Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Szef KAS udostępnia dane do automatycznego korzystania (API) z wykazu podatników VAT („biała lista”), sankcjonować błędy będzie jednak dopiero od stycznia

Wchodzi bowiem w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje udostępnianie 1 września 2019r. przez szefa KAS wykazu podatników VAT czynnych. Ministerstwo opublikowało dane do automatycznego korzystania z rejestru (API), jednakże poinformowało jednocześnie, że będzie ono limitowane. Po wyczerpaniu limitu dostęp do API będzie zablokowany do godziny 0:00. Będzie można złożyć 10 zapytań o maksymalnie 30 podmiotów jednocześnie. Opublikowany API zawiera dwie metody odpytywania o dane z Wykazu: metodę pełną oraz metodę uproszczoną. Zapowiedziano też udostępnianie raz dziennie rejestru w formie tradycyjnej (nie automatycznej) – pliku tekstowego, który będzie można pobierać codziennie.

Aby skorzystać z metody pełnej wybierać będziemy jeden z parametrów: NIP, fragment nazwy, REGON lub numer rachunku bankowego oraz dzień, na jaki mają być wyświetlone informacje o podmiocie i uzyskamy: cały zakres danych z Wykazu o podmiotach, o które pytamy, unikalny identyfikator – klucz elektroniczny, który jest potwierdzeniem wykonania zapytania (o jaki identyfikator podmiotu pytano, datę na jaki dzień została udzielona odpowiedź i datę zapytania).

Metoda uproszczona „check” poprzez API skrócone będzie łączyła z Wykazem po wprowadzeniu parametrów zapytania: NIP lub REGON, NUMER RACHUNKU, DATA na jaki dzień ma być udzielona odpowiedź. W odpowiedzi API zwróci następujące informacje: TAK lub NIE – informacje, które oznaczają, że dany rachunek przypisany jest (lub nie jest) do wyspecyfikowanego numeru podmiotu (w dniu DATA), elektroniczny klucz, który potwierdza wykonanie zapytania (o jaki identyfikator podmiotu pytano, datę na jaki dzień została udzielona odpowiedź i datę składania zapytania).  

W kolejnym etapie planowana jest publikacja pliku tekstowego do pobierania przez użytkowników, który zawiera pełną listę par NIP-rachunek, pozwalającą na masową weryfikację transakcji w systemach finansowo-księgowych. Dane te będą zabezpieczone kryptograficznie (z wykorzystaniem jednokierunkowych funkcji skrótu) w taki sposób, aby jedynie posiadacz poprawnych danych z pary NIP-rachunek mógł zweryfikować istnienie tej pary w wykazie. Lista będzie także uwzględniała możliwość weryfikacji rachunków powiązanych z rachunkami rozliczeniowymi w połączeniu z identyfikatorem podatkowym podmiotu.

Ministerstwo zapewnia, że dane do pobrania będą publikowane codziennie i będą aktualizowane raz na dobę w dni robocze. Każdy plik będzie zawierał wszystkie aktualne dane z wykazu. Informacje będą szyfrowane parami NIP-Numer Rachunku.

Przypominamy, że podatnicy będą zobowiązani do sprawdzania danych kontrahentów oraz będą musieli dokonywać płatności tylko na rachunek zawarty w wykazie. Konieczne jest dostosowanie systemów księgowych i procedur oraz wprowadzenie odpowiednich zmian do umów z kontrahentami. Jeżeli wykonają przelew na inne konto (np. z faktury) stracą prawo do kosztów uzyskania przychodów w tej części, w której płatność dokonano na rachunek, który nie znajduje się w wykazie.  Wykaz ma za zadanie zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT-owskich.

Od 2020 r. podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji) :

  • 1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
  • 2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana z naruszeniem ust. 1, podatnicy w tej części:

  • 1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
  • 2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody – w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego albo został zlecony przelew.

Przepisów tych nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Zawiadomienie zawiera:

  • 1) numer identyfikacyjny, firmę (nazwę) oraz adres siedziby albo, w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – adres miejsca zamieszkania, podatnika dokonującego zapłaty należności;
  • 2) dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwę albo imię i nazwisko oraz adres);
  • 3) numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności;
  • 4) wysokość należności zapłaconej przelewem na rachunek, o którym mowa w pkt 3, i dzień zlecenia przelewu na ten rachunek.

Ordynacja podatkowa będzie uzupełniona o regulacje dotyczące odpowiedzialności solidarnej.  Na mocy art. 117ba. § 1. Podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiadać będzie solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Odpowiedzialność nie znajdzie zastosowania, w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu. Art. 117bb.

Przepisów art. 117ba nie stosuje się do transakcji, w odniesieniu do których podatnik dokonał zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *