Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Podatkowe recepty na kryzys – VAT i inne podatki

Sejm przyjął przepisy w zakresie tzw. tarczy antykryzysowej uchwalając dnia 28 marca 2020 r. ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Regulacja odnosi się w wielu kwestiach do spraw podatkowych. Obecnie prace trwają w Senacie. Poniżej omawiamy obecny stan prac w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) oraz innych podatków.

JPK

Ustawa przewiduje odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników (a nie jak przewidywano jedynie dla m.in. mikroprzedsiębiorców czy podmiotów publicznych).

Matryca stawek VAT

Ustawa przesuwa termin stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT wprowadzonej ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Jak wyjaśnia ustawodawca, potrzeba wprowadzenia takiego rozwiązania spowodowana jest zaistniałą sytuacją związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2, która już obecnie powoduje wymierne straty dla podatników – wielu z nich jest zmuszonych do ograniczenia prowadzonej działalności. W związku z tym, że nowa matryca stawek podatku VAT miała być stosowana od 1 kwietnia 2020 r., gdy najpewniej trwać jeszcze będzie okres zagrożenia epidemicznego w kraju, konieczność dostosowania się do obowiązków i wymagań związanych z nowymi zasadami może powodować realne problemy dla ogromnej liczby podatników. Konieczne bowiem w tym zakresie będzie np. zaktualizowanie danych księgowych oraz magazynowych związanych z weryfikacją nowych symboli klasyfikacyjnych i nowych stawek podatku VAT, czy też wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących (z czym w wielu przypadkach wiąże się konieczność fizycznej obecności serwisantów w firmach kontrahentów).

W takiej sytuacji za uzasadnione uznano – również w związku z wystąpieniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, jak i licznymi wystąpieniami producentów i serwisantów kas rejestrujących – przesunięcie terminu stosowania nowych zasad dotyczących stosowania stawek podatku o 3 miesiące.

Wprowadzane zatem w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zmiany (art. 20) oznaczają, że w tym zakresie do 30 czerwca 2020 r. będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Odpowiedniemu przesunięciu w czasie będą podlegały również zasady związane z wydawaniem i stosowaniem (moc wiążąca i ochrona dla podatników) wiążących informacji stawkowych (WIS). Wydane zatem przed 1 lipca 2020 r. WIS będą wiązać organy podatkowe w odniesieniu do transakcji dokonanych po dniu 30 czerwca 2020 r.

Zmiany zaproponowane w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wiążą się z proponowanym przesunięciem obecnie stosowanych zasad dotyczących stawek podatku VAT i polegają w istocie na umożliwieniu stosowania do 30 czerwca 2020 r. przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnienia ustawowego do wydania przepisów wykonawczych obowiązującego przed jego zmianą dokonaną ww. ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. W praktyce oznacza to, że do końca czerwca br. będą stosowane przepisy rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Paragony

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) wprowadzono zmiany umożliwiające wystawianie i wydanie nabywcy paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży:

a)     w postaci papierowej lub

b)     za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

0 % VAT na produkty przekazane na walkę z koronawirusem

Przedsiębiorcy, którzy przekażą kupione lub wyprodukowane przez siebie towary przyczyniające się do ratowania ludzkiego życia, mogą zastosować stawkę 0%. Rozporządzenie z 26 marca 2020r. ma moc wsteczną. Stawka 0% obowiązuje od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r.

Towary objęte „zerową” stawka VAT

  • Wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20 maja 2020 r. o wyrobach medycznych.
  • Szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna.
  • Produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy z 6 września z 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
  • Produkty biobójcze – wyłącznie środki dezynfekujące.
  • Specjalistyczne testy diagnostyczne.
  • Środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Darowizny dokonywane muszą być na rzecz:

  • Agencji Rezerw Materiałowych,
  • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych,
  • Szpitali zakaźnych – przekształconych w jednoprofilowe szpitale zakaźne (tzw. szpitale jednoimienne).

Przekazywane towary muszą być przeznaczone na cele związane ze zwalczaniem, zapobieganiem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2, profilaktyką i zwalczaniem jego skutków.

Konieczne jest udokumentowanie darowizny umową. W przypadku dokonania darowizny w okresie od 1 lutego do dnia wejścia rozporządzenia w życie, konieczne jest pisemne potwierdzenie przekazania kupionych lub wyprodukowanych produktów.

Podatek od nieruchomości

Na mocy art. 15p ustawy rada gminy będzie mogła wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji eknomicznych z powodu COVID-19.

Rada będzie też mogła przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to dotyczyć będzie raty podatku płatnej do dnia 15 maja, natomiast w przypadku osób prawnych, rat podatku płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020 r.

Opłata za użytkowanie wieczyste

Ustawa przewiduje, że opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284) za rok 2020 wnosić się będzie w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *