Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Udostępnienie całego hotelu uchodźcom a zwolnienie z CIT

bedroom door entrance guest room

26 października Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ciekawą interpretację podatkową w zakresie ustalenia, czy spółka postępuje prawidłowo opodatkowując usługę hotelową świadczoną na rzecz uchodźców z Ukrainy dla Urzędu Wojewódzkiego podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) czy też na mocy ustawy świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego.

Z pytaniem do KIS zwróciła się Spółka z o.o. świadcząca usługi hotelowe (noclegowe i gastronomiczne). Spółka zawarła z Wojewodą (Urzędem Wojewódzkim) umowę na udostępnienie obiektu Hotelu do relokacji uchodźców z Ukrainy w związku z trwającymi tam działaniami wojennymi. Strony ustaliły cenę za 1 miejsce noclegowe wraz z całodziennym wyżywieniem na 70 złotych brutto/osobę. Pytająca spółka dodała, że ceny pokoju hotelowego (nocleg plus śniadanie) dla klienta indywidualnego wahają się od 170,00 do 210,00 zł za dobę. Spółka za wykonaną usługę wystawiała faktury co 15 dni i otrzymywała umówioną zapłatę. Po potrąceniu kosztów uzyskania przychodu pozostały zysk opodatkowała podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Spółka w chwili obecnej świadczy tylko usługi na potrzeby Urzędu Wojewódzkiego, który pomaga ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Wobec tego, Spółka zapytała czy postępuje prawidłowo opodatkowując usługę hotelową świadczoną na rzecz uchodźców z Ukrainy dla Urzędu Wojewódzkiego podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) czy też na mocy ustawy świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego? Spółka stanęła na stanowisku, iż podatek ten nie był należny gdyż usługi, gdyż ustawa z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w art. 38z zwalnia z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) to świadczenie.

KIS uznał jednak, że spółka powinna zapłacić podatek. Organ powołał się przy tym na odmienną wykładnię art. 38z ustawy o CIT, na mocy którego to  zwalnia się od podatku dochodowego świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W myśl art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583, dalej: „ustawa o pomocy”:

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Zdaniem organu, skoro spółka sama wskazała, iż : „strony ustaliły cenę za 1 miejsce noclegowe wraz z całodziennym wyżywieniem”, w związku z zawarciem z Urzędem Wojewódzkim umowy na udostępnienie obiektu Hotelu do relokacji uchodźców z Ukrainy, występuje ona w roli usługodawcy, który wykonuje określone świadczenia związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem dla uchodźców z Ukrainy i w zamian za to otrzymuje ustalone zgodnie z umową wynagrodzenie. Tym samym, skoro uzyskuje ona przychody z tytułu świadczenia, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usług związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, za które wystawiają faktury, a usługi te są realizowane na podstawie umowy zawartej z organem samorządu terytorialnego, to przychody te nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. art. 38z ustawy o CIT.

Świadczenia, które spółka otrzymuje w wyniku realizacji umowy z Urzędem Wojewódzkim, o którym mowa we wniosku nie stanowią bowiem świadczeń, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy. W konsekwencji, płatność z Urzędu Marszałkowskiego stanowi przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu.

Sygnatura: 0111-KDIB2-1.4010.553.2022.1.BJ

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Photo by Pixabay on Pexels.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *