Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Interpretacja wydana dla pracodawcy nie chroni pracownika – wyrok NSA

14 lutego 2022r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (w poszerzonym, 7 osobowym składzie) dotyczący obowiązku zapłaty podatku (PIT) przez podatnika, w sytuacji gdy to jego pracodawca (jako płatnik) otrzymał interpretację indywidualną w tej samej merytorycznie sprawie ale dotyczącą formalnie jego odpowiedzialności jako płatnika (za pobranie zaliczek na PIT). Zdaniem Sądu, niestety, taka interpretacja uzyskana przez płatnika nie pozwala podatnikowi na niezapłacenie podatku. Ochrona płatnika wynikała z art. 14 m § 1, jak i art. 14k Ordynacji podatkowej, które stanowią, że zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, podobnie jak nieuwzględnienie interpretacji w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Przepisy te dawały spółce ochronę z tytułu uzyskanej interpretacji indywidualnej, do której ta się zastosowała (nie pobierając zaliczek na PIT). Takiej ochrony nie miał jednak podatnik – gdyż jest to inny podmiot – niebędący wnioskodawcą. Pracownik mógłby uzyskać ochronę ale jedynie na mocy wydanej dla niego (jako podatnika PIT) interpretacji indywidualnej. Pracownik z takim wnioskiem nie wystąpił a po zmianie podejścia organów podatkowych – fiskus zażądał od niego zapłaty.

Sprawę zainicjował wniosek o stwierdzenie nadpłaty w PIT, która miała powstać wskutek nienależnej – w ocenie pracownika – zapłaty podatku od odszkodowania uzyskanego z Programu Dobrowolnych Odejść. Wniosek uzupełniony został o korektę zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2016 (PIT-37), w którym przychód podatnika pomniejszono o kwotę odszkodowania.

Zdaniem podatnika, wydanie przez Ministra Finansów interpretacji indywidualnej, która zwalniała płatnika z obowiązku dokonania potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, nie zmieniło faktu, że to spółka nadal była zobowiązana do poboru zaliczki w rozumieniu art. 26a Ordynacji podatkowej, albowiem na podstawie przepisów prawa materialnego była ona ciągle podmiotem zobowiązanym do pobrania i zapłaty zobowiązania.

W międzyczasie przypomnijmy, fiskus zmienił zdanie – Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 23 czerwca 2016 r. (nr DD3.8201.1.2016.MCA) uznał, iż świadczenia, jakie pracownik otrzymuje w związku z dobrowolnym przystąpieniem do PDO, nie objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.

Fiskus zatem zażądał zapłaty podatku od podatnika.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej podkreślając, że spornym zagadnieniem w rozpatrywanej sprawie jest to, czy w rezultacie rocznego rozliczenia (korekty) podatku dochodowego od osób fizycznych wystąpiła nadpłata, za którą w myśl art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, zwrócił uwagę, że rozstrzygnięcia wymaga również, czy „otrzymane'” odszkodowanie podlegało opodatkowaniu i jako takie powinno zostać wykazane w skorygowanym, zgodnie z art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej, zeznaniu podatkowym za dany rok.

NSA jednak oddalił skargę podatnika i zgodził się z twierdzeniem organu podatkowego, iż podatnik musi zapłacić podatek od odszkodowania, mimo, iż jego pracodawca uzyskał ochronę (jako płatnik) wynikającą z otrzymanej interpretacji.

To spółka jako płatnik, który zastosował się do Interpretacji korzystała z ochrony, a nie podatnik, który nie był jej adresatem, a jednocześnie nie legitymował się w tym zakresie własną interpretacją indywidualną. Ukształtowanie odpowiedzialności płatnika obok odpowiedzialności podatnika wiąże się z koniecznością takiego uregulowania stosunków między nimi, aby mimo wielości podmiotów odpowiedzialnych, świadczenie podatkowe zostało spełnione tylko raz.

W sprawie jeden z Sędziów zgłosił zdanie odrębne. Orzeczenie jest niekorzystne dla podatników, oczekujemy zatem na pisemne uzasadnienie wyroku.

II FSK 210/19 – Wyrok NSA

Link do orzeczenia

Grafika: Loonely LINK

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *