Aktualności podatkowe

Aktualności: Ministerstwo zachęca do Estońskiego CIT – projekt objaśnień i konsultacje

Ministerstwo opublikowało projekt objaśnień dotyczący Estońskiego CIT, czyli ryczałtu od dochodu spółek, z którego przedsiębiorcy mogą korzystać od stycznia 2021 r. Wybór Estońskiego CIT oznacza dla firm brak podatku do czasu wypłaty zysku wspólnikom oraz niski podatek przy wypłacie dywidendy. Polski Ład wprowadził w Estońskim CIT szereg zmian, które czynią ten system bardziej dostępnym i atrakcyjnym. Projekt objaśnień dotyczy interpretacji przepisów, które od 1 stycznia 2022 r. będą obowiązywać zarówno tych podatników, którzy już teraz korzystają z Estońskiego CIT jak i tych, którzy dopiero rozważają jego wybór. Resort zachęca do zgłaszania swoich uwag i opinii do 30 listopada 2021 r.

Przewodnik (taką formę przybiorą objaśnienia) do Ryczałtu od dochodów spółek dotyczy stosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie nowych zasad opodatkowania, tj. ryczałtu od dochodów spółek. Nowy sposób opodatkowania jest odejściem od dotychczasowych zasad znanych z ustawy o CIT. Ze względu na swoją specyfikę i odrębność został uregulowany w rozdziale 6b ustawy o CIT zatytułowanym „Ryczałt od dochodów spółek”, a także w przepisach ogólnych, które są związane z rozliczeniami dokonywanymi w ryczałcie (zob. m.in. art. 12 ust. 1 pkt 4e, 5a i 12 oraz ust. 3aa pkt 3, ust. 4 pkt 28, art. 15 ust. 1ab pkt 3, ust. 1ze, art. 16g ust. 22 i art. 16h ust. 3e oraz art. 18aa). Przepisy o ryczałcie zostały wprowadzone do ustawy o CIT na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Był to pierwszy krok w procesie implementacji tego modelu opodatkowania do polskiego systemu podatkowego.


Przewodnik dotyczy ww. przepisów ustawy o CIT, ale również koncentruje się na odesłaniach do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów Ordynacji podatkowej oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Z początkiem nowego roku zniknie kryterium przychodowe w Estońskim CIT, a wraz z nim instytucja domiaru podatkowego w przypadku jego przekroczenia. W 2021 r. z Estońskiego CIT mogli skorzystać podatnicy, których roczne przychody nie przekraczały 100 mln złotych. W przypadku przekroczenia tego progu, przy jednoczesnej chęci kontynuacji rozliczeń w tym modelu opodatkowania – konieczna było poniesienie dodatkowego obciążenia od nadwyżki przychodów ponad 100 mln złotych.

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy którzy wybrali Estoński CIT nie będą mieli obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w określonej ustawowo wysokości i na określone cele. Brak poniesienia nakładów inwestycyjnych przez podatnika nie będzie również prowadził do utraty prawa do preferencyjnego opodatkowania.

Zgodnie z postanowieniami Polskiego Ładu, po 1 stycznia 2022 r. podatnicy korzystający z ryczałtu od dochodów spółek nie będę obowiązani do zapłaty podatku wynikającego z dokonanej przy przejściu na system estoński korekty przychodów oraz kosztów podatkowych. Warunkiem jest rozliczanie się na zasadach estońskich przynajmniej przez okres 4 lat podatkowych.

Zmianie uległ również sposób rozliczenia podatku od zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania Estońskim CIT, w przypadku kiedy podatnik dobrowolnie zrezygnuje z tego modelu opodatkowania lub utraci prawo do kontynuacji rozliczeń podatkowych na tych zasadach. W takiej sytuacji podatek pojawi się dopiero w momencie wypłaty zysku netto wypracowanego w okresie rozliczenia na zasadach estońskich. Będzie on opodatkowany według stawki, która obowiązywała podatnika w okresie korzystania z Estońskiego CIT.

Więcej na stronie Resortu Finansów : LINK

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *