Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Korekta JPK a odpowiedzialność z KKS

black and silver laptop computer

Do Kancelarii wpływa wiele pytań o konieczność składania „czynnego żalu” w przypadku korekty JPK. Od stycznia 2022r. ustawodawca naprawi lukę prawną w art. 16a ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, która powodowała wątpliwości.

Z dniem 1 października 2020 r. podatników VAT zaczęła obowiązywać nowa elektroniczna struktura JPK (dotycząca składania deklaracji wraz z ewidencją). Nowy obowiązek podatkowy przewiduje elektroniczne składanie deklaracji VAT w jednym pliku, który obejmuje jednocześnie dwie  struktury – deklarację i ewidencję. Oznacza to, że podatnik składając korektę deklaracji – jednocześnie, w ramach jednego zachowania, może złożyć korektę ewidencji. Sytuacja taka, w której jednocześnie korygowana jest deklaracja i ewidencja (zdaniem Ministerstwa Finansów) nie jest objęta zakresem regulacji art. 16a kks, w brzmieniu obecnie obowiązującym.

Brak spójności w zakresie skutków niekaralności deklaracji i ewidencji, wynikającej z art. 16a kks, był przedmiotem licznych wystąpień do resortu Finansów RMiŚP oraz innych podmiotów. Ministerstwo jednak odpowiadało na te zapytania negatywnie. „Nowy JPK_V7 zastępuje dotychczasowy JPK_VAT oraz deklarację VAT-7, jest on dokumentem elektronicznym wspólnym dla deklaracji VAT i ewidencji VAT. Korekty związane z częścią ewidencyjną JPK_V7 będą zagrożone karą grzywny. Wynika to z faktu, iż w świetle przepisów stanowi on księgę podatkową, a ta prowadzona w sposób wadliwy zgodnie z art. 61 § 3 kks lub nieprzesłana właściwemu organowi podatkowemu lub przesłana nierzetelna zgodnie z § 61a § 2 kks stanowi czyn penalizowany na gruncie kodeksu karnego skarbowego”  – odpowiedział Minister Finansów na pytanie podatnika (poprzez stronę internetową resortu LINK).

Zdania doradców podatkowych również były podzielone. W praktyce często „czynnego żalu” nie składano w przypadku drobnych błędów, niekiedy składane przez podatników pisma nie spełniały wymogów formalnych (tzn. były nieskuteczne a co za tym idzie miały skutek wręcz samodonosu). Problem zatem budził wiele kontrowersji i obaw podatników.

Zmiana dotyczy art. 16a ustawy KKS. Jego nowe brzmienie to:

„§ 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca czynu zabronionego dotyczącego  złożenia  deklaracji lub przesłania księgi, jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony.

§ 2. Jeżeli w związku z czynem zabronionym określonym w §  1 nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, przepis ten  stosuje się tylko wtedy, gdy należność ta została uiszczona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie wyznaczonym przez finansowy organ postępowania przygotowawczego.”

Regulacja ta jednak posiada zastrzeżenie (§ 3) – „przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli przed złożeniem korekty deklaracji lub księgi wszczęto postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie  skarbowe lub ujawniono w toku toczącego się postępowania przygotowawczego to przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.”

Zmiana eliminuje omówiony wyżej problem i wyrównuje skutki niekaralności wobec korekty deklaracji i ewidencji VAT, do których złożenia są uprawnieni lub zobowiązani podatnicy, na podstawie ustawy podatkowej.

 Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com 

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *