Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Rozprawy on-line, zmiany w postępowaniach oraz odwieszenie uprzednio zawieszonych / wstrzymanych terminów

Sejm proceduje kolejne zmiany w przepisach m.in. dotyczące postępowań sądowo-administracyjnych. Możliwe będzie prowadzenie rozpraw zdalnych. Odwieszone będą też niektóre terminy, które zawiesiła ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. tarcza antykryzysowa). Nowelizacja uchyla bowiem art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r., które zawiesiły lub wstrzymały bieg wielu terminów określonych przepisami prawa administracyjnego, procesowych i sądowych (m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach egzekucyjnych czy karno-skarbowych). Pierwotnie (w pierwszej „tarczy”), wstrzymanie i zawieszenie to miało trwać przez cały okres epidemii, o czym pisaliśmy miesiąc temu w tym wpisie.

Terminy

Zgodnie z projektem, terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. („tarczy”) w brzmieniu dotychczasowym, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy, rozpoczną bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie procesowanej obecnie przez Parlament ustawy. Terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy z 2 marca w brzmieniu dotychczasowym, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy, będą dalej biec po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Z dniem wejścia w życie nowelizacji rozpocznie się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia.

Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy z 2 marca 2020r. („tarczy”) w brzmieniu dotychczasowym, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczną bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie noweli. Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy z 2 marca, w brzmieniu dotychczasowym, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, będą dalej biec po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji, nad którą obraduje Parlament.

Rozprawy on line

Na mocy projektowanego art. 15zzs (4) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich w sprawach, w których strona wnosząca skargę kasacyjną nie zrzekła się rozprawy lub inna strona zażądała przeprowadzenia rozprawy, Naczelny Sąd Administracyjny może rozpoznać skargę kasacyjną na posiedzeniu niejawnym, jeżeli wszystkie strony w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze skierowania sprawy na posiedzenie niejawne wyrażą na to zgodę. Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach Naczelny Sąd Administracyjny orzeka w składzie trzech sędziów.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny przeprowadzają rozprawę przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w niej uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących.

Przewodniczący będzie mógł zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (za wyjątkiem niektórych regulacji).

Link do procesu legislacyjnego. Link do autopoprawki (z której w głównej mierze wynikają powyższe zmiany).

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *