Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Nowe organy podstępowania mandatowego: Inspekcja Handlowa i Straże Gminne

basket bassinet business cart

Rząd pracuje nad kolejnymi zmianami w Kodeksie Karnym Skarbowym (KKS), tym razem, planowane jest utworzenie katalogu niefinansowych organów postępowania mandatowego w postaci Inspekcji Handlowej (IH) i Straży Gminnych/Miejskich (SG). Ma to na celu ograniczenie „szarej strefy” w nieewidencjonowanym obrocie handlowym. Jednocześnie nowe organy będą mogły załatwiać sprawy prowadzone w wyniku nabycia nowych uprawnień tylko poprzez nałożenie kary grzywny w drodze mandatu karnego. Natomiast w sytuacji, gdy sprawca wykroczenia skarbowego nie wyrazi zgody na przyjęcie mandatu karnego, sprawa będzie przekazywana do właściwych organów KAS, które na zasadach ogólnych będą podejmować odpowiednie działania w kierunku pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej takiego sprawcy.

Organem nadrzędnym nad IH i SG miałby być dyrektor izby administracji skarbowej.

Projekt zawiera też możliwość nałożenia sankcji administracyjnych w postaci cofnięcia zezwolenia na handel alkoholem w przypadku recydywy sprzedaży wyrobów alkoholowych z pominięciem kasy rejestrującej czy niewydawania paragonu jak również wprowadzenie surowszych sankcji zniechęcających do podejmowania nieuczciwych praktyk polegających na zmianie przeznaczenia wyrobu akcyzowego, w szczególności wykorzystywania oleju opałowego do napędu pojazdów samochodowych przy świadczeniu usług transportowych – w postaci obligatoryjnego kierowania pojazdu samochodowego napędzanego nieprzeznaczonym do tego paliwem na badanie techniczne w zakresie uciążliwości.

Strażnicy straży gminnych w obowiązującym stanie prawnym są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w zakresie wykroczeń dotyczących obrotu gospodarczego, np. za wykroczenie polegające na wykonywaniu działalności gospodarczej bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia.

Nowe organy miałyby prowadzić w trybie mandatowym sprawy dotyczące czynów o mniejszym stopniu społecznej szkodliwości, czyli o wykroczenia skarbowe, polegające na paserstwie wyrobami akcyzowymi podlegającymi obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy (np. papierosy, tytoń, alkohol), jak również za dopuszczanie się wykroczeń uderzających wprost w interesy konsumentów oraz w budżet państwa, a polegających na nieewidencjonowaniu obrotu, w szczególności sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydawaniu paragonów.

Dodatkowo, rząd liczy na utrudnienie nielegalnego obrotu napojami alkoholowymi, a w konsekwencji ograniczenie liczebności punktów handlowych oferujących możliwość nabywania napojów alkoholowych, co w rezultacie powinno skutkować zmniejszeniem spożycia określonych kategorii „używek”, pochodzących z nielegalnych źródeł. Przewiduje też, iż pośrednim, lecz równie istotnym celem, będzie ograniczenie szarej strefy w użyciu i obrocie wybranymi kategoriami wyrobów akcyzowych, a także zmniejszenie obrotu gospodarczego dokonywanegoz pominięciem kas rejestrujących, a tym samym zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu wpłat podatków związanych z legalną działalnością.

Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu 3 miesięcy od ich ogłoszenia.

Prace nad projektem: LINK

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Photo by Pixabay on Pexels.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *