich części. Ponieważ zgodnie z definicją towarów budynki są rzeczami, to również ich części w postaci lokali są traktowane jak towary. Oznaczenie GTU_10 stosuje się do takich towarów jak budynki, budowle i grunty. Skoro towarem są również części rzeczy, to oznaczenie GTU_10, jest również właściwe do dostawy części budynku czyli lokalu. W związku z tym, Wnioskodawca ma obowiązek stosowania w ewidencji oznaczenia GTU_10 dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego, gdyż dokonuje On dostawy towaru, w tym przypadku części rzeczy w postaci części budynku (lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego).

Organ uznał, że nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że nie ma On obowiązku oznaczania GTU_10 dostawy lokali, ze względu na to, że w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r., nie ma bezpośrednio odniesienia do części budynków. Jak przedstawiono powyżej, istotna jest definicja towarów zawarta w art. 2 pkt 6 ustawy, która jednoznacznie wskazuje, że przez towary należy rozumieć także rzeczy, a więc również części budynków jakimi są lokale.

Interpretacja z 15 lutego 2021 r. o sygn. 0114-KDIP1-3.4012.38.2021.1.KK .

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *