Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Wyjaśnienia w sprawie wypełniania druku CIT-ST

apple devices books business coffee

Stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Szczegóły reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz wydane na podstawie tej ustawy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z CIT. Rozliczenie kwoty wpływów z tytułu podatku następuje na podstawie danych zawartych w informacjach podatników – CIT-ST (7). Ministerstwo informuje, że przepisy nie nakazują comiesięcznego składania druków CIT-ST przez podatników.

W trybie § 4 ust. 2 cyt. rozporządzenia, informacja podatnika jest przekazywana naczelnikowi urzędu:

  1. w terminie wpłaty zaliczki na podatek – za pierwszy miesiąc roku podatkowego;
  2. każdorazowo w terminie wpłaty zaliczki na podatek, jeżeli w trakcie roku podatkowego wystąpią zmiany stanu zatrudnienia, wpływające na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych w zakładach, położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego;
  3. łącznie z rocznym zeznaniem podatkowym – za ostatni miesiąc roku podatkowego.

Terminy wykazywane przez podatników w druku CIT – ST, w pozycjach 4 i 5 są skorelowane z terminami składania informacji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, które w przypadku niezmienionych w ciągu roku informacji o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w poszczególnych zakładach podatnika, obowiązują od 1 stycznia do 31 grudnia roku podatkowego.

Natomiast jeżeli w trakcie roku podatkowego wystąpią zmiany zatrudnienia mające wpływ na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych w poszczególnych zakładach położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, wówczas mają zastosowanie przepisy § 4 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia i TYLKO wtedy podatnik jest zobowiązany do złożenia dodatkowej informacji CIT-ST. W tym przypadku jeżeli zmiana nastąpiła od dnia 1 maja roku podatkowego, wówczas w poz. 4 i 5 druku CIT-ST powinien być zapis odpowiednio 1 maja XXXX i 31 grudnia XXXX.

Link do wyjaśnień

Photo by Serpstat on Pexels.com

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *