Aktualności samorządowe

Aktualności: WSA – Usługi świadczone przez muzeum – opodatkowanie podatkiem VAT.

_MG_9701Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 lipca 2016 r.  sygn. I SA/Kr 555/16

Usługi świadczone przez muzeum – opodatkowanie podatkiem VAT.

 

Sprawa dotyczyła instytucji kultury. Muzeum wskazało, że oferować będzie następujące 3 rodzaje biletów/kart wstępu:

a) karta wstępu dla osób zwiedzających bez edukatora – dokument uprawniający do bezpłatnego wstępu na teren Muzeum i jego zwiedzania bez edukatora;

b) karta wstępu dla tur – dokument uprawniający do odpłatnego zwiedzania terenu Muzeum z edukatorem i korzystania ze sprzętu słuchawkowego (pozwalającego na lepszy odbiór treści przekazywanych przez edukatora), w ramach grup tworzonych z osób indywidualnych, zwiedzających w tzw. turach liczących maksymalnie 30 odwiedzających;

c) karta wstępu dla grup zorganizowanych – dokument uprawniający do odpłatnego zwiedzania terenu Muzeum z edukatorem i korzystania ze sprzętu słuchawkowego.

Muzeum jest zobowiązane do oferowania bezpłatnych kart wstępu (określonych w lit. a), w celu spełnienia szczególnych wymogów nakładanych na muzea martyrologiczne.

Standardowa wizyta w Muzeum na podstawie Karty Wstępu obejmuje m.in. rezerwację i uiszczenie ceny, uprawnienie do wejścia na teren Muzeum w godzinach wybranych przy nabywaniu Karty Wstępu i określonych na samej karcie, zwiedzanie terenu Muzeum pod opieką edukatora , korzystanie – w miarę dostępności – z autobusu wożącego osoby zwiedzające Muzeum, korzystanie ze sprzętu słuchawkowego (…).

W związku z powyższym zadano pytanie, czy do sprzedaży Kart Wstępu Muzeum powinno stosować 8% stawkę VAT?

WSA stanął na stanowisku zbieżnym ze stanowiskiem organu podatkowego. Jeżeli z przepisów prawa wynika, że nieodpłatny wstęp do muzeum jest ściśle związany z prowadzoną działalnością czyli upowszechnianiem dziedzictwa narodowego, to nieodpłatny wstęp do muzeum nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż art. 8 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u. nie znajduje tutaj zastosowania.

Dodatkowe usługi świadczone przez muzeum, a to odpłatne zwiedzanie terenu muzeum pod opieką edukatora, korzystanie z autobusu wożącego osoby zwiedzające, korzystanie ze sprzętu słuchawkowego, wykonywanie wszelkich innych zwyczajowo przyjętych czynności, które wiążą się ze zwiedzaniem i poznawaniem muzeum i jego historii, z punktu widzenia VAT winny być traktowane jako usługi samodzielne.

Z uwagi na fakt, że wstęp do Muzeum należy traktować, jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu, zatem usługi dotyczące odpłatnego: zwiedzania terenu Muzeum pod opieką edukatora, korzystania – w miarę dostępności – z autobusu wożącego osoby zwiedzające z ekspozycji w (…) i z powrotem, korzystania ze sprzętu słuchawkowego umożliwiającego lepszy odbiór treści przekazywanych przez edukatora, wykonywania wszelkich innych zwyczajowo przyjętych czynności, które wiążą się ze zwiedzaniem i poznawaniem Muzeum i jego historii, z punktu widzenia ustawy o podatku od towarów i usług winny być traktowane jako usługi samodzielne.

Odnosząc się do wysokości opodatkowania ww. czynności należy mieć na uwadze zasady ogólne opodatkowania, w tym przepisy dotyczące zwolnień przedmiotowych.

Należy bowiem wskazać, że ustawodawca ustanowił zwolnienie od podatku usług kulturalnych świadczonych przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną (art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a).

Natomiast stosownie do art. 43 ust. 18 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

W myśl art. 43 ust. 19 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do:

1.usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach;

2. wstępu:

a.na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,
b.do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych,
c.do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym;
3.wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;
4.usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;
5.działalności agencji informacyjnych;
6.usług wydawniczych;
7.usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34;
8.usług ochrony praw.

 

Z powyższych przepisów wynika, że usługi kultury korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, gdy są spełnione dwa warunki to jest podmiotowy i przedmiotowy. Podmiotem mogącym świadczyć usługi kultury korzystającym ze zwolnienia może być m.in. podmiot prawa publicznego lub inny podmiot uznany na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Zatem w przypadku, gdy w odniesieniu do tych usług będą spełnione przesłanki wynikające ze wskazanych przepisów – w szczególności z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług – usługi te będą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie tych przepisów.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *