Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Opublikowano zapowiadany projekt zmian w podatkach dochodowych i Ordynacji Podatkowej

Opublikowano (kolejny już) projekt kompleksowych zmian w przepisach min w:

– ustawie o PIT,

– ustawie o CIT,

– Ordynacji podatkowej,

– ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

– ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

– ustawie Kodeks karny skarbowy,

– ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych,

– ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

 

MF wyjaśnia, że celami projektu jest:

  1. Uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych.
  2. Uszczelnienie systemu podatków dochodowych.

 

Ustawa przewiduje liczne preferencje np. w do dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP BOX, Innovation Box). Zawiera jednak wiele kontrowersyjnych nowości np. w odniesieniu do rozpoznawania kosztów używania samochodów w firmie czy wydawania wiążących interpretacji prawa podatkowego.

 

 

 

A. Pierwszy blok zmian ma na celu uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych

 

 

Ministerstwo zaznacza, że system podatkowy powinien być sprawiedliwy, zrozumiały i nieprzeszkadzający podatnikowi w codziennym życiu. Dążeniem twórcy każdego systemu podatkowego charakteryzującego się powyższymi cechami powinno być takie ukształtowanie przepisów, aby podatnik nie był zmuszany do dostosowywania do nich swoich działań, poszukiwania w nim „wytrychów” i „furtek”. Poza ewidentnymi przypadkami regulacji ukierunkowanymi na osiągnięcie określnego celu – uzasadnionego przyczynami natury społeczno-gospodarczej – prawo (podatkowe) nie powinno bowiem kreować rzeczywistości (zachowania podatników) lecz siędo niej dostosowywać. Tego rodzaju ideę można określić mianem „neutralności” systemu podatkowego.

Celem projektu ma być usunięcie istniejących wątpliwości interpretacyjnych zwiększających pewność prawa, czy też likwidacja obowiązków informacyjnych, które nie są niezbędne dla ustalenia prawidłowości wypełniania przez adresatów norm ich obowiązków wynikających z ustaw o podatkach dochodowych, ale także modyfikacja – na korzyść podatników – istniejących preferencji poprzez poszerzenie ich zakresu stosowania, czy też uchylenie nieuzasadnionych ograniczeń.

 

 

Nowymi rozwiązaniami zawartymi w projekcie są:

1) preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP BOX, Innovation Box)

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie w ustawie o PIT i CIT, korzystnego rozwiązania podatkowego dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej, tzw. Innovation Box.

Szerzej piszemy o uldze tu.

 

2) wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%

Celem projektu jest realizacja zapowiedzi wyrażonej przez Rząd, w zakresie wprowadzenia nowej 9% stawki w podatku CIT. Proponowana zmiana obejmuje kwestię obniżenia wysokości opodatkowania dla grupy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność.

Projekt przewiduje, iż obniżona stawka podatku (9%) będzie przysługiwać w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Stawka ta przysługiwać ma tym podatnikom, u których przychody w danym (bieżącym) roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Stosowanego przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonywać się będzie według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Z preferencji będą jednak mogli skorzystać ci podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika (ustalany w oparciu o przychodu z poprzedniego roku podatkowego) chyba, że jest to ich pierwszy rok podatkowy oraz podatnicy, którym dochodowość nie przekracza 33%.

Wprowadzenie takiego rozwiązania wyłącznie w podatku dochodowym od osób prawnych, z pominięciem podatku dochodowego od osób fizycznych, uwzględnia obowiązujące zasady opodatkowania dochodów (przychodów) osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość wyboru, na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, najbardziej korzystnej dla siebie formy opodatkowania. Osoby fizyczne osiągające dochody (przychody) z działalności gospodarczej, oprócz opodatkowania na ogólnych zasadach według skali podatkowej (18% i 32%) lub według 19% stawki podatku, mogą korzystać z uproszczonych, zryczałtowanych form opodatkowania tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

Obowiązujące przepisy nie przewidują natomiast możliwości wyboru preferencyjnej formy opodatkowania w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

 

3) wprowadzenie zachęty do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój poprzez zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego (notional interest deduction – NID)

Obecne obowiązujące na gruncie ustawy o CIT rozwiązanie w zakresie podatkowego traktowania źródeł finansowania działalności podatnika są korzystniejsze dla finansowania inwestycji kapitałem obcym (odsetki są kosztem uzyskania przychodów) niż kapitałem własnym. Proponuje się eliminację tego zróżnicowania poprzez wprowadzenie możliwości podwyższania kosztów uzyskania przychodów o odpowiednik kosztów finansowania dłużnego (mimo, iż koszty te faktycznie nie zostały poniesione). Projekt przewiduje w tym zakresie możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego, w przypadku gdy źródłem finansowania spółki są dopłaty wnoszone przez wspólników lub tzw. zyski zatrzymane.

Szerzej piszemy o temacie tu.

 

 

4) wprowadzenie szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności

Z uwagi na brak możliwości rozpoznania strat związanych z wierzytelnościami w połączeniu z brakiem możliwości rozpoznania pełnej bazy kosztowej nabycia wierzytelności co może skutkować efektywnym opodatkowaniem działalności polegającej na ich windykacji na dużo wyższym niż średni poziomie, proponuje się wprowadzenie:

– przepisów pozwalających na rozpoznanie pełnej bazy kosztowej nabycia pojedynczej wierzytelności,

– analogicznych zasad opodatkowania odnoszących się do pakietu wierzytelności, jako lepiej odzwierciedlającego ekonomiczny charakter tego typu transakcji, niż w przypadku analizy pojedynczych wierzytelności wchodzących w jego skład.

W obecnym stanie prawnym w organy podatkowe stoją na stanowisku, iż wydatek na nabycie wierzytelności stanowi dla nabywcy koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie uzyskania przychodu w postaci zapłaty całości należności. W przypadku częściowej zapłaty wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodu w proporcji uiszczonej wpłaty do osiągniętego przychodu. W sytuacji, gdy spłacana jest jedynie część wierzytelności, to za koszt uzyskania przychodów danego roku podatkowego może być uznana również tylko taka część poniesionych na nabycie tej wierzytelności wydatków, jaka dotyczy przychodów uzyskanych przez podatnika w związku z wyegzekwowaną spłatą wierzytelności. Jeżeli więc, kwota wierzytelności jest spłacana przez dłużnika w różnych latach, wówczas koszty również są

uznane za koszty uzyskania przychodów w takiej wysokości, jaka odpowiada spłacie wierzytelności w danym roku, czyli proporcjonalnie do uzyskanego przychodu.

 

5) wprowadzenie ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na System Ochrony Instytucjonalnej (IPS)

W związku z przysługującym bankom spółdzielczym uprawnieniem dotyczącym przynależności do Systemu Ochrony Instytucjonalnej (IPS) i wnioskowanym przez to środowisko zaliczeniem do kosztów podatkowych wpłat dokonywanych przez te banki na IPS, w projekcie przewiduje się wprowadzenie kompleksowego rozwiązania kwestii przynależności banków spółdzielczych do IPS. Projekt przewiduje, aby środki przekazywane przez banki spółdzielcze na system IPS nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów, przy jednoczesnym nieuznaniu za przychód podatkowy kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, jeżeli umorzenie związane będzie z pomocą otrzymywaną przez banki spółdzielcze z funduszu pomocowego (IPS).

 

6) wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euroobligacji

Docelowo projekt przewiduje zwolnienie od podatku odsetek i dyskonta, uzyskanych przez nierezydentów (zarówno podatników PIT i CIT) z obligacji emitowanych i dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o terminie wykupu nie krótszym niż 1 rok.

 

7) wprowadzenie odrębnych regulacji regulujących zasady opodatkowania dochodów z walut wirtualnych

W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój rynku walut wirtualnych. Obowiązujące przepisy, które regulują opodatkowanie dochodów osób fizycznych oraz osób prawnych, nie uwzględniają specyfiki transakcji z użyciem tych walut. Powoduje to, szczególnie w zakresie podatku PIT, wiele wątpliwości interpretacyjnych przy opodatkowaniu dochodów z obrotu kryptowalutami. Projekt ustawy wprowadza zmiany do ustawy PIT oraz ustawy CIT, które kompleksowo regulują kwestie opodatkowania dochodów uzyskanych z obrotu walutami wirtualnymi.

Szerzej piszemy o tej regulacji tu.

 

 

W odniesieniu do już funkcjonujących regulacji przewidziane projektem modyfikacje polegają na:

 

1) uchyleniu w ustawie o PIT przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego

2) wprowadzeniu zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w spadku ukierunkowanych na pełniejszą realizację na gruncie podatku PIT sukcesji praw spadkodawcy związanych z odziedziczoną nieruchomością

3) złagodzeniu warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej poprzez m.in. wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można skorzystać z tej ulgi

Zmiana w omawianym zakresie umożliwi skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej większej grupie podatników, którzy środki uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych wydatkują na własne cele mieszkaniowe. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT zwalnia z opodatkowania dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli podatnik wydatkuje przychód na własne cele mieszkaniowe, nie później niż w okresie dwóch lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło zbycie. Zmiana polega na wydłużeniu obowiązującego „dwuletniego” okresu do lat trzech.

Ponadto projekt doprecyzowuje, że w ustawowym terminie powinno dojść do nabycia prawa własności lub określonego prawa majątkowego, by ponoszone wydatki na własne cele mieszkaniowe zostały uwzględnione w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej.

 

4) zmianach dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności polegających na:

– podwyższeniu do 150.000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego, jak również odpowiedniemu podwyższeniu kwoty odnoszącej się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

– określeniu zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością)

-ujednoliceniu zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej działalności samochodów osobowych, niezależnie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z takiego samochodu

Szerzej o tym piszemy tu.

 

5) uchyleniu obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu itp. tj.: likwidacja obowiązku składania oświadczenia o wyborze opodatkowania z tytułu najmu, podnajmu itp. w formie ryczałtu

Podatnik zdecyduje dokonując pierwszej wpłaty na podatek dochodowy.

 

6) określeniu wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał

Przepisy ustawy o CIT oraz ustawy o PIT stanowią, iż w przypadku wniesienia przez podatnika wkładu niepieniężnego do spółki lub do spółdzielni, w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatnik jest obowiązany wykazać z tego tytułu przychód (z pewnymi wyjątkami) odpowiadający wartości wkładu określonej w umowie spółki, w statucie lub w innym stosownym dokumencie.

Przepisy tych ustaw – poza przypadkiem odnoszącym się do wniesienia wierzytelności z tytułu pożyczki do podmiotu prowadzącego działalność typu venture capital- nie regulują wprost sposobu określania przez podatników podatku dochodowego wysokości kosztów uzyskania przychodów w szczególnych przypadkach, tj. kiedy przedmiotem wkładu jest wierzytelność przysługująca podmiotowi wnoszącemu wkład wobec spółki (spółdzielni), do której wkład taki jest wnoszony.

Jednocześnie, w orzecznictwie organów podatkowych oraz sądów administracyjnych spotkać można rozbieżne oceny, czy w takim przypadku – na podstawie obowiązujących przepisów – można przyznać podatnikowi prawo do rozpoznania takich kosztów.

Proponowane przepisy mają na celu usunięcie takich wątpliwości, poprzez bezpośrednie określenie, że podatnik może w takim przypadku wykazać poniesione koszty poprzez wskazanie wysokości takich kosztów.

W przypadkach kiedy przedmiotem wkładu niepieniężnego będzie wierzytelność przysługująca wnoszącemu wkład niepieniężny z tytułu pożyczki uprzednio udzielonej przez ten podmiot spółce (spółdzielni), podatnik wnoszący taki wkład będzie mógł zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów wartość odpowiadającą kwocie udzielonej uprzednio podmiot, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. poz. 1767, z 2016 r. poz. 1311 i 1933 oraz z 2017 r. poz. 2201) pożyczki, nie wyższej jednak niż przyjęta przez strony (wnoszącego i przez spółkę) wartość takiej wierzytelności, określona na dzień jej wniesienia.

7) uchyleniu obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej

8) poszerzeniu zakresu zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. b ustawy o CIT

Proponowana w projekcie zmiana tego przepisu ogranicza zakres wyjątków od zwolnienia przedmiotowego (a tym samym poszerza to zwolnienie) na odsetki od pożyczek udzielonych przez – podlegające nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowych – banki, w tym banki spółdzielcze lub SKOKi. Udzielanie pożyczek przez te podmioty, co do zasady nie zmierza do optymalizacji, której art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. b ustawy o CIT ma zapobiegać.

9) modyfikacji przepisu dotyczącego właściwości Naczelnika US w przypadku obowiązku wpłaty podatku przez płatnika przy przekazywania zysku na kapitał zakładowy

Projekt zawiera propozycję zmiany przepisów dotyczących właściwości naczelnika urzędu skarbowego, w przypadku dochodów powstałych w związku z przekazaniem na kapitał zakładowy kwot z innych kapitałów. Jako, że w niektórych sytuacjach płatnik podatku nie jest w stanie obiektywnie ustalić kto jest posiadaczem jego akcji na moment opodatkowania dochodów (np. w przypadku spółek notowanych na giełdzie), proponuje się, aby w takich sytuacjach wpłata następowała do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla płatnika. Właściwość taka już funkcjonuje w ustawie o PIT.

10) wprowadzeniu zwolnienia podmiotowego dla jednostek dozoru technicznego

Celem proponowanej zmiany jest usunięcie ewentualnych wątpliwości, jakie mogą się pojawić w związku z poszerzonym zakresem działalności jednostek dozoru technicznego, która jest jednak na tyle jednorodna, że nie uzasadnia jej wyodrębniania w podziale na obszary podlegające opodatkowaniu i od niego zwolnione.

11) podwyższeniu kwot limitów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym

W projekcie proponuje się prawie dwukrotnie (z 0,15 do 0,25 funduszu płac) – a w przypadku limitu kwotowego w ustawie o PIT – dwukrotne podwyższenie dopuszczalnych obecnie przepisami ustawy o podatku dochodowym limitów, do których składki na rzecz ww. organizacji zaliczane mogą być do kosztów podatkowych.

12) poszerzeniu zakresu zwolnienia od podatku PIT i CIT dotyczącego sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

13) umożliwieniu – pod określonymi warunkami – posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji

14) uregulowaniu zasad rozliczania pożyczek papierów wartościowych

15) zwolnienia od podatku określonych rodzajów dochodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń uzyskiwanych w związku z realizacją umów offsetowych.

 

_______________________________________________________________

 

B. Drugi blok zmian dotyczy uszczelnienia systemu podatków dochodowych

 

 

Wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax)

Jak argumentuje MF, celem projektowanej nowelizacji ustawy o PIT oraz ustawy o CIT jest również dostosowanie polskich przepisów podatkowych do wprowadzonych w 2016 r. zmian w prawie Unii Europejskiej w zakresie opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia składników majątku, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu.

Istotą przepisów o exit tax jest opodatkowanie nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika , do innego państwa aktywów, w tym wchodzących w skład zagranicznego zakładu lub ze zmianą rezydencji podatkowej.

Chodzi zatem o przypadki utraty przez dotychczasowe państwo siedziby podatnika bądź miejsca prowadzenia działalności (Polskę) prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (składnik aktywów) podlegał jurysdykcji podatkowej tego państwa. Podatek z od niezrealizowanych zysków ze swej istoty nie dotyczy zatem każdego przeniesienia aktywów, a jedynie takiego, z którym wiąże się utratą przez dane państwo prawa do opodatkowania dochodu efektywnie wygenerowanego przed przeniesieniem.

Projekt zawiera regulacje odpowiadające przepisom przewidzianym w Dyrektywie Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (Dz. U. UE L 193 z 19.7.2016 str. 1) – tzw. dyrektywy ATAD, w zakresie art. 5 regulującego opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu.

Dyrektywa ATAD została opublikowana w dniu 12 lipca 2016 r. i weszła w życie w dniu 8 sierpnia 2016 r. Ma ona na celu zwiększenie skuteczności krajowych systemów podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przeciwdziałania erozji baz podatkowych na rynku wewnętrznym i przenoszeniu zysków poza obszar rynku wewnętrznego. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wdrożenie przez wszystkie państwa członkowskie UE do swoich przepisów krajowych, określonych rozwiązań (instytucji) prawnych przeciwdziałających tzw. optymalizacji podatkowej, w tym regulacji przewidującej opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia składników majątku, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu (exit taxation).

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono zmiany, które umożliwią także opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych osiąganych przez osoby fizyczne zarówno prowadzące działalność gospodarczą, jak i nie prowadzące działalności gospodarczej, w przypadku przeniesienia poza terytorium Polskiej składników majątku lub zmiany rezydencji podatkowej. Jednakże w przypadku osób fizycznych przewiduje się wprowadzenie progu kwotowego w wysokości 2 mln zł dla wartości aktywów objętych podatkiem od niezrealizowanych zysków. Próg ten będzie miał zastosowanie do wszystkich osób fizycznych (zarówno nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i prowadzących taką działalność).

Ponadto w przypadku tzw. majątku osobistego opodatkowanie exit tax zakłada się dodatkowe ograniczone działania omawianej regulacji do określnych kategorii składników majątku tj. wyłącznie do ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, udziałów w spółce, akcji i innych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych

Zgodnie z projektem dla podatników podatku PIT obowiązywać mają 2 stawki – 3% podstawy opodatkowania (gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku) i stawka 19% w pozostałych sytuacjach. W przypadku podatników CIT stawka podatku wynosić ma 19% podstawy opodatkowania.

Podstawę opodatkowania podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków stanowić ma suma dochodów z niezrealizowanych zysków ustalonych dla poszczególnych składników majątku. Z kolei dochód z niezrealizowanych zysków stanowić ma nadwyżka wartości rynkowej przenoszonego składnika majątku, w tym wynikającego ze zmiany rezydencji podatkowej, ustalanej na dzień jego przeniesienia ponad jego wartość podatkową.

Przewiduje się, że omawiane przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

 

Zmiany w zakresie klauzuli ogólnej w związku z ATAD

Główne zmiany objęte projektem w tym zakresie dotyczą:

a) częściowej implementacji dyrektywy Rady 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (ATAD)

b) wprowadzenia rozwiązań, które mogą wpłynąć na zwiększenie efektu prewencyjnego przepisów przeciwko unikaniu opodatkowania oraz doprecyzowujących niektóre ich elementy,

c) wprowadzenia zmian wpływających na poprawę ekonomiki postępowań przeciwko unikaniu opodatkowania,

d) doprecyzowania roli Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „Szef KAS”), jako organu podatkowego, w zakresie wykonywania zadań dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania,

e) dodania do słowniczka pojęć nowej definicji dot. środków ograniczających umowne korzyści.

W projektowanych przepisach proponuje się wprowadzenie wspólnej w obrębie Ordynacji podatkowej definicji „korzyści podatkowej”. Zgodnie z brzmieniem projektowanego art. 3 pkt 16 Ordynacji podatkowej, będzie nią korzyść wynikająca z uzgodnienia, polegająca na:

a) niepowstaniu zobowiązania podatkowego, odsunięciu w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżeniu jego wysokości,

b) powstaniu lub zawyżeniu straty podatkowej,

c) powstaniu nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższeniu kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku,

d) braku obowiązku pobrania przez płatnika podatku, jeżeli wynika on z okoliczności wskazanych w lit. a.

Pojęcie „korzyść podatkowa” było wcześniej zdefiniowane w art. 119e Ordynacji podatkowej na potrzeby Rozdziału 1 Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Działu IIIA Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Projekt przewiduje uchylenie art. 119e Ordynacji podatkowej. Za korzyść podatkową, zgodnie w tym przepisem, uznaje się dotychczas:

1) niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości lub powstanie lub zawyżenie straty podatkowej,

2) powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

Zastosowanie wspólnej definicji „korzyści podatkowej” w projekcie ustawy Ministerstwo uzasadnia celem projektowanych przepisów.

Działania podatników, zmierzające do minimalizowania obciążeń podatkowych przez wykorzystanie różnic w opodatkowaniu zachodzących na styku krajowych i międzynarodowych jurysdykcji podatkowych stanowi niebezpieczne zjawisko, które w efekcie może prowadzić do nadużywania przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i do nabywania korzyści umownych w sytuacjach, które – z perspektywy państw zawierających te umowy – nie powinny prowadzić do takich podatkowo korzystnych rezultatów.

 

Zmiany w zakresie interpretacji

Organy podatkowe odmawiać będą wydania interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą:

– stanowić czynność lub element czynności dokonanej przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej (określonej w art. 119a § 1 Ordynacji Podatkowej,

– być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści, lub

– stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o VAT.

 

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – sankcje 40 %, 10 %, 80% i 20%

Na mocy proponowanych przepisów art. 58a § 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy wydając decyzję z zastosowaniem:

1) art. 119a § 1 lub 7 Op,

2) środków ograniczających umowne korzyści,

3) tzw. małych klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania, tj. art. 12 ust. 13 i 14oraz art. 22c updop a także art. 24 ust. 19 i 20 updof,4)

4) art. 11 updop lub art. 25 updof (tj. na podstawie przepisów o cenach transferowych)

ustalałby w tym samym akcie dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

 

Dodatkowe zobowiązanie wynosić może 40% kwoty korzyści podatkowej w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. Jeżeli wydawana jest decyzja w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podstawą opodatkowania jest dochód, dodatkowe zobowiązanie podatkowe wynosi 10% sumy składników wynikających z tej decyzji. Przez składniki, decyzji, o której mowa powyżej, rozumie się stwierdzenie w zakresie, w jakim wynika ono z zastosowania przepisów lub środków określonych w art. 58a 1 nienależnego:

1) zawyżenia straty podatkowej;

2) powstania straty podatkowej;

3) zaniżenia dochodu do opodatkowania, lub

4) niepowstania dochodu do opodatkowania.

10% podstawy opodatkowania dotyczyć też będzie należności, od której płatnik nie pobrał podatku.

Zgodnie z projektowanym §4 art. 58a stawki w wysokości 40% oraz 10% opisane powyżej ulegają podwojeniu, jeżeli:

1) podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 000 000 zł – w zakresie nadwyżki ponad tę kwotę;

2) nie upłynęło 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym podatnikowi lub płatnikowi doręczono ostateczną decyzję z zastosowaniem przepisów lub środków, o których mowa w art. 58a § 1 pkt 1-2 – w zakresie podstawy ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego związanej z zastosowaniem tych środków;

3) strona nie przedłożyła organowi podatkowemu dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych o której mowa w art. 9a updop lub art. 25a updof – w zakresie tej części podstawy ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, która wynika z zastosowania przepisów wskazanych w art. 58a § 1 pkt 3 i dotyczy transakcji, dla której nie przedłożono dokumentacji podatkowej. Należy wskazać, że przedłożenie niekompletnej dokumentacji, a następnie jej uzupełnienie w pełnym zakresie wskazanym w wezwaniu przez organ podatkowy w określonym terminie nie będzie wywierało negatywnych skutków.

Jedną z przesłanek zastosowania podwojonej stawki, do całej wartości korzyści podatkowej, będzie uprzednie otrzymanie przez stronę postępowania ostatecznej decyzji z zastosowaniem art. 119a § 1 lub środków ograniczających umowne korzyści.

 

Projekt zwiera dodatkowo szereg szczegółowych propozycji odnośnie zapobiegania unikaniu opodatkowania.

 

 

 

Link do procesu legislacyjnego.

 

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności. Państwa dane będą użyte jedynie celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *