Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Tarcza Antykryzysowa – przesunięcie terminów podatkowych i sprawozdawczych

Sejm przyjął przepisy w zakresie tzw. tarczy antykryzysowej uchwalając dnia 28 marca 2020 r. ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W międzyczasie publikowane są rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące przesunięć istotnych terminów raportowania oraz zapłaty podatków.

Płatność i zeznania CIT

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. (weszło w życie tego samego dnia) w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych:

A. przedłużono do dnia 31 maja 2020 r. dla podatników CIT termin do:

1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

– o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.).

B.  Przedłużono do dnia 31 lipca 2020 r. dla podatników CIT termin do:

1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

– o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT.

Przepis ten stosuje się do podatników CIT spełniających co najmniej jeden z następujących warunków:

1) podatnik w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

2) uzyskane przez podatnika w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

Odpowiedzialność z „białej listy”

Na mocy art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa podatnik VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą, za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT a z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego (czyli płatność przekracza 15 000 zł).

Podatnicy PIT i CIT nie ujmą również takiej płatniczości w kosztach uzyskania przychodów.

Sankcji tych może jednak podatnik uniknąć, jeżeli złoży – w ciągu 3ch dni od zlecenia przelewu – do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury zawiadomienie o zapłacie na inny rachunek niż z „białej listy”. 

Na mocy zaś art. 15zzn ustawy o „tarczy antykryzysowej”, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa przedłuża się do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

Zeznanie i płatność PIT

Na mocy art. 15zzj, złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. nie będzie sankcjonowane (ustawa wskazuje, iż złożenie PITu po terminie jednak do 31 maja będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych tzw. czynnego żalu tj. zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy). W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.

Schematy podatkowe (MDR)

W celu zapewnienia pomocy podmiotom zobowiązanym tj. promotorom, korzystającym oraz wspomagającym, w prawidłowym oraz terminowym wypełnieniu ustawowych obowiązków dotyczących raportowania do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych, w art. 31y wskazano, że terminy, o których mowa w dziale III rozdziale 11a ustawy ordynacja podatkowa, nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Czynności dokonane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, promotorów, korzystających i wspomagających w tym okresie jednak będą skuteczne.

Ceny transferowe

Przedłużeniu do dnia 30 września 2020 r. ulegnie termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o PIT i art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o CIT w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

Pierwotny termin na złożenie informacji o cenach transferowych wynoszący 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego/obrotowego został określony w art. 23zf ust. 1 ustawy PIT i art. 11t ust. 1 ustawy CIT, w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Natomiast ze względu na:

–           aktualną sytuację epidemiczną, która może wpłynąć na możliwości podatników w zakresie przygotowania informacji o cen transferowych, chociażby z uwagi na potencjalne ograniczenie dostępności zasobów kadrowych podatników w takiej sytuacji,

–           a także na fakt, iż w Ministerstwie Finansów trwają obecnie prace nad opublikowaniem formularza interaktywnego ułatwiającego podmiotom powiązanym wypełnienie obowiązków w zakresie złożenia ww. informacji,

dotrzymanie pierwotnego 9-miesięcznego terminu przez podmioty powiązane mające skrócony rok podatkowych (tj. rok podatkowy, których rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., ale nie trwał pełne 12 miesięcy), może być utrudnione. Pierwotny 9-miesięczny termin upłynie bowiem w przypadku takich podmiotów w najbliższych miesiącach. Uzasadnione jest więc wydłużenie tego terminu.

Dla pozostałych podmiotów powiązanych, tj. dla podmiotów powiązanych, których rok obrotowy (dotyczy ustawy o CIT) lub podatkowy (dotyczy ustawy o PIT) rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i dla których pierwotny 9-miesięczny termin na złożenie informacji o cenach transferowych upływa w dniu 30 września 2010 r. lub później, termin 9-miesięczny zostaje utrzymany.

Sprawozdawczość

Obowiązujące przepisy nakładają na jednostki sektora prywatnego i publicznego określone obowiązki w zakresie szeroko rozumianej sprawozdawczości, a także w zakresie prowadzenia ewidencji wskazując jednocześnie terminy wykonania tych obowiązków. Wypełnianie przedmiotowych obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych może być szczególne utrudnione w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ustawa zatem przewiduje umożliwienie Ministrowi Finansów określania, w drodze rozporządzenia, innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu określonych sprawozdań lub informacji. Projektowane rozwiązanie ma przejściowo przyczynić się do wsparcia jednostek w wypełnianiu obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych wynikających z właściwych ustaw poprzez dostosowanie terminów do szczególnych okoliczności i warunków funkcjonowania związanych z ogłoszeniem stanu epidemicznego lub epidemii.

Na mocy art. 15zzh ustawy, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w:

1)     ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

2)     ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

3)     art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.)

– biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych obowiązków.

Na tej podstawie opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 27 marca 2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Terminy przedłużone mają być m.in.:

  • do 31 lipca 2020 r. (PIT),
  • o 90 i 60 dni (w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy),
  • o 30 i 60 dni (ustawa o finansach publicznych),
  • o 21 dni – w przypadku sprawozdań kwartalnych Rb-50 za I kwartał 2020 r.,
  • o 21 dni – w przypadku sprawozdań kwartalnych za I kwartał 2020 r. oraz sprawozdań miesięcznych za miesiąc marzec 2020 r., z wyłączeniem sprawozdań Rb-27ZZ;
  • o 15 dni – w przypadku sprawozdań miesięcznych za kwiecień 2020 r.

Aktualny stan prac nad rozporządzeniem można śledzić pod linkiem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12331900/katalog/12674002#12674002 Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem dzisiejszym (31.03).

Zmiany w zakresie zadań jednostek samorządu terytorialnego:

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, wójt (burmistrz, prezydent miasta) zarząd powiatu lub zarząd województwa może dokonać szeregu czynności wymienionych w projektowanym przepisie, które usprawniają gospodarkę środkami publicznymi w ramach samorządu terytorialnego.

Rozwiązania te umożliwią organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego:

–           dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowe;

–           przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych, tj. m.in. w zakresie przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym samorządu;

–           dokonywanie zmian w wieloletnich prognozach finansowych oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może pogorszyć wyniku budżetu jednostki;

–           dokonywanie zmian przeznaczenia rezerwy celowej bez konieczności uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki. Wyłączono zatem konieczność uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki. W tej sytuacji przepis art. 259 ust. 3 nie będzie miał zastosowania;

–           tworzenie nowej rezerwy celowej bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki, przenosząc do niej zablokowane kwoty wydatków na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Przewiduje się, że w tej sytuacji przepisu art. 259 ust. 3 i art. art. 260 ust. 4 ustawy również nie będzie miał zastosowania;

–           dokonywać zmian limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w związku z możliwością podwyższenia limitu zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przewidziano termin obowiązywania ww. regulacji do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zmiany w zakresie terminów realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego:

Należy mieć na uwadze fakt, że w okresie występowania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii występuje ryzyko istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym przewidziano, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) zarząd powiatu lub zarząd województwa może dokonać zmian i czynności, o których mowa w projektowanym przepisie. Ponadto, zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nie będzie wymagało uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązań, o ile zobowiązania te były przewidziane w prognozie kwoty długu i jednostka uzyskała pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej. Projektowany przepis umożliwia powyższe do czasu odwołania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Co istotne, zdecydowano również o przedłużeniu w okresie wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii terminów przewidzianych w rozdziale 5 w działu V ustawy o finansach publicznych, odpowiednio o 30 dni. Termin liczy się od dnia odwołania wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Na mocy art. 31zk. w roku 2020 wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, o wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane środkami własnymi.

Zaś zgodnie z art. 31zl ustalając na lata 2020–2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu. W tym zakresie nie ma zastosowania art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500).

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *