Aktualności podatkowe

Aktualności: Będzie interpretacja ogólna dotycząca Polskiej Strefy Inwestycji

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie planowanego wydania interpretacji ogólnej dotyczącej zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją nowej inwestycji, określonej decyzją o wsparciu na mocy ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (WNI) w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). Konsultacje mają na celu zebranie opinii osób i podmiotów biorących w nich udział w odniesieniu do istotnych zagadnień praktycznych, które pojawić się mogą w trakcie stosowania przepisów dotyczących zwolnienia z opodatkowania CIT lub PIT dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją nowej inwestycji, w szczególności gdy nowa inwestycja polega na zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji, bądź zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która wprowadziła nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w formie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskiwanych przez podatników realizujących na terenie Polski nowe inwestycje.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT (art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT) wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 4 – 6d ustawy CIT (art. 21 ust. 5ca – 5cc ustawy o PIT), uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o WNI. Wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorców, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Definicja „nowej inwestycji” wyrażona jest w art. 2 pkt 1 ustawy o WNI. W świetle tego przepisu „nowa inwestycja” to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

  • 1) założeniem nowego przedsiębiorstwa, lub
  • 2) zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, lub
  • 3) dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie, lub
  • 4) zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Jednak, mimo obowiązywania w ustawie takiej definicji „nowej inwestycji”, w praktyce stosowania przepisów o WNI i przedmiotowych zwolnień z CIT i PIT pojawiły się wątpliwości co do sposobu ustalania dochodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania, w przypadku, gdy nowa inwestycja polega na inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa oraz gdy jednocześnie taka nowa inwestycja realizowana jest w ramach istniejącej infrastruktury, tj. wykorzystywanej w działalności przedsiębiorcy przed wydaniem decyzji o wsparciu. Wątpliwości budzą stany faktyczne, w których nowa inwestycja stanowi element już istniejącej u przedsiębiorcy inwestycji (przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Ministerstwo Finansów ogłosiło zatem konsultacje, które mają na celu zebranie opinii w odniesieniu do zagadnień praktycznych związanych z powyższą wątpliwością tj. w przypadku, gdy dla potrzeb ustalenia wielkości zwolnienia podatkowego nie jest możliwe lub jest bardzo utrudnione wyraźne rozdzielenie inwestycji istniejącej od inwestycji nowej, a w konsekwencji nie jest możliwe alokowanie poszczególnych części dochodu do istniejącej i nowej inwestycji. W takim przypadku, jak wskazuje MF, gdy sposób zintegrowania istniejącej i nowej inwestycji nie pozwala na określenie dochodu z nowej inwestycji bez uwzględnienia dochodu z inwestycji istniejącej – zwolnieniu z opodatkowania podatkiem CIT i PIT będzie podlegał cały dochód uzyskany z działalności na podstawie decyzji o wsparciu.

Jak argumentuje MF, w przeciwnym razie, tj. gdy inwestycja istniejąca i nowa inwestycja nie są ze sobą tak ściśle powiązane, że stanowią ekonomiczną całość, należy wyodrębniać dochód z nowej inwestycji i odpowiednio alokować dochód do nowej inwestycji i do inwestycji istniejącej. W tym przypadku tylko dochód alokowany do nowej inwestycji będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym CIT i PIT. Ustalenie zakresu zwolnienia podatkowego w przypadku niemożności rozdzielenia dochodów z działalności dotychczasowej (istniejącej inwestycji) i dochodów z nowej inwestycji skutkuje zatem konicznością opracowania wytycznych determinujących rozdzielenie/brak możliwości rozdzielenia tego dochodu z inwestycji istniejącej i nowej. Koncepcja wprowadzenia ścisłych powiązań ekonomicznych podyktowana jest zatem:

– umożliwieniem podatnikowi skorzystania ze zwolnienia całości dochodu (w związku z nierozerwalnością działalności istniejącej i nowej i brakiem możliwości alokowania poszczególnych części dochodu do istniejącej i nowej inwestycji),

– ograniczeniem zwolnienia całości dochodu, w przypadku gdy sposób zintegrowania inwestycji nowej i istniejącej pozwala na wyodrębnienie dochodów z poszczególnych inwestycji. W tym przypadku obowiązek prawidłowego alokowania dochodów związany jest przede wszystkim z realizacją celu ustawy o WNI, tj. wsparcie na realizację nowej inwestycji w postaci zwolnienia podatkowego ma służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu kraju i regionu. W konsekwencji ocena danego projektu inwestycyjnego powinna być zawsze rozpatrywana w świetle ww. celu, który nakierowany jest na wspieranie rozwoju poprzez nowe inwestycje,

– ograniczeniami wynikającymi z dopuszczalności pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego dla nowych inwestycji w kontekście unijnych i krajowych przepisów regulujących przyznawanie pomocy publicznej (rozporządzenie KE 65/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 TFUE),

– zapewnieniem przedsiębiorcy możliwości zwrotu faktycznie wykorzystanego zwolnienia podatkowego, w przypadku obowiązku zwrotu pomocy publicznej w związku z uchyleniem decyzji o wsparciu, a nie maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej wynikającej z tej cofniętej decyzji.

Opinie można wysyłać do 30.09.2019r. na adres konsultacje.WNI.dd@mf.gov.pl. Więcej pod LINKIEM.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *