Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Objaśnienia do „uproszczonego” VATu

Okazało się, że niedawno „uproszczone” przepisy VATowskie („pakiet slim VAT”) wymagają 58 stron objaśnień podatkowych. Ministerstwo opublikowało je 23 kwietnia 2021 r. Dotyczą one zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 106). Omówiono w dokumencie poszczególne przepisy pakietu Slim VAT z podaniem przykładów ich praktycznego stosowania. Jednak, niektóre z nich mogą wydawać się kontrowersyjne np. wymóg nagrywania rozmów z kontrahentem celem udowodnienia spełnienia warunków korekty obrotu (notatka z rozmowy uznana została przez fiskusa za niewystarczającą).

Zmiany to:
1) wydłużenie terminu na wywóz towarów z zachowaniem stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 miesięcy na 6 miesięcy,
2) wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w okresach miesięcznych,
3) spójne kursy walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatkach dochodowych,
4) wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
5) podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł oraz doprecyzowanie kwoty przyjmowanej dla tzw. ewidencjonowanych prezentów o małej wartości jako kwoty netto (bez podatku),
6) brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus,
7) wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania korekt zwiększających cenę, zgodnie z którym w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Zmiany te szerzej omawialiśmy w tym i tym wpisie.

W objaśnieniach znajdziemy liczne przykłady jak Ministerstwo interpretuje nowe przepisy:

Nieodpłatne świadczenia:

Podatnik Z będący czynnym podatnikiem VAT przekazuje swoim kontrahentom lub potencjalnym kontrahentom długopis. Podatnik Z dokonał odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie długopisu w związku z zamiarem wykorzystania do działalności opodatkowanej VAT. Przekazanie długopisu jest dokonywane na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika Z. Jednostkowa cena nabycia każdego długopisu (bez podatku VAT) to 19,40 zł. Podatnik Z nie prowadzi ewidencji podmiotów, którym przekazano upominki.
Do końca grudnia 2020 r. nieodpłatne przekazanie takiego upominku oznaczało obowiązek opodatkowania przekazania w związku z przekroczeniem limitu przewidzianego dla tzw. nieewidencjonowanych prezentów o małej wartości (10 zł bez podatku VAT). Od 1 stycznia 2021 r. nieodpłatne przekazywanie upominku jest wyłączone z opodatkowania VAT jako przekazanie prezentów o małej wartości (nie przekracza wartości 20 zł bez podatku VAT).

Nowe zasady korekty obrotu:

Przypomnijmy, że w znowelizowanych przepisach, korekta podstawy opodatkowania lub podatku należnego uzależniona jest od łącznego spełniania następujących warunków:
• uzgodnienia warunków korekty z nabywcą,
• spełnienia uzgodnionych warunków,
• posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie i spełnienie warunków,
• wystawienia faktury korygującej zgodnej z dokumentacją potwierdzającą uzgodnienie i spełnienie warunków.

Jak wykazać w ewidencji zakupów JPK_V7M/V7K zmniejszenie podatku naliczonego w oparciu o dokonane uzgodnienia z kontrahentem (przy założeniu, że nabywca został powiadomiony o zaistnieniu przesłanek do wystawienia faktury korygującej, ale faktury korygującej nie otrzymał)? Czy zmniejszenie podatku naliczonego ująć na podstawie dowodu wewnętrznego (oznaczenie WEW)? Co zrobić później, gdy w kolejnym okresie do nabywcy w końcu trafi faktura korygująca?
W opisanej w pytaniu sytuacji zmniejszenie podatku naliczonego należy ująć w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego (WEW). W przypadku otrzymania faktury korygującej w kolejnym okresie, faktury tej nie należy wykazywać w ewidencji. Nie zachodzi zatem potrzeba korygowania pliku JPK_V7M/V7K.

Ministerstwo wyjaśnia, że nowe zasady dotyczące rozliczenia faktury korygującej in minus odnoszą się do wszystkich faktur korygujących in minus wystawionych po 31 grudnia 2020 r. – niezależnie od tego, czy uzgodnienie warunków korekty oraz ich spełnienie (i dokumentacja to potwierdzająca)
odnosić się będzie do transakcji dokonanych w przeszłości lub sama ta dokumentacja została sporządzona w przeszłości czy tych, które dopiero zostaną odpowiednio, dokonane lub sporządzone.

Zdaniem MF, uzgadnianie i spełnianie warunków do obniżenia wynagrodzenia ustalonego między stronami są zdarzeniami, które występowały na gruncie relacji biznesowych między stronami niezależnie od wejścia w życie ustawy zmieniającej. Wprowadzenie regulacji obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. przypisało jedynie tym zdarzeniom określone skutki dotyczące ujęcia korekt in minus w rozliczeniu za poszczególne okresy. Co ważne, w przypadkach kiedy uzgodnione warunki obniżenia podstawy opodatkowania spełniły się przed 1 stycznia 2021 r., tj. przed wejściem w życie nowego brzmienia art. 29a ust. 13 i art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, ale faktura korygująca została wystawiona przez sprzedającego już po 31 grudnia 2020 r., rozliczenie pomniejszenia podstawy opodatkowania powinno zostać dokonane w myśl nowych zasad. Efektywnie oznacza to, że sprzedający, który wystawił fakturę korygującą w styczniu 2021 r. ma prawo do korekty podatku należnego już w rozliczeniu za styczeń 2021 r. (I kwartał 2021 r) pod warunkiem, że posiada dokumentację potwierdzającą: po pierwsze, uzgodnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania lub należnego podatku VAT z nabywcą, a po drugie – spełnienie tych uzgodnionych warunków. Prawo korekty jego rozliczenia nie jest natomiast uzależnione od uzyskania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej.
Od strony nabywcy zmniejszenie podatku naliczonego powinno w takiej sytuacji nastąpić dopiero w rozliczeniu dokonywanym za styczeń 2021 r. (I kwartał 2021 r.). Pomimo uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania oraz spełnienia się tych warunków – zgodnie z przedstawionym przykładem – w grudniu 2020 r. nabywca nie ma obowiązku korekty rozliczenia za ten okres, ponieważ nowe brzmienie przepisu art. 86 ust. 19a obowiązuje dopiero od 1 stycznia 2021 r.

Podano też przykład

Podmiot A jest dostawcą towarów dla podmiotu B i nabywcą usług od podmiotu B.

-Dwustronne porozumienie: Wybór dwustronnego porozumienia o stosowaniu dotychczasowych zasad oznacza, że porozumienie między podmiotami A i B zostało zawarte przed wystawieniem pierwszej w 2021 r. faktury korygującej przez podmiot A na rzecz podmiotu B i przed pierwszym wystawieniem w 2021 r. faktury korygującej przez podmiot B na rzecz podmiotu A.
Na mocy zawartego porozumienia obydwa podmioty A i B wystawiają faktury korygujące i rozliczają je na zasadach obowiązujących do końca roku 2020. Na tych zasadach dokonywana jest korekta podatku naliczonego w związku z otrzymaną fakturą korygującą przez podmiot A od podmiotu B i przez podmiot B od podmiotu A.
– Jednostronne porozumienie: Porozumienie o stosowaniu dotychczasowych zasad zostało zawarte przed wystawieniem pierwszej w 2021 r. faktury korygującej przez podmiot A na rzecz podmiotu B i wynika z niego, że wolą stron jest stosowane tylko w stosunku do faktur korygujących wystawianych przez ten podmiot A na rzecz podmiotu B. W momencie zawierania takiego porozumienia nie miało znaczenia czy podmiot B wystawiał już w 2021 r. faktury korygujące na rzecz podmiotu A. Na mocy zawartego porozumienia podmiot A wystawia faktury korygujące i rozlicza je na zasadach obowiązujących do końca roku 2020, tak samo na dotychczasowych zasadach podmiot B jako nabywca tych faktur dokonuje korekty podatku naliczonego w związku z otrzymanymi fakturami od podmiotu A. Natomiast, mimo zawartego porozumienia o stosowaniu zasad obowiązujących do końca roku 2020 korygowania w przypadku wystawiania faktur korygujących przez podmiot A na rzecz podmiotu B, z uwagi na to, że strony nie zdecydowały się na zawarcie porozumienia o stosowaniu dotychczasowych zasad dla faktur korygujących wystawianych przez podmiot B dla podmiotu A, faktury korygujące wystawiane przez podmiot B na rzecz podmiotu A będą rozliczanie zarówno po stronie podatku należnego jak i podatku naliczonego na nowych zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Uzgodnienie warunków – akceptowalna przez Fiskusa forma

Ministerstwo wyjaśnia, że uzgodnieniem (dla potrzeb korekty obrotu VAT) może być zawarcie umowy określającej w jakich sytuacjach nabywca uzyskuje prawo do odzyskania części wynagrodzenia, np. ze względu na przyznany mu w ustalonych warunkach rabat. Przesłanki uzasadniające obniżenie podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego mogą być również zawarte w regulaminach realizacji sprzedaży lub ogólnych warunkach umowy, których akceptacja dokonywana jest w momencie przystąpienia nabywcy do transakcji. W tego typu przypadkach uzgodnienie stanowi wspomniany fakt przystąpienia do czynności stanowiący wyraz zgody na treść dokumentu.

Do uzgodnienia warunków umowy może dojść ponadto w trakcie trwania współpracy między stronami. Przedsiębiorcy mogą zawierać różnego rodzaju aneksy do umów, porozumienia lub tworzyć inne dokumenty stosowane powszechnie w obrocie handlowym (w tym stanowiące wyraz przenikania do krajowego systemu prawnego instytucji mających źródło w obcych porządkach, np. letters of understanding), skutkiem których jest obniżenie wynagrodzenia wykazanego na fakturze pierwotnej.

Tego typu przykłady dokumentów wskazujących na wolę modyfikacji podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego stanowią uzgodnienie, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. Tego typu następcze (zawarte po wcześniejszym uregulowaniu warunków współpracy) uzgodnienia mogą wynikać m.in. z niesatysfakcjonującej jakości realizacji świadczenia, strategii handlowej realizowanej przez sprzedawcę lub zwrotu części nabytych produktów przez nabywcę.
Respektując orzecznictwo i praktykę dotyczące traktowania poszczególnych sytuacji faktycznych jako rabaty, zwroty nabytych dóbr lub świadczenie usług – powód, dla którego strony decydują się na zmianę ustalonego pierwotnie wynagrodzenia pozostaje bez znaczenia dla interpretacji wprowadzonego przepisu.

Spełnienie warunków oznacza – zdaniem MF- ziszczenie się zdarzenia stanowiącego przesłankę obniżenia wynagrodzenia. W wielu wypadkach, zawierając uzgodnienie strony nie precyzują wprost zdarzenia, które uzasadnia dokonanie korekty – dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy okoliczności uzasadniające udzielenie rabatu wystąpiły już w przeszłości. Podobnie jak w przypadku samego „uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku” również fakt ich spełnienia może być stwierdzony w sposób dorozumiany. Jeżeli zatem jedna strona informuje kontrahenta, że udziela obniżki, która nie jest uzależniona od określonego zdarzenia przyszłego, zazwyczaj można domniemywać, że przesłanka faktyczna uzasadniająca taką preferencję już zaistniała (warunki obniżenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku są spełnione).
Wprowadzenie odrębnych przesłanek wynika, wyjaśnia MF, z różnorodności sytuacji, które mogą wystąpić w obrocie gospodarczym:
– w wielu przypadkach, uzgodnienie warunków następuje w czasie zbliżonym do wystąpienia okoliczności uzasadniających gotowość sprzedawcy do obniżenia przysługującego mu wynagrodzenia,
– w praktyce powszechnie występują także sytuacje, w których strony zawierają umowy ramowe przewidując możliwość przyznania rabatu w związku ze zdarzeniami, które wystąpią lub mogą wystąpić w przyszłości – szczególnie w tych sytuacjach zasadnym jest, aby prawo sprzedawcy i obowiązek nabywcy dokonania korekty realizował się w momencie spełnienia przewidzianej przesłanki,
– występują również sytuacje, kiedy zdarzenie uzasadniające obniżenie ceny sprzedaży zaistniało w przeszłości.
Ministerstwo przyznaje też, że honorowane będą już istniejące dokumentacje podatników. Wprowadzenie brzmienia przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. ma na celu umożliwienie podatnikom wykorzystania w rozliczeniach podatkowych już gromadzonej przez nich dokumentacji handlowej. Oznacza to, że wprowadzenie do stosowania nowych zasad rozliczania faktur korygujących in minus od 2021 r. nie powinno generalnie wymagać od podatników tworzenia w inny sposób niż dotychczas dokumentów handlowych potwierdzających uzgodnienie warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania lub należnego podatku VAT (jak też dokumentów potwierdzających spełnienie uzgodnionych warunków).
W zakresie dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie warunków transakcji z nabywcą lub usługobiorcą znaczenie zyskały inne niż potwierdzenie otrzymania faktury korygującej, dowody dokumentujące obniżenie podstawy opodatkowania, które już obecnie są w posiadaniu przedsiębiorców w ramach prowadzonej dokumentacji handlowej.

W zależności od przyjętych zwyczajów we współpracy między kontrahentami dokumentacją potwierdzającą uzgodnienie warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania lub VAT należnego może być zarówno korespondencja mailowa, aneks do umowy, albo inny dokument handlowy potwierdzający uzgodnienie warunków transakcji, w tym potwierdzenie dokonania nabywcy zwrotu zapłaty lub kompensaty skorygowanej wartości transakcji.

W pewnych sytuacjach dokument potwierdzający uzgodnienie warunków transakcji może być łącznie również dokumentem potwierdzającym spełnienie uzgodnionych warunków transakcji. Przykładowo: zwrot zaliczki za niezrealizowaną dostawę – podatnik zwraca zaliczkę na konto – w tytule wpisuje zwrot za niezrealizowaną dostawę i nr zamówienia. W takim przypadku potwierdzenie otrzymania przez nabywcę zwrotu zapłaty, jeżeli strony nie zawarły żadnych dodatkowych umów, czy warunków korekty będzie w sposób naturalny biznesowo uznane za dokument zawierający zarówno uzgodnienie jak i spełnienie uzgodnionych warunków korekty in minus.


W sytuacji gdy podatnik uzgodnił warunki obniżenia podstawy opodatkowania z nabywcą lub usługobiorcą oraz warunki te zostały spełnione, warunkiem pomniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie oraz spełnienie warunków tego obniżenia. Jeżeli podatnik zgromadzi taką dokumentację dopiero w kolejnym miesiącu po spełnieniu pozostałych warunków, prawo pomniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego u podatnika przesunie się na ten kolejny miesiąc. Podatnik gromadzi i przechowuje dokumentację potwierdzającą uzgodnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania VAT oraz spełnienie tych uzgodnionych warunków w dowolnej formie. Podatnik nie ma obowiązku przechowywania dokumentacji w formie papierowej, przy czym na żądanie urzędu skarbowego ma obowiązek przedstawić posiadaną dokumentację do weryfikacji.

Co istotne, MF ostrzega, że celem wprowadzonych zmian w zakresie zmniejszania podstawy opodatkowania lub należnego podatku VAT nie jest podważanie wypracowanych w orzecznictwie oraz wynikających z art. 88 ustawy o VAT zasad regulujących przypadki, w których generalnie od samego początku nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. Zatem przykładowo podatnik będący nabywcą, który dokonał odliczenia z wystawionej faktury, na której w sposób nieprawidłowy wskazano kwotę podatku dla transakcji zwolnionych z VAT będzie obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego już za okres, w którym skorzystał z tego prawa.

Minister wskazuje też na konsekwencje nietypowych form uzgodnień.

Zasadą jednak pozostaje, że pomiędzy stronami istnieje komunikacja w zakresie uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania – w zdecydowanej większości przypadków taka komunikacja poprzedza wystawienie faktury korygującej lub następuje w tym samym momencie albo poprzedza dokonanie udzielenia rabatu lub zwrotu towarów. W tego typu sytuacjach poszczególne przesłanki przewidziane w przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. występują jako wyraźnie wyodrębnione zdarzenia. W pewnych sytuacjach, które stanowią jednak mniejszość przypadków w praktyce obrotu gospodarczego, wystąpienie niezwiązanych z samym obiegiem faktury korygującej zdarzeń identyfikowanych jako uzgodnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego może być utrudnione.

  • Ustalenia ustne

Na gruncie znowelizowanych przepisów dopuszczalną formą uzgodnienia (stanowiącą przesłankę zarówno prawa do skorygowania podatku należnego przez sprzedawcę, jak i aktualizującą obowiązek dokonania analogicznej korekty przez nabywcę) mogą być również ustalenia ustne (telefoniczne).

Kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie ustnych uzgodnień warunków korekty podstawy opodatkowania lub podatku należnego. Przygotowanie notatki po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej bez utrwalenia tej rozmowy może stanowić niewystarczający dowód z udokumentowania podjętego uzgodnienia ustnego.

Przykładowo dokumentację potwierdzającą dokonanie uzgodnień telefonicznych może stanowić odpowiedni zapis takiej rozmowy na nośniku danych, np. u podatników, którzy realizują reklamacje nabywców potwierdzając uznanie takiej reklamacji poprzez dział call center. W takim wypadku dopuszczalne są również inne formy dokumentacji, przy czym ciężar dowodu związanego z udokumentowaniem podjętego uzgodnienia powinien być rozpatrywany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

  • Domniemana akceptacja uzgodnienia/spełnienia warunków korekty


Nie można wykluczyć, że strony w ramach swobody kształtowania zasad współpracy, będą dążyły do zminimalizowania formalności w zakresie uzgodnienia i spełnienia warunków. Na gruncie znowelizowanych przepisów dopuszczalną formą uzgodnienia (stanowiącą przesłankę zarówno prawa do skorygowania podatku należnego przez sprzedawcę, jak i aktualizującą obowiązek dokonania analogicznej korekty przez nabywcę) może być również domniemana akceptacja uzgodnienia warunków transakcji. Domniemana akceptacja warunków może wystąpić w szczególności kiedy samo wystawienie faktury korygującej albo dokonanie przelewu, ocenia MF, będzie stanowiło element uzgodnienia/spełnienia warunków korekty. Zastosowanie domniemania uzgodnienia warunków korekty towarzyszące wystawieniu faktury korygującej albo dokonaniu przelewu jest sytuacją wyjątkową w przypadku gdy okoliczność dokonania korekty byłaby niemożliwa do uzgodnienia w inny dostępny sposób. W szczególnych warunkach biznesowych, kiedy porozumienie się kontrahentów w inny sposób (chociaż w formie zwykłej komunikacji mailowej) nie jest możliwe, przy wysłaniu faktury korygującej albo przy realizacji komunikatu przelewu do nabywcy istotne wskazówki dotyczące uznania przekazania dokumentu za uzgodnienie stanowią dodatkowe adnotacje/zastrzeżenia o gotowości wystawcy do uzgodnienia warunków korekty proponowanych albo w wysyłanej fakturze korygującej albo w realizowanym przelewie udzielanego rabatu. Te adnotacje lub zastrzeżenia stanowią w takim przypadku dokumentację potwierdzającą domniemaną akceptację warunków korekty. MF podaje przykład: wysyłanie faktury korygującej w drodze e-mailowej na adres skrzynki wskazanej w umowie do kontaktu między stronami z klauzulą informacyjną np.: „W nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń przesyłam fakturę korygującą. Brak sprzeciwu co do przesłanej faktury korygującej w terminie 14 dni będzie uważany za jej akceptację”.

Inne przykłady to:

  • Wystawienie i dostarczenie faktury korygującej
  • Dokonanie przelewu i zwrot towarów jako uzgodnienia warunków korekty
  • Wygaszenie zobowiązania z mocy prawa

Kursy walut

W tym zakresie też podano liczne przykłady.

Podatnik A rozliczył w VAT pierwszą transakcję według kursu stosowanego przez niego w podatku dochodowym i wykazał ją w dacie powstania obowiązku podatkowego w VAT w dniu 15 stycznia. Podatnik VAT może dokonać zmiany zasad przeliczania waluty obcej na złote najwcześniej po upływie kolejnych 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym wybrał do przeliczania zasady stosowane przez niego w podatku dochodowym. W związku z tym powrót do pierwotnych zasad przeliczania może nastąpić najwcześniej od stycznia kolejnego roku.

Czy: Podatnik B po trzech latach stosowania w VAT zasad przeliczania transakcji według kursu stosowanego przez niego w podatku dochodowym rezygnuje ze stosowania tych zasad od 15 stycznia 2024 r. W takim przypadku ponowny wybór zasad stosowanych przez niego w podatku dochodowym może nastąpić nie wcześniej niż od lutego 2025 r.

Podatnik C wybrał zasady przeliczania kursów walut stosowane przez niego w podatku dochodowym do przeliczenia transakcji w podatku VAT od stycznia 2021 r. W dniu 1 marca podatnik C otrzymuje zaliczkę w wysokości 30% na dostawę towarów od jednego z kontrahentów krajowych, z którym podatnik C rozlicza się w euro. Faktura na otrzymaną zaliczkę zostaje wystawiona 20 marca. Dostawa towarów nastąpi w miesiącu czerwcu. Zatem w przypadku, gdy otrzymanie zaliczki nie powoduje obowiązku rozpoznania przychodu w podatku dochodowym podatnik C do przeliczenia kursu w VAT zastosuje zasady wynikające z art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Podano przykłady stosowania przepisów o WIS

Podatnik X posiada WIS, która została wydana 10 lutego 2021 r. Przy założeniu, że w okresie 5 kolejnych lat nie nastąpi mająca wpływ na wysokość stawki VAT zmiana przepisów w zakresie VAT lub klasyfikacji towaru/usługi będących przedmiotem WIS, posiadana przez podatnika WIS jest ważna do 10 lutego 2026 r. W przypadku braku zmiany przepisów prawa w tym zakresie także po tej dacie podatnik nie będzie musiał występować o nową WIS, aktualna bowiem pozostanie klasyfikacja towaru/usługi i stawka VAT wskazana w ważnej do 10 lutego 2026 r. WIS. Od 11 lutego 2026 r. podatnik nie będzie natomiast formalnie korzystał z mocy ochronnej WIS (wynikającej ze związania nią organów podatkowych).

Podatnik X posiada WIS, która została wydana 10 lutego 2021 r. Od 1 stycznia 2024 r. nastąpi zmiana stawki VAT na towar będący przedmiotem posiadanej przez podatnika WIS. W związku z tym posiadana przez podatnika WIS wygaśnie 1 stycznia 2024 r., ponieważ będzie niezgodna ze zmienionymi przepisami w zakresie stawki dla tego towaru.

Podano też przykłady dotyczące eksportu:

15 stycznia 2021 r. podatnik E otrzymał od kontrahenta zaliczkę na poczet eksportu towarów. Podatnik E dokonał wywozu towarów 15 lipca 2021 r. i otrzymał w dniu 16 lipca 2021 r. dokumenty potwierdzające ten wywóz. W takim przypadku podatnik E będzie miał prawo zastosować stawkę VAT 0% do otrzymanej zaliczki w styczniu 2021 r., w związku ze spełnieniem warunków: – towar opuścił terytorium UE do 31 lipca 2021 r. (w terminie 6 miesięcy, licząc od końca stycznia) oraz podatnik zgromadził dokumenty potwierdzające wywóz (w terminach określonych dla opodatkowania zaliczek na poczet eksportu towarów, tj. do 31 lipca 2021 r.).

Link do treści objaśnień.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *