Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Jaka stawka VAT na remont DPS – najnowsza WIS

couple elderly man old

18 listopada 2022r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ciekawą wiążącą informację stawkową w zakresie możliwości zastosowania stawki obniżonej 8% VAT na usługi budowlane dla domu pomocy społecznej.

Stan faktyczny

Sprawę zainicjował Dom Pomocy Społecznej (dalej: DPS), który zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym przedmiotem wniosku jest usługa polegająca na remoncie korytarzy parteru  i I piętra, holi i klatek schodowych w głównym budynku DPS celem likwidacji barier użytkowych, poprawy warunków bytowych i walorów estetycznych oraz bezpieczeństwa mieszkańców,  na podstawie zatwierdzonego projektu budowanego, udzielonego pozwolenia na budowę  i pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku.

Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną i budżetową gminy. DPS posiada w zarządzie trwałym nieruchomość zabudowaną budynkiem administracyjno-biurowym oraz kompleks pałacowo-parkowy. W ramach zadań własnych DPS realizuje pomoc społeczną o charakterze publicznym, ponadgminnym. Zadaniem DPS jest świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych. Ponadto w placówce udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym. Do zakresu działania Domu, w ramach działu  opiekuńczo – terapeutycznego, należy umożliwienie mieszkańcom korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych zgodnie ze wskazówkami lekarza oraz prowadzenie rehabilitacji leczniczej.

Budynek Domu Pomocy Społecznej zaliczany jest wg przepisów PKOB do budynków mieszkalnych, dział 11, symbol 1130 – budynki zbiorowego zamieszkania. Klasa ta obejmuje – budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla osób starszych i innych grup społecznych, np. domy opieki społecznej.

Projektowane prace remontowe nie zmienią sposobu użytkowania całego budynku,  a niżej wymienione prace budowlane stanowią prace wykończeniowe wewnątrz obiektu bez ingerencji w wygląd zewnętrzny budynku.

Zakres prac do wykonania obejmuje m.in.:

–     wykonanie odtłuszczenia powierzchni ścian i sufitów,

–     wykonanie warstwy szczepnej pod nowe warstwy malarskie,

–     wykonanie gładzi malarskiej z opracowaniem powierzchni,

–     wykonanie nowych powłok malarskich powierzchni wypraw tynkarskich farbą lateksową  o wysokiej zmywalności,

–     wykonanie nowej nawierzchni podłogi korytarza (przy windzie),

–     wykonanie konserwacji historycznej balustrady schodowej,

–     montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych.

Dom Pomocy Społecznej  posiada charakter domu stacjonarnego, a usługi świadczone są w sposób ciągły – 7 dni w tygodniu przez cały rok, w perspektywie długoletniej. Mieszkańcy przebywający w DPS meldowani są na pobyt stały.

Budynek, którego dotyczy wniosek, zalicza się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Obiekt DPS oznaczony jest w następujący sposób: – wg PKOB – dział 11 – budynki zbiorowego zamieszkania; symbol – 1130, funkcja główna – dom pomocy społecznej.

DPS nie jest budynkiem instytucji ochrony zdrowia. DPS w ramach zadań umożliwia  i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących  im na mocy odrębnych przepisów. Opieka pielęgniarska nad mieszkańcem sprawowana jest przez pracowników zatrudnionych na stanowisku pielęgniarki. Świadczenie usługi pielęgniarskiej  w DPS nie jest finansowane na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych tylko z budżetu DPS. DPS nie zatrudnia lekarza. Mieszkańcy zarejestrowani są do Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Ponad 50% powierzchni budynku stanowi powierzchnia przeznaczona na cele mieszkalne.

Rozstrzygnięcie organu

Klasyfikacja

Dyrektor KIS przypomniał, że stosownie do brzmienia art. 5a z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm., zwanej dalej ustawą), towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej,  jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 42a ustawy, wiążąca informacja stawkowa, zwana dalej „WIS”, jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:

1)  opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;

2)  klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, niezbędną do:

a) określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,

b) stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4;

3)  stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Zatem w przypadku, gdy stawka podatku od towarów i usług dla opisanej we wniosku usługi nie jest uzależniona od zaklasyfikowania danej usługi do odpowiedniej klasyfikacji (PKWiU), ale od spełnienia definicji (opisu) zawartej w odpowiednim przepisie ustawy lub pozycji załącznika do ustawy, przedmiotem postępowania w zakresie wydania WIS jest ustalenie, czy opisana usługa spełnia wymogi wskazane przez ustawodawcę w tym opisie.

Stawka VAT

Dyrektor KIS wskazał, że zgodnie z art. 146ea pkt 2 ustawy, w roku 2023 stawka podatku, o której mowa w art. 41  ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3, wynosi 8%.

Na podstawie art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655, 974 i 1725) określonych na ten rok  w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy  z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym  do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy,  jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 ust. 2 tej ustawy stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Art. 41 ust. 12 ustawy stanowi, że stawkę podatku o której mowa w ust. 2 stosuje się do:

–    dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;

–   robót konserwacyjnych dotyczących:

a)    obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

b)    lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

– w zakresie w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy: Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, oraz obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, a także mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873 i 2376 oraz z 2022 r. poz. 467), funkcjonalnie z nimi związaną, z zastrzeżeniem ust. 12b (art. 41 ust. 12a ustawy).

Stosownie do art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Natomiast według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Zatem, Dyrektor KIS zauważa, że ustawa, poprzez podanie klasyfikacji, na potrzeby art. 41 ust. 12, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.).

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych.

W sekcji 1 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) Budynki w dziale 11 Budynki mieszkalne w grupie 113 Budynki zbiorowego zamieszkania mieści się klasa 1130 Budynki zbiorowego zamieszkania w odniesieniu, do której wskazano:

Klasa obejmuje:

−   Budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp.;

−   Budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych;

−   Budynki rezydencji prezydenckich i biskupich.

Klasa nie obejmuje:

−        Szpitali, klinik i budynków instytucji z opieką medyczną (lekarską lub pielęgniarską) (1264);

−        Zabudowań koszarowych (1274).

Dyrektor KIS wskazuje, że usługi wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy, których wykonanie w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym daje podstawę do stosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług, nie zostały zdefiniowane w tej ustawie. Ustawodawca nie odesłał również w tej materii do stosowania definicji zawartych w innych ustawach, w szczególności w Prawie budowlanym. Dlatego należy – zdaniem organu –  przyjąć, że czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (…). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie „modernizacja” oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś, natomiast termomodernizacja to modernizacja dotycząca ocieplenia budynku (pierwszy człon wyrazu wskazuje na związek z ciepłem tego, co oznacza człon drugi) – według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.).

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja i przebudowa powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, aby mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy.

Jednocześnie Dyrektor KIS przypomina, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć „obiekt budowlany” czy „budynek mieszkalny jednorodzinny”. W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

I tak, w myśl art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

W związku z art. 3 pkt 2 ww. ustawy budynkiem natomiast jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, Organ podkreśla, że warunkiem zastosowania 8% stawki podatku, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze: zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części. Po drugie: obiekty budowlane lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

W konsekwencji – konkluduje Organ – opisana we wniosku usługa – polegająca na remoncie korytarzy, holi i klatek schodowych w budynku DPS, klasyfikowanego jak wskazał Wnioskodawca według PKOB w klasie 1130, będącego budynkiem stałego zamieszkania – stanowi usługę remontu obiektu budowlanego zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, podlegającą opodatkowaniu stawką podatku  od towarów i usług w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 41 ust. 12 pkt 1  w powiązaniu z art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy art. 146ea pkt 2 oraz art. 146ef ust. 1  pkt 2 ustawy.

WIS – co do zasady – rozstrzyga o klasyfikacji statystycznej i stawce podatku od towarów i usług dla jednego towaru, jednej usługi lub jednego świadczenia kompleksowego.

W niniejszej sprawie, analizie podlegała wyłącznie usługa – polegająca na remoncie korytarzy, holi i klatek schodowych w budynku DPS, który jak wskazał Wnioskodawca – klasyfikowany jest według PKOB w klasie 1130. Organ  nie rozstrzygał zatem w zakresie prawidłowości klasyfikacji budynku, wskazanego w opisie usługi, według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Klasyfikację wskazaną przez Wnioskodawcę przyjęto jako element opisu sprawy.

WIS z 18.11.2022r. Sygnatura: 0111-KDSB2-2.440.198.2022.1.EA

Photo by Pixabay on Pexels.com

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *