Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Pielęgnacja psa bez prawa do preferencji podatkowych

23 sierpnia 2023r.  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał wiążącą informację stawkową (WIS) dotyczącą usługi pielęgnacji psa.

Z wnioskiem o WIS zwrócił się podatnik – lekarz weterynarii – świadczący usługę składającą się z następujących czynności:

a)  badanie kliniczne i oględziny psa (sprawdzenie stanu ogólnego psa, palpacyjne omacanie gruczołów mlekowych, jąder, sprawdzenie stanu uzębienia, skóry, oczu, ocena przewodu słuchowego, ocena aparatu ruchu). Na tym etapie lekarz weterynarii jest w stanie stwierdzić jakie są nieprawidłowości – np. ciąża urojona, zapalenie uszu, zapalenie skóry, zmiany nowotworowe w gruczołach mlekowych – i odesłać do konkretnego specjalisty w celu leczenia;

b)  kąpiel w szamponie dobranym do potrzeb skóry – często w leczniczym. Opróżnianie gruczołów okołoodbytowych – usługa, która powinna być wykonywana przez lekarza weterynarii;

c)  suszenie, rozczesywanie kołtunów, usuwanie ciał obcych (kłosy wbite w skórę, kleszcze, pchły, usuwanie małych kaszaków), depilacja kanału słuchowego, oczyszczanie okolicy oczu;

d)  usuwanie zbędnej okrywy włosowej, filcu powodującego odparzenia, higiena łapek i okolic intymnych, obcinanie pazurów, również tych przerośniętych, wbitych w skórę, toaleta ewentualnej rany;

e)  odbiór psa przez właściciela i omówienie zauważonych problemów.

Lokal, w którym świadczona jest usługa nie jest zakładem leczniczym.

Ze względu na charakter usług oraz główne źródło klientów (Lecznica weterynaryjna) zdaniem Wnioskodawcy, należy zastosować stawkę 8% VAT. Podatnik stwierdził, że świadczone przez niego usługi nie są usługami typowo „groomerskimi” (PKWiU 96.09.2 – stawka 23%), a usługami, które może wykonywać tylko lekarz weterynarii (opróżnianie gruczołów, ocena dermatologiczna, skierowania na dalsze leczenie). W typowym salonie groomerskim usługa pielęgnacji obejmuje strzyżenie włosa, ewentualnie kąpiel, strzyżenie i obcinanie pazurów. Jest to usługa tylko kosmetyczna. W przypadku Wnioskodawcy skracanie sierści nie ma na celu „upiększania” zwierzęcia czy przygotowywania go na wystawy, a utrzymywanie dobrostanu zwierząt. Klienci oczekują porady weterynaryjnej odnośnie kondycji zwierzęcia, a także wykonania podstawowych zabiegów higienicznych wykraczających poza kompetencje psiego fryzjera.  Celem usługi jest okresowe sprawdzenie stanu zdrowia psa połączone z usługą pielęgnacji w zależności od potrzeb danego przypadku.

Dlatego Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o zastosowanie stawki opodatkowania 8%.

Co więcej, Weterynarz powołał się na dotychczasową praktykę fiskusa- interpretację indywidualną, gdzie w podobnym przypadku Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy sklasyfikował takie usługi jako PKWIU w grupowaniu 75 (stawka 8%) na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 173 zał. nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Organ nie zgodził się jednak z argumentacją podatnika. Powołano się na Sekcję M Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, która obejmuje „USŁUGI PROFESJONALNE, NAUKOWE I TECHNICZNE”.

Z wyjaśnień do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) wynika, że sekcja M obejmuje m.in. usługi weterynaryjne.

 Sekcja ta nie obejmuje:

 • usług schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 01.62.10.0,
 • usług strzyżenia owiec, sztucznego unasienniania, opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp., sklasyfikowanych w 01.62.10.0, (…)
 • usług schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 96.09.11.0.

W sekcji M zawarty jest m.in. dział 75 „USŁUGI WETERYNARYJNE”, który obejmuje:

 • opiekę zdrowotną dla zwierząt gospodarskich i domowych,
 • usługi świadczone przez asystentów weterynaryjnych i pozostałego pomocniczego personelu weterynaryjnego,
 • usługi kliniczno-patologiczne oraz pozostałe usługi związane z rozpoznaniem i ustalaniem przyczyn chorób zwierząt,
 • usługi pogotowia dla zwierząt.

Dział ten nie obejmuje:

 • usług wspomagających chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, sklasyfikowanych w 01.62.10.0,
 • usług związanych z wydawaniem atestów dla artykułów konsumpcyjnych, oraz usług w zakresie badań i analiz związanych, z jakością żywności (włączając badanie zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju), sklasyfikowanych w 71.20.11.0.

Zgodnie z uwagą do ww. działu: Usługi weterynaryjne są prowadzone przez lekarzy weterynarii w klinikach i innych placówkach weterynaryjnych, w prywatnych gabinetach lekarzy weterynarii, w formie wizyt w gospodarstwach rolnych, domach, schroniskach dla zwierząt lub innych miejscach – argumentował Organ.

Ponadto, zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 154), wykonywanie zawodu lekarza weterynarii polega na ochronie zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska, a w szczególności:

1)    badaniu stanu zdrowia zwierząt;

2)    rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt;

3)    leczeniu zwierząt oraz wykonywaniu zabiegów chirurgicznych;

4)    wydawaniu opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych;

5)    badaniu zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;

6)    sprawowaniu czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego;

7)    badaniu i ocenie weterynaryjnej jakości pasz i pasz leczniczych oraz warunków ich wytwarzania i dystrybucji;

8)    stosowaniu produktów leczniczych weterynaryjnych wydawanych z przepisu lekarza weterynarii;

9)    wydawaniu recept na produkty lecznicze, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych, które będą stosowane u zwierząt.

Organ interpretacyjny wskazał też na art. 1 pkt 3 ww. ustawy, zgodnie z którym zawód lekarza weterynarii może wykonywać osoba, która uzyskała prawo wykonywania tego zawodu.

Z kolei, zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 24), zakład leczniczy dla zwierząt jest placówką ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt utworzoną w celu świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej, zwanych dalej „usługami weterynaryjnymi”, z zastrzeżeniem art. 4  ust. 3, wyposażoną w środki majątkowe, a w szczególności w pomieszczenia , aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług.

Na podstawie art. 2 pkt 1  ww. ustawy, usługa weterynaryjna jest czynnością mającą na celu zachowanie, ratowanie lub poprawę zdrowia zwierząt i ich produkcyjności, polegającą w szczególności na:

1)    badaniu stanu zdrowia zwierząt;

2)    rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt;

3)    leczeniu zwierząt;

4)    udzielaniu porad i konsultacji;

5)    pielęgnacji zwierząt;

6)    wydawaniu opinii i orzeczeń;

7)    wykonywaniu czynności związanych z określeniem zdolności rozrodczych zwierząt i ich zaburzeń oraz biotechniką rozrodu;

8)    wykonywaniu detalicznego obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, paszami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

9)    wykonywaniu badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych, zwanym dalej „usługami laboratoryjnymi”.

Ponadto, jak wynika z art. 2 pkt 2 cyt. ustawy, usługi weterynaryjne mogą być świadczone przez lekarza weterynarii posiadającego prawo do wykonywania zawodu, z zastrzeżeniem art. 3, w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Natomiast, w myśl art. 4 pkt 1 ww. ustawy, zakładem leczniczym dla zwierząt jest:

1)    gabinet weterynaryjny;

2)    przychodnia weterynaryjna;

3)    lecznica weterynaryjna;

4)    klinika weterynaryjna;

5)    weterynaryjne laboratorium diagnostyczne.

Zdaniem Organu zatem, skoro Wnioskodawca – lekarz weterynarii prowadzi działalność gospodarczą w lokalu nie stanowiącym zakładu leczniczego dla zwierząt, to opisanej usługi nie można zaklasyfikować do USŁUG WETERYNARYJNYCH objętych działem PKWiU 75.

Zgodnie z tytułem Sekcji S Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, sekcja ta obejmuje „POZOSTAŁE USŁUGI”.

W sekcji tej zawarty jest m.in. dział 96 „POZOSTAŁE USŁUGI ŚWIADCZONE DLA LUDNOŚCI”, który obejmuje:

 • pranie i czyszczenie chemiczne wyrobów tekstylnych i futrzarskich,
 • fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
 • pogrzeby i działalność pokrewną,
 • pozostałą indywidualną działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

W dziale PKWiU 96 mieści się klasa 96.09 „POZOSTAŁE USŁUGI ŚWIADCZONE DLA LUDNOŚCI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE”.

Pod pozycją PKWiU 96.09.11.0 sklasyfikowane zostały „Usługi związane z opieką nad zwierzętami domowymi”. Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) grupowanie to obejmuje:

 • usługi związane z tresurą zwierząt domowych,
 • usługi związane z wyżywieniem i opieką nad zwierzętami domowymi,
 • usługi schronisk dla zwierząt domowych,
 • usługi związane z pielęgnowaniem i tatuowaniem zwierząt domowych,
 • usługi związane z wyłapywaniem bezpańskich zwierząt.

Grupowanie to nie obejmuje:

 • usług weterynaryjnych dla zwierząt domowych, sklasyfikowanych w  75.00.11.0,
 • usług związanych z tresurą zwierząt wykorzystywanych do celów sportowych i rozrywkowych, sklasyfikowanych w 93.19.13.0.

Uwzględniając powyższe, organ wskazał, że przedmiotowa usługa spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych klasą PKWiU 96.09 POZOSTAŁE USŁUGI ŚWIADCZONE DLA LUDNOŚCI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.

W konsekwencji – konkluduje Organ – usługa będąca przedmiotem wniosku mieści się w klasie PKWiU 96.09 „Pozostałe usługi świadczone dla ludności, gdzie indziej nie sklasyfikowane”. Usługa ta nie została wymieniona jako usługa, dla której ustawodawca w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie przewidział obniżoną stawkę podatku. Zatem, właściwą stawką dla opodatkowania przedmiotowej usługi jest stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146ea pkt 1 ustawy oraz art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy

Sygnatura: 0112-KDSL2-1.440.200.2023.3.MC

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *