Aktualności samorządowe

Aktualności: Instytucja kultury – przychody wykonane dla VAT – wyrok WSA

  • _MG_9701
  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2017 r. III SA/Wa 3277/16 odniósł się do aktualnej sprawy – kalkulacji prewspółczynnika VAT w instytucjach kultury.

 

 

 

  • Sprawa dotyczyła instytucji kultury działającej w konsorcjum. Kwoty otrzymywane przez Bibliotekę Narodową dla konsorcjantów projektów jak też bibliotek publicznych (chociaż nie stanowią ostatecznego przysporzenia Biblioteki) są ewidencjonowane w jej księgach rachunkowych na kontach przychodów, a w momencie ich przekazania ostatecznym beneficjentom na kontach kosztów. W związku z powyższym przekazane dofinansowania są także ujmowane w przychodach i kosztach w rocznych sprawozdaniach z wykonania planu finansowego Biblioteki Narodowej.

 

  • Instytucja zapytała, czy ustalając sposób określenia proporcji określony w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług (…) powinna wyeliminować z mianownika przychody otrzymywane w formie dotacji i następnie przekazywane konsorcjantom (schemat pierwszy) lub innym bibliotekom publicznym (schemat drugi)? Biblioteka argumentowała, iż jeżeli dane środki są ujęte w jej sprawozdaniu rocznym, to nawet jeśli są przekazywane innym bibliotekom lub konsorcjantom nie mogą być wyłączone z mianownika prewskaźnika. Rozporządzenie nie przewiduje bowiem możliwości dokonywania innych pomniejszeń przychodów, niż te wymienione w § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia. Dalej wskazała, iż wymienione w stanie faktycznym środki – ujmowane po stronie przychodów – są środkami, z których pokrywała ona koszty swojej działalności wykonując przypisane jej zadania. Natomiast ze statutu Biblioteki wynika, że realizacja wspólnych projektów mieści się w jej zadaniach własnych, tak jak realizacja zadań zleconych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

  • Minister Finansów stwierdził, że Biblioteka powinna zaliczyć do przychodów wykonanych, które przyjmuje się w mianowniku wzoru dla wyliczenia proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy, wyłącznie te przychody wymienione w § 2 pkt 13 rozporządzenia, z których pokrywa koszty swojej działalności wykonując przypisane mu zadania. Przychody otrzymywane w formie dotacji i następnie przekazywane konsorcjantom (schemat pierwszy) lub innym bibliotekom publicznym (schemat drugi), nie są – w ocenie organu, przeznaczane na pokrycie kosztów działalności Biblioteki. W konsekwencji uznano, iż przychody te nie powinny być wliczane do przychodów wykonanych Skarżącej. Odwołując się do przedstawionego przez Skarżącą opisu schematu pierwszego Minister stwierdził, iż środki przekazywane przez Bibliotekę partnerom są przeznaczane na realizację zadań przez partnerów a nie przez nią.

 

  • Do przychodów wykonanych państwowej instytucji kultury zaliczają się m.in. przekazane tej instytucji dotacje wynikające ze sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego, z których – co istotne – instytucja ta pokrywa koszty swojej działalności wykonując przypisane jej zadania. Jedną z przesłanek wynikających z § 2 pkt 13 rozporządzenia z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, których spełnienie przez otrzymywane środki pozwala na objęcie ich definicją przychodów wykonanych, jest okoliczność, że ze środków tych instytucja pokrywała koszty swojej działalności wykonując przypisane jej zadania.”

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *