Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Opublikowano wyjaśnienia dotyczące nowego pliku JPK_VAT z deklaracją

Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę informacyjną o nowym pliku JPK_VAT z deklaracją. Przypomnijmy, że jest to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. Obejmie zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K). Nowością będą z pewnością szczegółowe oznaczenia transakcji sprzedażowych i zakupowych (kody). Zmiany wynikają z ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1520). Plik będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r. (tj. duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy). Oznacza to, że od 1 października r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT.

Ministerstwo wyjaśnia, że zmiany mają na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych w tym podatku, poprzez połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji oprowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i informacja o ewidencji są zastępowane przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K.

Nowy JPK_VAT będzie miał zastosowanie tylko do rozliczeń podatku dokonywanych dotychczas w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie natomiast dotyczyć pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. deklaracji VAT-12 dot. taksówek, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U.poz. 1988), zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 576) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.poz. 1127) –zwane dalej: „rozporządzeniem”, oraz opracowane na jego podstawie wzory struktury logicznej JPK_VAT, w formie JPK_V7M i JPK_V7K.

Struktura pliku

JPK_VAT będzie zawierać:

 • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
 • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
 • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Struktura schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K składać się będzie z następujących elementów: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja oraz Ewidencja.

Pola w nowym pliku będą miały następujący charakter:

 • obowiązkowe – zapisów dokonuje się każdorazowo, a w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wymaganych danych (np. NrKontrahenta, NazwaKontrahenta) Ministerstwo wyjaśnia, iż należy wpisać „BRAK”.
 • opcjonalne – zapisów dokonuje się wyłącznie w przypadku wystąpienia wymaganych danych, a w pozostałych przypadkach pole pozostaje puste.
 • fakultatywne – zapisów dokonuje się dobrowolnie; w przypadku braku zapisu (np. numer telefonu kontaktowego) pole pozostaje niewypełnione.

Część ewidencyjna – zasady ogólne

Ministerstwo wyjaśnia, iż w polu „DowodSprzedazy” należy wpisać numer dokumentu, czyli odpowiednio faktury lub faktury korygującej, numer raportu fiskalnego lub innego dowodu wewnętrznego, a w przypadku dowodów dokumentujących dokonanie importu towarów, rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT (uproszczony VAT importowy), numer zgłoszenia celnego lub numer deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy. W przypadku braku – w polu tym należy wpisać „BRAK”. Numery dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupu należy ująć w ewidencji w całości, zgodnie z ich oryginalną pisownią. Nie należy pomijać części oznaczeń takich dokumentów.

Co ciekawe, w polu DataSprzedazy należy wskazać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia dowodu (pole opcjonalne). Podaje się datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania całości lub części zapłaty, w przypadkach o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, tj. w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Ministerstwo wyjaśnia, że korekty dokumentów wpływających na wysokość podstawy opodatkowania lub podatku należnego ( „in plus” lub „in minus”) należy ująć w ewidencji z numerem dokumentu korygującego za ten okres, za który zgodnie z przepisami ustawy powinna nastąpić korekta.

Korekty dokumentów wpływających na wysokość podatku naliczonego „in plus” lub „in minus” należy ująć w ewidencji z numerem dokumentu korygującego. Natomiast, w przypadku korekt dokumentów wpływających na wysokość podatku naliczonego „in minus” jeżeli zgodnie z przepisami ustawy dokument pierwotny oraz korygujący można ująć w ewidencji za jeden okres rozliczeniowy dopuszczalne jest ujęcie wyłącznie dokumentu pierwotnego pomniejszonego o wartości z dokumentu korygującego.

Nowość – szczegółowe oznaczenia transakcji

W przypadku dowodu sprzedaży będziemy zobligowani do wyboru odpowiedniego oznaczenia (tylko w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym określonego dowodu):

 • RO-w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących;
 • WEW-w przypadku dokumentu wewnętrznego; przykład: przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej;
 • FP-w przypadku faktury, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.

Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezentowane będą za pomocą symboli GTU

W przypadku braku wymienionych oznaczeń – pole pozostaje puste.

Oznaczenie FP – „Faktura do paragonu”

W dodanym art. 109 ust. 3d (który wejdzie w życie 1 października) ustawy o VAT dookreślono, że dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej są ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione i nie będą zwiększać wartości sprzedaży i podatku należnego za ten okres (ponieważ sprzedaż została zaewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej i ujęta w raporcie fiskalnym dobowym oraz miesięcznym, w okresie rozliczeniowym w którym co do zasady powstał obowiązek podatkowy).

Minister informuje, że w celu uniknięcia korekt JPK_VAT za okresy wcześniejsze przyjęto zasadę, że właściwym będzie ujęcie faktury w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym.

W sumach kontrolnych ewidencji w zakresie podatku należnego nie uwzględnia się wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturami, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (oznaczonych FP).

Oznaczenia (kody) sprzedaży

Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezentowane będą za pomocą symboli GTU_01 –GTU_13. Pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie „1” we właściwych polach. Ważne jest też, co podkreśla Minister, że możliwe są sytuacje, gdy sprzedaż będzie oznaczona kilkoma lub żadnym z symboli (gdyż na dokumencie np. fakturze, wystąpi sprzedaż różnego typu).

Minister wyjaśnia, że oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

Oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług).

Konieczne będzie też oznaczanie procedur specjalnych za pomocą symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP. Pola wypełnia się dla całego dokumentu poprzez zaznaczenie „1” w każdym z pól odpowiadających symbolom, w przypadku wystąpienia danej procedury na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp.

W przypadku gdy procedura nie wystąpiła, pole pozostawia się puste.

Przykład: Jeżeli transakcja udokumentowana fakturą jest objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności oraz istnieją powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy wartość „1” należy wpisać odpowiednio w polu „TP” i „MPP”.

Ministerstwo omawia również pola ewidencji sprzedaży takie jak korekta podstawy opodatkowania dotycząca ulgi na złe długi, transakcji wspólnotowych, dostaw towarów i świadczenia usług opodatkowanych różnymi stawkami czy importu usług. Ministerstwo wskazuje, że w przypadku wystąpienia transakcji, w których podatek należny nie występuje, w polu należy wykazać „0.00”.

Minister wyjaśnia, iż sprzedaż ewidencjonowaną przy użyciu kasy rejestrującej oraz sprzedaż nieudokumentowaną fakturami i nieobjętą obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej należy wykazać w ewidencji w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku.

Ewidencja podatku naliczonego

Odpowiednio ewidencjonować będziemy też dokumenty, np. faktury, zakupu.  Dokument oznaczać będziemy m.in. następująco:

Oznaczenie dowodu zakupu.

Ewidencjonować będziemy też wystąpienie następujących kategorii w zakresie podatku naliczonego:

Deklaracja VAT

Dalsza część broszury poświęcona jest poszczególnym polom pliku JPK VAT, które generalnie nie różnią się od obecnych pól deklaracji VAT (np. kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji, kwota wydana na zakup kas, kwota nadwyżki do zwrotu).

Zasady wysyłki pliku

JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy masz czas do pierwszego dnia roboczego).

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

 • JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i
 • JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
 • profilem zaufanym,
 • danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mieć możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Minister wyjaśnia, że podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobowiązani do składania JPK_VAT, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał. Nie wynika to jednak wprost z przepisów.

Przykład rozliczenia miesięcznego

JPK_VAT za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego
JPK_VAT za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca
JPK_VAT za marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

Przykład rozliczenia kwartalnego

JPK_VAT tylko część ewidencyjną za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego
JPK_VAT tylko część ewidencyjną za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca
JPK_VAT część ewidencyjną za marzec oraz część deklaracyjną za styczeń, luty i marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

Korekty

Korekta pliku JPK_VAT (z celem złożenia „2”) może obejmować:

 • Ewidencję i Deklarację
 • Ewidencję
 • Deklarację.

Co ciekawe, w broszurze Minister zajął stanowisko, iż dokonanie korekty w przesłanej ewidencji, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, zawartą we wspólnym pliku, nie będzie wywoływało skutków dla rozliczenia podatku. Korekta pliku JPK_VAT – wyłącznie części ewidencyjnej, np. w zakresie NIP kontrahenta, nie będzie miała wpływu np. na termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikający z przesłanego wcześniej rozliczenia (część deklaracyjna) zawartego w pierwotnym pliku.

W korektach nowego pliku należy wypełnić wyłącznie części (odpowiednio deklarację lub ewidencję), które podlegają korekcie:

 • W przypadku korekty części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej wskazuje się wszystkie elementy, tj.: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, Ewidencja.
 • W przypadku korekty wyłącznie części deklaracyjnej, która nie ma wpływu na część ewidencyjną, wskazuje się elementy: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja.
 • W przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, wskazuje się elementy: Naglowek, Podmiot1, Ewidencja.

W przypadku złożenia pierwotnego JPK_V7K, jak i korekty części deklaracyjnej należy wskazać ostatni miesiąc kwartału, tj. odpowiednio: 3, 6, 9, 12.

W przypadku korekty ewidencji, Minister wskazuje, że należy złożyć nowy, kompletny oraz zawierający poprawione dane plik XML. Niedopuszczalne jest złożenie pliku zawierającego jedynie dane korygowane.

Korektę błędnego wpisu niewpływającego na wysokość podatku należnego lub naliczonego dokonuje się co do zasady poprzez jego wystornowanie, tj. wpisanie ze znakiem przeciwnym całego wpisu oraz ponowne dodanie prawidłowego wpisu z podaniem pierwotnego numeru dokumentu (np. DowodSprzedazy, NrKontrahenta lub NazwaKontrahenta). Natomiast, w przypadku gdy podatnik jeszcze nie przesłał pliku za dany okres rozliczeniowy, dopuszczalne jest ujęcie tylko jednego zapisu z poprawnymi danymi.

Plik zawierać też będzie pole do opisania przyczyn korekty.

Ewidencja i deklaracja zerowa

W przypadku tzw. ewidencji „zerowej” (brak transakcji sprzedaży w okresie rozliczeniowym) należy wykazać w LiczbaWierszySprzedazy wartość „0” oraz w PodatekNalezny wartość „0.00”.

Jeżeli w ewidencji oraz deklaracji za dany miesiąc/kwartał podatnik nie dokonał żadnej transakcji mającej wpływ na podatek od towarów i usług, należy złożyć tzw. zerowy JPK_VAT, w którym należy:

1. W elemencie Deklaracja w polach P_38 i P_51 wykazać „0”.

2. W elemencie LiczbaWierszySprzedazy oraz LiczbaWierszyZakupow wykazać „0”.

3. W elemencie PodatekNalezny oraz PodatekNaliczony wykazać „0.00”.

Znaczenie nowego JPK

Ministerstwo zakłada, że dzięki JPK_VAT

 • przedsiębiorca zamiast – tak jak obecnie – składania odrębnie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K wraz z załącznikami i odrębnie informacji JPK_VAT, będzie przesyłał jeden plik JPK_VAT, realizując łącznie dwa obowiązki. Nie będzie potrzeby generowania dwóch plików, składania dwóch podpisów autoryzujących, dokonywania dwóch wysyłek i dwukrotnego oczekiwania na UPO. Zamiast dwóch czynności wystarczy jedna,
 • zostanie ograniczona liczba kontroli podatkowych i postępowań oraz skrócenie czasu wykonywania czynności kontrolnych,
 • każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika.

Jednak, nie można się oprzeć wrażeniu, że nowy plik ma też na celu odciążenie administracji skarbowej (i nie tylko skarbowej) poprzez przeniesienie istotnego nakładu pracy na podatnika. Podatnik bowiem będzie musiał wprowadzić do systemu szczegółowe dane o dokumentach sprzedaży i zakupu. Oznacza to konieczność zapewnienia czasu pracowników a w większych podmiotach z pewnością niezbędne stanie się zatrudnienie większej ilości personelu księgowego.

Link do broszury.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *