Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Jaki VAT na wycinkę i pielęgnację drzew w zamówieniu publicznym?

17 listopada 2021r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał wiążącą informację stawkową dotyczącą VAT na usługi wycinki, pielęgnacji drzew i transportu drewna. Z wnioskiem wystąpiła firma, która jako Wykonawca w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne miała wątpliwości w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny to jest prawidłowego określenia stawki podatku VAT. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wycince drzew wraz z pracami towarzyszącymi. Prace obejmują: wycinkę, pielęgnację drzew, oczyszczenie terenu po wycince, przewiezienie drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego oraz przycięcie suchych konarów w koronach drzew. Zamawiający określił dla całości zadania  stawkę podatku VAT w wysokości 23%. W ocenie Wnioskodawcy powyższe usługi mieszczą się w klasyfikacji PKWiU 81.30.12.0 określonej podatkiem VAT 8% tj. usługi związane z zagospodarowaniem terenu zieleni. W związku z czym czy powyższe usługi nie powinny zostać opodatkowane 8% stawką podatku VAT?

Wnioskodawca poinformował, że wniosek dotyczy czynności złożonej, na którą składa się pięć czynności. Zadanie obejmuje:

– wycinkę 10 sztuk  drzew z zastosowaniem podnośnika koszowego,

– transport ściętego drewna (kłód) na wskazane miejsce składowania,

– rozdrobnienie odciętych gałęzi i konarów rębakiem z wywozem zrębków,

– uporządkowanie terenu po wycince drzew, usunięcie powstałych w trakcie wycinki szkód,

– nadzór ornitologiczny przy wycince drzew w okresie lęgowym ptaków.

Głównym celem Zamawiającego jest wycinka drzew, w związku z czym, aby osiągnąć cel czynności opisane powyżej są ze sobą ściśle powiązane. Po realizacji każdej czynności związanej z wycinką drzew następują ściśle ze sobą powiązane czynności aby doprowadzić teren do stanu sprzed wycinki w tym przypadku jest to uporządkowanie terenu tj. rozdrobnienie, uporządkowanie oraz wywóz materiału na wskazane miejsce.

Firma podpisała umowę z Zamawiającym realizując tym samym cały powyższy zakres zadania.

W opinii Firmy powyższe zadanie jest zadaniem kompleksowym, ponieważ nierozłączną częścią wykonywanych prac jest zarówno wycinka drzew jak i uporządkowanie ściętych drzew, gałęzi posuszu oraz wywiezienie materiału na odpowiednie składowisko, co związane jest z doprowadzeniem stanu terenu sprzed wycinki.

Elementem dominującym jest główny cel Zamawiającego tj. wycinka drzew.

Elementami pomocniczymi do realizacji całości zadania są min:

–      transport ściętego drewna (kłód) na wskazane miejsce składowania,

–      rozdrobnienie odciętych gałęzi i konarów rębakiem z wywozem zrębków,

–      uporządkowanie terenu po wycince drzew, usunięcie powstałych w trakcie wycinki szkód,

–      nadzór ornitologiczny przy wycince drzew w okresie lęgowym ptaków.

Powyższe prace wykonane kompleksowo pozwalają na realizację zadania tj. wykonania wycinki drzew ze względu na jego zły stan „zdrowia” tzn. całkowitej bądź znacznej ilości posuszu, uszkodzeń mechanicznych oraz próchnicy pni i konarów. Drzewa zagrażają bezpieczeństwu życia i mieniu ludzi oraz sąsiadującej infrastrukturze technicznej. W bardzo bliskiej odległości drzew znajdują się prywatne posesje i budynki będące w ich zabudowie, ogrodzenia, w niektórych przypadkach także linie energetyczne i drogi publiczne. W związku z powyższym po wykonanej wycince drzew musi nastąpić uprzątniecie terenu oraz transport ściętego drzewa na wyznaczone miejsce. Z kolei nadzór ornitologiczny ma zapewnić realizację wycinki z uwzględnieniem ochrony poszczególnych gatunków zwierząt i zgodnie z prawem.

Wynagrodzenie całkowite obejmuje wykonanie wszystkich czynności co zostanie potwierdzone po ukończeniu zadania wystawieniem jednej faktury obejmującej całość zadania. Nie występuje tutaj częściowe fakturowanie poszczególnych etapów.

Rozliczenie powyższego zadania odbywać się będzie poprzez wystawienie Zamawiającemu faktury na całość zadania jako jedna pozycja tj. Wycinka drzew, zgodnie z umową (obejmująca wszystkie powyżej opisane czynności) na łączną kwotę zgodnie z kosztorysem.

Organ zgodził się z Firmą, iż zastosowanie będzie mieć stawka 8 % do całości prac. Uzasadniając klasyfikację powołano się na art. 5a ustawy, zgodnie z którym towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie świadczonych usług należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z późn. zm.).

Podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretację wskazują zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) zawarte w ww. rozporządzeniu.

Zasady metodyczne stanowią integralną część klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu (pkt1.3).

Zgodnie z pkt 1.2 zasad metodycznych, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

–        niniejszych zasad metodycznych,

–        uwag do poszczególnych sekcji,

–        schematu klasyfikacji.

Natomiast schemat klasyfikacji – jak wskazano w pkt 1.4 zasad metodycznych – stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

–        symbole grupowań,

–        nazwy grupowań.

Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

W pkt 7.6 zasad metodycznych zawarto ogólne reguły klasyfikowania usług. I tak, na podstawie pkt 7.6.2, gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące reguły klasyfikowania, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:

–        grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny,

–        usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie ze wskazanym sposobem, powinna być zaklasyfikowana jak usługa, która nadaje całości zasadniczy charakter,

–        usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z (tiret 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

Zgodnie z tytułem Sekcji N Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, sekcja ta obejmuje „USŁUGI ADMINISTROWANIA I USŁUGI WSPIERAJĄCE”.

Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) sekcja N obejmuje:

–        wynajem i dzierżawę środków transportu bez obsługi,

–        wynajem i dzierżawę artykułów użytku osobistego i domowego,

–        wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń bez obsługi,

–        dzierżawę produktów objętych prawem własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

–        usługi związane z zatrudnieniem,

–        usługi świadczone przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych,

–        usługi rezerwacji i usługi z nią związane,

–        usługi detektywistyczne i ochroniarskie,

–        usługi utrzymania porządku w budynkach i obiektach przemysłowych,

–        usługi zagospodarowania terenów zieleni,

–        usługi centrów telefonicznych (call center),

–        usługi świadczone przez agencje inkasa i biura kredytowe,

–        usługi związane z pakowaniem,

–        usługi związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, niewymagające specjalistycznej wiedzy.

W sekcji N zawarty jest m.in. dział 81 „USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI”, który obejmuje:

–        czyszczenie od wewnątrz cystern i tankowców,

–        czyszczenie maszyn przemysłowych,

–        dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację m.in. budynków, statków, pociągów itp., 

–        mycie pociągów, autobusów, samolotów itd.,

–        mycie butelek, 

–        sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz budynków wszelkich typów, 

–        utrzymanie porządku wewnątrz budynku,

–        usługi związane z zagospodarowywaniem terenów zieleni, włącznie z zaprojektowaniem krajobrazu i/lub budową pasaży, przejść dla pieszych, ścian oporowych, pomostów, płotów, stawów oraz podobnych konstrukcji,

–        zamiatanie ulic, usuwanie śniegu i lodu.

W dziale PKWiU 81 mieści się klasa 81.30 „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni”.

Z kolei w ww. klasie została wymieniona m.in. pozycja 81.30.12.0 „Usługi związane z zagospodarowaniem pozostałych terenów zieleni”, która obejmuje:

– usługi dokonywania zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie:

–       parków i ogrodów

–        przy domach wielomieszkaniowych

–        przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły itp.),

–        na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.),

–        zieleni autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp.,

–        przy budynkach przemysłowych i handlowych,

–       zieleni

–        budynków (zieleń fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.),

–        terenów sportowych (boiska do piłki nożnej, pola golfowe, itp.), terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych (np. trawniki przeznaczone do zażywania kąpieli słonecznych,),

–        wód stojących i płynących (zbiorniki wodne, bagna, stawy, baseny kąpielowe, fosy, strumyki, potoki, rzeki, systemy oczyszczania ścieków),

–        zagospodarowanie terenów zieleni i dokonywanie zasadzeń w celu ochrony przed hałasem, wiatrem, erozją, oślepianiem lub dla ułatwienia widoczności,

–        pozostałe usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni innych niż rolnicze i leśne: renaturalizacja, rekultywacja, melioracja gruntów, tworzenie obszarów retencyjnych, zbiorników burzowych itp.,

–        usługi projektowe i budowlane w zakresie drobnych prac związanych z zagospodarowaniem pozostałych terenów zieleni (kształtowania terenu, budowy ścian oporowych, ścieżek spacerowych itp.).

Grupowanie to nie obejmuje:

–       produkcji w celach handlowych i dokonywania zasadzeń w celu sprzedaży roślin, drzew, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działów 01, 02,

–       usług szkółek, włączając szkółkarstwo leśne, sklasyfikowanych w 01.30.10.0, 02.10.20.0,

–       usług w zakresie utrzymania terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym, sklasyfikowanych w 01.61.10.0,

–       robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem pozostałych terenów zieleni, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach Sekcji F,

–       usług w zakresie architektury i projektowania krajobrazu, sklasyfikowanych w 71.11.4,

–       usługi dokonywania zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie ogrodów przydomowych, sklasyfikowanych w 81.30.11.0.

Uwzględniając powyższe, wykonywana przez Wnioskodawcę kompleksowa usługa wycinki, pielęgnacji drzew, transportu drewna, będąca przedmiotem analizy, spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych klasą PKWiU 81.30 „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni”.

Klasyfikacja została dokonana zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zwłaszcza z uwzględnieniem pkt 5.3.2 tych zasad.

Jeżeli zaś chodzi o przepisy dotyczące VAT to organ wskazał, iż w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 52 wskazano PKWiU 81.30 „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni”.

Zdaniem KIS zatem, będące przedmiotem wniosku świadczenie kompleksowe mieści się w klasie PKWiU 81.30 „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni”. Zatem stawką właściwą dla opodatkowania tego świadczenia jest – na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, w zw.z art. 146aa ust.1 pkt 2 i ust. 1a oraz poz. 52 załącznika nr 3 do ustawy – stawka podatku w wysokości 8%.

Sygn. 0112-KDSL1-1.440.205.2021.3.AKA

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *