Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Ministerstwo Finansów planuje zaostrzenie kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe (nowela KKS) oraz zmiany w akcyzie

Opublikowano projekt zmian w przepisach dotyczących podatku akcyzowego oraz Kodeksu Karnego-Skarbowego. Nowela jest kolejnym aktem prawnym w ramach „uszczelniania podatków”. Jej głównym celem jest wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, poprzez wprowadzenie ustawowych zmian o charakterze uszczelniającym obrót tymi wyrobami oraz wprowadzeniu nowego obowiązku podatkowego w przypadku samochodów osobowych, a także obowiązku uzyskania dla celów związanych z rejestracją samochodów ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy. Jednakże, przy okazji kwestii akcyzy, znacznemu zaostrzeniu podlegać mają kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe (co najmniej w wysokości uszczuplonej należności publicznoprawnej).

W projekcie ustawy Ministerstwo proponuje wprowadzenie zmian mających na celu wzmocnienie funkcji zapobiegawczej poprzez podwyższenie za określone przestępstwa skarbowe dotyczące wyrobów akcyzowych górnej granicy zagrożenia sankcją w postaci kary pozbawienia wolności. W zamierzeniu projektodawcy proponowane zmiany pozwolą lepiej zabezpieczyć interesy finansowe budżetu państwa, stanowiąc istotne uzupełnienie pakietu działań prawodawczych podejmowanych na polu prawa podatkowego.

W projekcie nowelizacji ustawy – Kodeks karny skarbowy modyfikuje się dyrektywy wymiaru kary grzywny, które mają na celu zwiększenie dolegliwości ekonomicznej sankcji dla sprawców przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych związanych z uszczupleniem należności publicznoprawnej.

Projektowany, nowy przepis § 4 art. 23 wskazuje, iż jeżeli sprawca popełniając przestępstwo skarbowe uszczuplił należność publicznoprawną, sąd wymierzając karę grzywny jako karę samoistną określa jej minimalną wysokość jako odpowiadającą co najmniej uszczuplonej należności publicznoprawnej. Jeżeli kara grzywny jest orzekana obok innej kary, sąd wymierzając ją określa jej minimalną wysokość jako odpowiadającą co najmniej połowie uszczuplonej należności publicznoprawnej.

Analogiczne zmiany nastąpią w postepowaniu mandatowym. Mandatem karnym można będzie nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli natomiast sprawca popełniając wykroczenie skarbowe uszczuplił należność publicznoprawną, przepisy nakazywać będa aby wymierzając karę grzywny określac jej minimalną wysokość w kwocie co najmniej równej uszczuplonej należności publicznoprawnej.

MF argumentuje, że ustawodawca w art. 13 § 1 k.k.s. wśród okoliczności wymiaru kary wskazał jako czołowe: rodzaj i rozmiar ujemnych następstw czynu zabronionego oraz rodzaj i stopień naruszenia ciążącego na sprawcy obowiązku finansowego. Poprzez powołanie wymienionych okoliczności ustawodawca wskazał, że przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe o charakterze uszczupleniowym podlegać powinny właściwej reakcji prawnokarnej. Propozycja nowelizacji wynika – jak uzasadnia MF – z potrzeby wprowadzenia adekwatnej minimalnej kary grzywny w relacji do wysokości uszczuplonych należności publicznoprawnych, w kontekście wymierzanych realnie kar.

Projektowane rozwiązania wprowadzające dyrektywy wymiaru kary grzywny w przypadku przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych będą odnosić się jedynie do zachowań powodujących uszczuplenie należności publicznoprawnej. Nie będą miały zastosowania w sytuacji gdy czynem zabronionym jedynie narażono na uszczuplenie należność publicznoprawną.

Planuje się też wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych w formie elektronicznej (od 1 stycznia 2020 r. w przypadku dużych przedsiębiorców, od 1 stycznia 2021 r. w przypadku małych i średnich przedsiębiorców oraz od 1 stycznia 2022 r. w przypadku mikroprzedsiębiorców) oraz obowiązku składania deklaracji akcyzowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 1 stycznia 2020 r. (z wyłączeniem deklaracji podatkowych i uproszczonych składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej).

Celem wyeliminowania nieprawidłowości, Ministerstwo planuje rozszerzenie  w odniesieniu do samochodów osobowych katalogu czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą wskazując, iż przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

1) dokonanie w pojeździe samochodowym innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy,

2) nabycie lub posiadanie samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości.

Projektowane przepisy mają wjeść w życie z początkiem nowego roku.

Link do procesu legislacyjnego – projekt z 12 września br.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *