Aktualności samorządowe

Aktualności: Sprzedaż węgla przez gminy a VAT

time lapse photography of flame

Sejm uchwalił, 20 października 2022r., ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, nad którą trwają jeszcze prace parlamentarne. Ustawa ta wprowadza nowy system dystrybucji paliwa stałego przez gminy. Rozwiązanie to będzie mieć jednak istotne implikacje dla rozliczeń VAT. Jednym z problemów podatkowych z tym związanych zajął się Minister Finansów. Opublikowano projekt Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Na jego podstawie, w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2442 oraz z 2022 r. poz. 724, 1368 i 2029) w załączniku do rozporządzenia dodaje się poz. 53 w brzmieniu:

53.Dostawa węgla kamiennego dokonywana przez gminę z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia ……. 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. poz. .…), jeżeli dostawa ta w całości jest udokumentowana fakturą.

Oznacza to, iż tego rodzaju sprzedaż nie będzie rodziła obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Uprawnienie do preferencyjnego zakupu węgla przez gminy na podstawie projektowanej ustawy ma charakter epizodyczny i wygaśnie z dniem 30 kwietnia 2023 r., natomiast zadanie polegające na sprzedaży tego węgla gospodarstwom domowym w ramach zakupu preferencyjnego określonego w projektowanej ustawie będzie zależało od ilości węgla kamiennego nabytego przez gminę i pozostałego po dacie wygaśnięcia ww. uprawnienia.

W związku z tym zaistniała potrzeba stworzenia przepisów szczególnych, aby poszczególne gminy mogły wziąć udział w procesie dystrybucji węgla kamiennego do indywidualnych odbiorców bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez gminę.

Przedmiotowy projekt zwalnia jednostki samorządu terytorialnego (gminy) z obowiązku stosowania kas rejestrujących online przy sprzedaży węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Nałożone na gminy ww. ustawą zadanie dystrybucji węgla kamiennego spowodowałoby obowiązek zakupu przez gminy tylko na ten cel kas rejestrujących online lub wymianę kas starego typu użytkowanych przez gminy na kasy online.

Mając powyższe na uwadze, Minister Finansów postanowił zwolnić gminy z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży węgla kamiennego dokonywanej przez gminę z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego w rozumieniu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Co więcej, zwolnienie to ma obowiązywać wstecz (od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia). Jednak, przewidziano warunki – dostawa węgla kamiennego dokonywana przez gminę z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych korzystać ma z powyższego zwolnienia, jeżeli

  • z dowodów sprzedaży, ewidencji lub dowodów zapłaty jednoznacznie wynika, jakiego towaru dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
  • czynność dostawy w całości jest udokumentowana fakturą.

Dokumentami tymi, wyjaśnia Ministerstwo w projekcie, mogą być dowody sprzedaży, w tym faktury, ewidencje lub dowody zapłaty wymagane przepisami o podatku dochodowym lub związane z wymogami innych rozliczeń finansowych, do których są obowiązane gminy na podstawie odrębnych przepisów.

Wprowadzenie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji dostawy węgla kamiennego przy zastosowaniu kas rejestrujących z mocą wsteczną, oznacza, że w tym okresie nie będzie nakładana kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe (zgodnie z art. 62 § 4 i § 5 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859, z późn. zm.) na gminy, które dokonały sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wydały paragonu fiskalnego (faktury). Za nieprowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które powinno odbywać się na bieżąco w czasie rzeczywistym, za ww. okres nie będzie również naliczane gminom dodatkowe zobowiązanie na podstawie art. 111 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ministerstwo uzasadnia, iż proponowane rozwiązanie przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków w obecnej sytuacji międzynarodowej oddziałującej na gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ciepła jest instalacja zasilana węglem kamiennym. Jednocześnie, zdaniem projektodawcy, nie spowoduje zachwiania konkurencyjności w dystrybucji dostaw węgla kamiennego, ponieważ do zakupu węgla kamiennego po cenie niższej niż rynkowa (według rozwiązań przewidzianych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe) uprawniona będzie osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, uprawniona do uzyskania dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie o dodatku węglowym.

Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia,  z mocą od dnia 1 lipca 2022 r. Wskazana data jest spójna z terminem wynikającym z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia ….. 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, zgodnie z którym: „umowy i inne czynności prawne oraz faktyczne dokonane przez gminę lub podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 5, w celu realizacji sprzedaży paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia wejścia w życie ustawy uznaje się za dokonane zgodnie z przepisami ustawy”. W związku z powyższym wskazany zapis zapewnia ten sam sposób traktowania gmin dokonujących sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego w rozumieniu ww. ustawy bez względu na to, że dostawa mogła mieć miejsce przed wejściem w życie ustawy, w okresie wskazanym w ww. art. 29 ust. 2 ustawy.


Jest to rozwiązanie szczególne, mające charakter wyjątkowy. Ministerstwo wskazuje, iż wyłączenie nie oznacza naruszenia zasad konkurencyjności, względem generalnego obowiązku fiskalizacji dostaw węgla przy użyciu kas rejestrujących online. Jako szczególne rozwiązanie mające na celu pomoc obywatelom poprzez realizację zadań nałożonych na JST przewidzianych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, nie stanowi zagrożeń w zakresie szczelności poboru podatku VAT, ponieważ dostawa węgla kamiennego będzie zwolniona pod warunkiem należytego udokumentowania tej dostawy.

LINK do projektu rozporządzenia

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Photo by Igor Haritanovich on Pexels.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *