Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Nowelizacja ustawy o KAS w Sejmie – nowe uprawnienia fiskusa

KAS slozna celna monitorowanieRada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Ministerstwo wskazuje, że celem nowelizacji jest zwalczanie szarej strefy i wyłudzeń podatkowych dzięki sprawniejszej działalności Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Ma on zostać osiągnięty przez poprawę organizacji KAS, zapewnienie jej szerszego dostępu do informacji niezbędnych do realizacji ustawowych zadań oraz wyposażenie w narzędzia umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie kontroli celno-skarbowej. Projekt budzi jednak kontrowersje co zakresu nowych uprawnień fiskusa (m.in. operacyjno- śledczych) jak i danych, które będą mu przekazywane m.in. przez instytucje finansowe. Przykładowo: w razie nieobecności kontrolowanego, jego reprezentanta lub osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, kontrola celno-skarbowa będzie mogła być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej jakiemukolwiek pracownikowi firmy.

 

Przewidziano następujące zmiany:

 

– Wprowadzono regulacje dotyczące dostępu do informacji niezbędnych do realizacji ustawowych zadań przez KAS:- rozszerzenie zakresu pozyskiwanych danych m.in. przez dodanie do katalogu informacji, które mogą zbierać organy KAS, także informacji o zdarzeniach mających wpływ na powstanie lub wysokość niepodatkowych należności budżetowych,

Instytucje finansowe, takie jak banki, skoki, towarzystwa inwestycyjne, będą obowiązane na uzasadnione żądanie organu sporządzić i przekazać dane identyfikacyjne posiadacza i pełnomocnika rachunku bankowego, zawierające:
a) firmę, nazwę albo imię i nazwisko,
b) numer PESEL, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej, EURONIP lub inny numer
c) dane adresowe siedziby oraz adres korespondencyjny posiadacza
d) numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej, naczelnik urzędu celno- skarbowego lub naczelnik urzędu skarbowego będą mogły nałożyć karę do 10 000 zł na taki podmiot jeżeli nie przekaże informacji lub przekaże je w niepełnym zakresie.

 

– doprecyzowanie przepisów dotyczących możliwości korzystania przez organy Krajowej Administracji Skarbowej z danych zgromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych w celu realizacji ustawowych zadań KAS (przetwarzanie danych będzie dokonywane w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych – CRDP).

Już obecnie organy KAS wykonują swoje zadania przy wykorzystaniu Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, prowadzonego w systemie teleinformatycznym (zwanego „CRDP”) . CRDP poszerzy swoje możliwości o przetwarzanie danych zgromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych udostępnionych przez inne organy do realizacji ustawowych zadań KAS. Pozyskanie danych, jak również określenie zakresu tych danych odbywa się  w na podstawie odrębnych przepisów, które regulują zakres i tryb pozyskania takich danych. Jak argumentuje MF taka regulacja wyeliminuje także wątpliwości co do przetwarzania danych w CRDP z baz, które są opracowywane przez prywatnych przedsiębiorców na podstawie danych powszechnie dostępnych w Unii Europejskiej, które mogą być przedmiotem zamówienia publicznego w celu realizacji zadań wykonywanych przez KAS.

Doprecyzowano i uzupełniono przepisy dotyczące trybu przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, w tym również kontroli posiadania oraz produkcji i obrotu automatami do gier hazardowych:

 

– zapewnienie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu dla kontrolowanego wiedzy o złożonej przez kontrolowanego korekcie deklaracji podatkowej i wyniku kontroli oraz wprowadzenie regulacji dotyczących ograniczenia możliwości skutecznego składania korekt deklaracji do okresu nieobjętego kontrolą,

 

– poszerzenie definicji kontrahenta kontrolowanego m.in. o przewoźnika oraz wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w okresie objętym kontrolą celno-skarbową uczestniczące w magazynowaniu, przepakowywaniu, przeładunku, przesyłaniu tego samego towaru, działające w imieniu dostawców i nabywców biorących udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru (rozszerzenie kręgu podmiotów uznawanych za kontrahenta kontrolowanego umożliwi organom KAS prowadzanie kontroli krzyżowej w szerszym niż dotychczas zakresie),

 

– zapewnienie przez podmioty zajmujące się produkcją lub obrotem automatami do gier hazardowych warunków i środków do sprawnego przeprowadzania kontroli celno-skarbowej w zakresie produkcji lub obrotu automatami do gier hazardowych.

 

Zmiana wprowadza też możliwość żądania przez organ przekazania w postaci elektronicznej całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej. O takie dane wystąpią kontrolujący i do firmy ale też i do jej kontrahenta.

 

Przewidziano także uelastycznienie zarządzania Służbą Celno-Skarbową przez doprecyzowanie przepisów dotyczących pragmatyki służbowej jej funkcjonariuszy. Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

 

Link do projektu

 

Rada Ministrów przyjęła też projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, przedłożony przez ministra finansów. Wprowadzono rozwiązania wdrażające przepisy unijne dotyczące bonów na towary lub usługi (dyrektywa 2016/1065) oraz niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (dyrektywa 2017/2455). Wszystkie nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. (dyrektywy muszą być implementowane do końca 2018 r.). Tą regulację omawialiśmy w tym wpisie. Link do tego procesu legislacyjnego.

 

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *