Aktualności samorządowe

Aktualności: Odliczenie VAT od zakupu węgla przez Gminy – stanowisko Ministerstwa Finansów

black charcoals

Opublikowano rozporządzenie, które omawialiśmy w tym wpisie. Na jego podstawie – wstecz od 1 lipca 2022r. -zwalnia się z obowiązku ewidencji na kasie rejestrującej (poz. 53 załącznika) dostawę węgla kamiennego dokonywaną z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), jeżeli dostawa ta w całości jest udokumentowana fakturą. Jednakże, wątpliwości samorządów budzi to czy będą mieć one pełne prawo (100%) do odliczenia VAT naliczonego z faktur za zakup paliwa oraz innych związanych z tym kosztów.

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa, podmiot wprowadzający do obrotu może sprzedawać gminom paliwo stałe, z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego. Podmiot wprowadzający do obrotu jest obowiązany do wystawienia faktury za sprzedaż paliwa stałego po cenie określonej w umowie, o której mowa w ust. 3, zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (o VAT). Za datę sprzedaży uznaje się datę sprzedaży paliwa stałego zapisaną na fakturze.

Gmina, która zamierza dokonać zakupu paliwa stałego zawiera umowę z podmiotem wprowadzającym do obrotu, po dokonaniu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie tej gminy zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego. Gmina odbiera paliwo stałe będące przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 3, z położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca jego składowania przez podmiot wprowadzający do obrotu. Cena paliwa stałego nie może być wyższa niż 1500 złotych brutto za tonę paliwa stałego. Do ceny tej nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca składowania przez podmiot wprowadzający do obrotu tego paliwa stałego do miejsca jego składowania przez gminę.

Zgodnie zaś z art.  5 ustawy, paliwo stałe nabyte przez gminę na podstawie umowy, o której mowa w art. 3 ust. 3, podlega sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie danej gminy. Gmina sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 złotych brutto za tonę tego paliwa stałego.

Gmina wprowadza i aktualizuje w systemie teleinformatycznym. Gmina może prowadzić sprzedaż:

1) za pośrednictwem jednostki organizacyjnej gminy;

2) w ramach umowy międzygminnej,

3) za pośrednictwem spółek, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), lub

4) w ramach umowy z innym podmiotem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561).

W odpowiedzi na te wątpliwości Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym stwierdza:

Ponadto, w odpowiedzi na sygnalizowane wątpliwości w zakresie odliczania VAT przez gminy w związku z organizacją systemu sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego na podstawie ww. ustawy, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że na gruncie VAT sprzedaż węgla kamiennego przez Gminę w ramach zakupu preferencyjnego stanowić będzie wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zatem wszelkie zakupy dokonywane przez Gminę (w tym nabycie węgla kamiennego na podstawie umowy określonej w tej ustawie), jeśli będą związane wyłącznie ze sprzedażą na rzecz gospodarstw domowych, będą uprawniały Gminę do pełnego odliczenia podatku VAT.

W zakresie w jakim możliwa jest bezpośrednia alokacja wydatków do działalności opodatkowanej nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące odliczenia proporcjonalnego tzw. prewspółczynnikiem VAT.”

Zatem, wydaje się, iż należy domniemywać, że zdaniem Ministerstwa Finansów, rozliczenia VAT wyglądać mają następująco:

  1. – gmina zakupuje węgiel, opłaca fakturę (1 500 zł) i odlicza z niej pełen VAT,
  2. – gmina odlicza pełen VAT z innych faktur związanych z zakupem węgla tj. transport itp.
  3. – gmina nalicza VAT na sprzedaży dla mieszkańca (2 000 zł).

Ewentualna różnica jest dochodem gminy.

Niemniej, z uwagi na liczne historyczne postępowania podatkowe – gdzie kwestionowano pośrednikom prawo do odliczenia VAT w dość podobnych sytuacjach – wątpliwości samorządów są, naszym zdaniem, uzasadnione a Resort powinien rozważyć rozwianie tych wątpliwości w sposób wiążący i bezpieczny dla gmin.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Photo by Pixabay on Pexels.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *