Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: ZUS-owskie recepty na kryzys

Sejm przyjął przepisy w zakresie tzw. tarczy antykryzysowej uchwalając dnia 28 marca 2020 r. ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie prace trwają w Senacie. Regulacja odnosi się też do kwestii składek na ubezpieczenia społeczne. W ustawie przewidziano zwolnienia dla przedsiębiorców z płacenia składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na ubezpieczenia zdrowotne, przez okres 3 miesięcy. Regulacja przewiduje jednak szereg warunków.

Kogo obejmie ulga?

Zwolnienie będzie dotyczyć płatników składek, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych ( do tej regulacji zmiany wniósł Senat obejmując zwolnieniem również małe i średnie przedsiębiorstwa ). Działalność musi być prowadzona przed dniem 1 lutego 2020 r. Zwolnienie zaś nastąpi jedynie na wniosek.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i opłacających składki wyłącznie za siebie, zwolnienie z tytułu składek będzie przysługiwać, jeśli przychód z prowadzonej działalności nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r. Zwolnienie ze składek będzie obejmować 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj), co oznacza, że składki nie będą płacone od kwietnia do czerwca 2020 r.

Zwolnienie ze składek będzie odbywać się w trybie umorzenia. Okres tych 3 miesięcy będzie jednak uwzględniony w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz w wysokości przyszłej emerytury, gdyż składki zostaną zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i w marcu 2020 r. opłaciły składkę na ubezpieczenie chorobowe, przyjęto zasadę ciągłości tego ubezpieczenia, ze względu na zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że osoby te zachowają prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w przypadku zaistnienia określonego ryzyka (choroba, opieka nad dzieckiem).

Analogicznie jak przy ubezpieczeniu chorobowym, zasadę ciągłości proponuje się również zastosować w przypadku zwolnienia ze składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegać będą należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Rada Ministrów będzie też upoważniona aby w drodze rozporządzenia, określać inne okresy zwalniania z tytułu składek.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, płatnik składek powinien złożyć do nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera:

1)     dane płatnika składek:

a)     imię i nazwisko, nazwę skróconą,

b)     numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,

c)     adres do korespondencji;

2)     oświadczenie płatnika składek potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;

3)     inne informacje niezbędne do umorzenia składek;

4)     podpis wnioskodawcy.

Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany będzie przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.

ZUS zwalniać ma z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub raportów za ostatni miesiąc wskazany we wniosku, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc.

Warunkiem zwolnienia będzie przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania. Zwolnieniu podlegać będą należności z tytułu składek znane na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek. ZUS będzie informować płatnika składek o zwolnieniu.

Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nastąpi w drodze decyzji. Od decyzji płatnikowi przysługiwać będzie prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra.

ZUS i KAS wymieniać będą informacje o wysokości przychodów. W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że rozbieżności są wynikiem wprowadzenia w błąd ZUS płatnik składek zobowiązany będzie do opłacenia należności z tytułu składek wraz z odsetkami za zwłokę, w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o obowiązku opłacenia tych składek, wraz z odsetkami za zwłokę.

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie będą stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opłaty prolongacyjne

Przepis Art. 15zb. przewiduje, że przedsiębiorcy którzy mają trudności w opłaceniu należności z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 r. do poboru których zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku zawarcia umowy o odroczenie terminu płatności składek lub umowy o rozłożenie należności na raty, będą zwolnieni z konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej.

W przypadku zawarcia takiego typu umów nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg. Projektowany przepis wprowadza dodatkowo zwolnienie z opłacania opłaty prolongacyjnej, która była naliczana w miejsce odsetek za zwłokę.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *