Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Zmniejszenie czynszu w zamian za modernizację lokalu a PIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację dotyczącą przychodu w związku z zaliczeniem w poczet czynszu poniesionych przez najemcę lokalu mieszkalnego kosztów remontowych. Wnioskodawcą była jednostka budżetowa Miasta, której przedmiotem działalności jest zarządzanie i eksploatacja zasobów będących własnością Gminy oraz nadzór nad realizacją zawartych umów w zakresie nieruchomości stanowiących własność Gminy. Jednostka chce uregulować zasady wymiany stolarki okiennej, stolarki drzwiowej oraz drzwi balkonowych w mieszkaniowym zasobie Gminy przez najemców mieszkalnych lokali gminnych na ich koszt z zaliczeniem poniesionych wydatków w poczet należnego czynszu. Wątpliwości Gminy wzbudziło, czy taka obniżka czynszu w zamian za modernizację lokali powinna być objęta obowiązkiem, o którym mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli obowiązkiem złożenia informacji PIT-8C.

Organ interpretacyjny zgodził się z Jednostką, że refundacja poniesionych przez najemcę kosztów nie będzie stanowić dla niego przychodu podlegającego opodatkowaniu, w konsekwencji wynajmujący nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-8C. Organ wskazał, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku. Zastrzegł, że przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednakże, zdaniem KIS, z treści powołanych powyżej przepisów wynika, iż opodatkowaniu PIT podlega dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia, osiągniętym przysporzeniem majątkowym mającym konkretny wymiar finansowy. Tak więc podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe. Tymczasem, zgodnie z art. 6a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182) do obowiązków wynajmującego należy w szczególności dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków. Również na gruncie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) w odniesieniu do najmu lokali, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej obciąża wynajmującego (właściciela). Natomiast w myśl art. 681 Kodeksu cywilnego do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

W konsekwencji, jak wskazuje organ, z przedstawionych regulacji wynika, iż obowiązek wymiany okien czy drzwi w lokalu oddanym do używania na podstawie umowy najmu obciąża właściciela mieszkania, a nie najemcę takiego lokalu. Zatem, jeżeli najemca podczas trwania umowy najmu, z własnych środków sfinansuje wymianę stolarki okiennej, drzwiowej czy wymianę drzwi balkonowych a właściciel dokona z tego tytułu refundacji, to zwrot tych kosztów najemcy jak i jego zaliczenie w poczet należnego bieżącego i przyszłego czynszu nie powoduje przysporzenia majątkowego i nie stanowi dla najemcy przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdarzenie takie jest neutralne podatkowo. Organ zatem konkluduje, że w związku z dokonaniem zaliczenia zwrotu poniesionych przez najemców wydatków z tytułu wymiany stolarki okiennej, drzwiowej czy drzwi balkonowych na poczet czynszu nie będzie ciążył obowiązek sporządzania informacji na zasadach określonych w art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy jednak na koniec dodać, że adresatem interpretacji jest Miasto (działające przez jednostkę organizacyjną). Oznacza to, iż wiąże ona organ podatkowy właściwy dla Miasta w zakresie jego obowiązków jako płatnika PIT czy zobowiązanego do wystawienia informacji PIT-8c bądź PIT-11 (gdyż raczej ta deklaracja znalazłaby tu potencjalnie zastosowanie). Nie ma ona waloru ochronnego dla żadnego z najemców (mieszkańców). Jeżeli najemca chciałby uzyskać ochronę i potwierdzenie, że refundacja nie spowoduje u niego powstania przychodu w PIT, musiałby sam zwrócić się do KIS z wnioskiem o interpretację w jego indywidualnej sprawie.

Interpretacja Dyrektora KIS z 21 sierpnia 2019 r. , sygnatura 0115-KDIT2-2.4011.244.2019.1.BK

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

2 myśli w temacie “Aktualności: Zmniejszenie czynszu w zamian za modernizację lokalu a PIT”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *