Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Wiążąca informacja stawkowa – montaż wodomierzy

bathtub with shower in bathroom

22 listopada 2021r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał wiążącą informację stawkową dotyczącą usługi montażu wodomierza na zlecenie klienta z demontażem wodomierza uszkodzonego lub niesprawnego. Z wnioskiem wystąpił zakład budżetowy, który jest jednostką gminną objętą centralizacją rozliczeń VAT od 1 stycznia 2017 roku. Do jego zadań należy świadczenie usług z zakresu dostarczania wody, odbioru ścieków, prowadzenie usług z zakresu administracji oraz eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych.

Usługa montażu wodomierzy – wyjaśnił wnioskodawca – polega na zamontowaniu u odbiorcy urządzenia pomiarowego zużycie wody. Usługa montażu wodomierza równoległego jest realizowana na zlecenie Odbiorcy usług i ma na celu podłączenie instalacji wewnętrznej Odbiorcy bezpośrednio na przyłączu wodociągowym do wodomierza zaliczającego zużycie wody tylko u tego Odbiorcy. Odbiorca, dla którego zamontowany został wodomierz równoległy na przyłączu wodociągowym, korzysta z usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i podpisuje odrębną umowę o zaopatrzenie w wodę z Zakładem budżetowym.

KIS uznał, iż opisana we wniosku usługa mieści się w grupowaniu PKWiU 36.00.20.0 – „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”. Zatem stawką właściwą dla opodatkowania tej usługi jest – na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a oraz poz. 24 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług– stawka podatku w wysokości 8%.

Uzasadniając klasyfikację organ wskazał, iż stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie świadczonych usług należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676, z późn. zm.).

Podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretację wskazują zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) zawarte w ww. rozporządzeniu.

Zasady metodyczne stanowią integralną część klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu (pkt 1.3).

Zgodnie z pkt 1.2 zasad metodycznych, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

–          niniejszych zasad metodycznych,

–          uwag do poszczególnych sekcji,

–          schematu klasyfikacji.

Natomiast schemat klasyfikacji – jak wskazano w pkt 1.4 zasad metodycznych – stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

–          symbole grupowań,

–          nazwy grupowań.

Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

W pkt 7.6 zasad metodycznych zawarto ogólne reguły klasyfikowania usług. I tak, na podstawie pkt 7.6.2, gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące reguły klasyfikowania, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:

–     grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny,

–     usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie ze wskazanym sposobem, powinna być zaklasyfikowana jak usługa, która nadaje całości zasadniczy charakter,

–     usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z (tiret 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

Zgodnie z tytułem, Sekcja E Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obejmuje „USŁUGI DOSTARCZANIA WODY, ŚCIEKI I ODPADY ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH REKULTYWACJĄ”.

Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) sekcja E obejmuje:

–     wodę w postaci naturalnej,

–     wodę leczniczą i wody termalne,

–     usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,

–     handel wodą za pośrednictwem sieci wodociągowej,

–     usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

–     osady ze ścieków kanalizacyjnych,

–     odpady,

–     pellety i brykiety, z odpadów komunalnych,

–     pellety i brykiety wytwarzane z różnych rodzajów odpadów przemysłowych,

–     usługi związane ze zbieraniem odpadów,

–     usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów,

–     usługi związane ze składowaniem odpadów,

–     usługi związane z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów,

–     usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych,

–     surowce wtórne,

–     transport, jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów,

–     usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby i wód gruntowych, wód powierzchniowych, powietrza, odkażaniem budynków, zakładów i terenów przemysłowych i inne usługi związane z rekultywacją.

Sekcja ta nie obejmuje:

–     sprzedaży hurtowej odpadów i złomu, włącznie z segregowaniem, magazynowaniem, pakowaniem, itp., ale bez procesu dalszego przekształcania, sklasyfikowanej w 46.77.10.0,

–     usług doradztwa w sprawach środowiska, sklasyfikowanych w 74.90.13.0.

W sekcji E zawarty jest m.in. dział 36 „WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM I DOSTARCZANIEM WODY”, który obejmuje:

–        pobór, uzdatnianie i dystrybucję wody dla potrzeb domowych i przemysłowych,

–        pobór wody z różnych źródeł,

–        dystrybucję wody różnymi środkami,

–        obsługę systemów irygacyjnych, z wyłączeniem wykorzystania ich do celów rolniczych.

Dział ten nie obejmuje:

–        usług związanych z wykorzystywaniem systemów irygacyjnych do celów rolniczych, sklasyfikowanych w 01.61.10.0,

–        usług związanych z oczyszczaniem ścieków w celu likwidacji zanieczyszczeń, sklasyfikowanych w 37.00.11.0,

–        usług w zakresie transportu wody rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanego w 49.50.19.0.

Z kolei w ww. dziale zostało wymienione grupowanie 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”, które obejmuje:

–      usługi związane z oczyszczaniem wody w celu jej dostawy,

–      usługi uzdatniania wody dla celów przemysłowych i innych,

–      usługi dostarczania wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu,

–      usługi związane z obsługą systemów irygacyjnych,

–      usługi konserwacji wodomierzy.

Grupowanie to nie obejmuje:

–      usług związanych z obsługą systemów irygacyjnych do celów rolniczych, sklasyfikowanych w 01.61.10.0,

–      usług oczyszczania ścieków, sklasyfikowanych w 37.00.11.0,

–      robót związanych z budową magistrali i linii wodociągowych oraz obiektów do uzdatniania wody, sklasyfikowanych w 42.21.23.0,

–      usług instalowania wodomierzy, sklasyfikowanych w 43.22.11.0,

–      usług w zakresie transportu wody rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanych w 49.50.19.0,

–      odczytywania wskazań wodomierzy, sklasyfikowanego w 82.99.19.0.

Uwzględniając powyższe, usługa będąca przedmiotem analizy spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych grupowaniem PKWiU 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”.

Klasyfikacja została dokonana zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zwłaszcza z uwzględnieniem pkt 5.3.2 tych zasad.

Sygn. 0112-KDSL1-1.440.201.2021.3.AK

Photo by Skylar Kang on Pexels.com

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *