Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Jak ustalić stawkę VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa opublikowała poradnik dla podatników – jak określić wysokość opodatkowania w podatku VAT. W krótkiej broszurze KIS wskazuje na kroki, które należy podjąć aby ustalić stawkę VAT.


W pierwszej kolejności ustalamy, czy mamy do czynienia z:
• dostawą towarów
• świadczeniem usług
• eksportem towarów
• importem towarów
• wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT)
• wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT)

W tym celu analizujemy:
• przede wszystkim art. 7-8b, art. 2 pkt 7 i 8, art. 9-13, ale też art. 5 i art. 6 ustawy o VAT
oraz
• art. 2 oraz art. 6-9 rozporządzenia nr 282/20112.
Na tym etapie rozstrzygamy też, czy mamy do czynienia ze świadczeniem jednolitym w rozumieniu orzecznictwa TSUE3.

Jednak, w sprawach wątpliwych posiłkujemy się orzecznictwem TSUE.

Kolejnymi krokami jest ustalenie kraju opodatkowania. KIS wyjaśnia, iż w przypadku transakcji zagranicznych W pierwszej kolejności sprawdzamy, czy dana transakcja korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z VAT lub podatku o podobnym charakterze, czyli czy dana transakcja jest zwolniona w danym państwie, niezależnie od statusu podatnika, który dokonuje tej transakcji (tj. czy osiąga małe, czy duże obroty). Należy też sprawdzić stawki w krajach UE i trzecich.

W przypadku transakcji krajowych, konieczne jest przeanalizowanie zwolnień a w dalszej kolejności stawki VAT.

Towary

Towary dla celów zastosowania stawki VAT identyfikowane są – zgodnie z art. 5a ustawy o VAT – wg CN (Nomenklatury scalonej), PKWiU 2015 (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), PKOB (Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych) lub opisowo.

Celem przyporządkowania danemu towarowi właściwego kodu CN możemy skorzystać z:
• rozporządzenia unijnego https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/cn/index.html
• systemu ISZTAR https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa celna/tariff-
browser?lang=PL&date=20210324

PKWIU – Informacje o PKWiU 2015 można znaleźć na stronie Głównego Urzędu
Statystycznego

PKOB – Informacje o PKOB można znaleźć na Stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

1. W pierwszej kolejności sprawdzamy, czy występują przesłanki do zastosowania stawki 0% wynikające z art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10, 18 i 27 ustawy o VAT (m.in. pojazdy i części do pojazdów wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym).
Jeśli nie, to następnie ustalamy, czy znajdzie zastosowanie stawka 0% wynikająca z innych przepisów, tj. sprawdzamy, czy mamy do czynienia z:
• WDT (art. 41 ust. 3 i 42 ustawy o VAT i art. 45a rozporządzenia nr 282/2011) albo
• eksportem towarów (art. 41 ust. 4-11 ustawy o VAT, ale też funkcjonalnie – art. 129
ustawy o VAT i art. 47 i 48 rozporządzenia nr 282/2011).

Jeśli nie mamy do czynienia z WDT albo eksportem towarów, sprawdzamy, czy nie występują przesłanki do zastosowania stawki 0% wynikające z:
• art. 83 ust. 1 pkt 1, 4 i 5, pkt 22 i 26 ustawy o VAT (m.in. importu pojazdów i części do pojazdów wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym oraz „komputery dla
szkół” z załącznika nr 8 do ustawy o VAT)
• rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023

Jeśli spełnione są warunki wynikające z ww. przepisów, wówczas stosujemy stawkę 0%.


2. Jeśli do dostawy (WNT albo importu) towaru nie znajduje zastosowania stawka 0%, sprawdzamy, czy w odniesieniu do niej ma zastosowanie stawka 5%, a zatem sprawdzamy, czy towar jest wymieniony w załączniku nr 10 do ustawy o VAT – wówczas do jego dostawy (WNT albo importu) stosujemy stawkę 5%.


3. Jeśli do dostawy (WNT albo importu) towaru nie znajduje zastosowania ani stawka 0% ani 5%, sprawdzamy, czy dostawa ta jest objęta stawką 8%. W tym celu sprawdzamy, czy towar jest wymieniony w:
• załączniku nr 3 do ustawy o VAT lub
• rozporządzeniu w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 – jako towar do którego dostawy (WNT albo importu) ma zastosowanie stawka
8% lub
• spełnione są przesłanki wynikające z art. 41 ust. 12 (obiekty budownictwa społecznego), art. 41 ust. 12f (tzw. gastronomia) lub art. 120 ust. 2 i 3 ustawy o VAT (dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie oraz antyki)
Jeśli towar jest wymieniony w ustawie o VAT, załączniku nr 3 do ustawy o VAT lub ww. rozporządzeniu albo spełnione są warunki wynikające z art. 41 ust. 12, ust. 12f lub art. 120 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, wówczas do jego dostawy (WNT albo importu) stosujemy stawkę 8%.
4. Jeżeli do dostawy (WNT albo importu) towaru nie ma zastosowania zwolnienie od
podatku, stawka 0%, 5%, 8%, to stosujemy stawkę 23%.

Usługi

Usługi, zgodnie z art. 5a ustawy o VAT, są identyfikowane wg aktualnej PKWiU (obecnie
PKWiU 2015) lub opisowo. Jeżeli nie znamy np. kodu PKWiU, można podjąć próbę
odnalezienia kodu w tej klasyfikacji, ewentualnie skorzystać z objaśnień GUS (wyszukując np. po nazwie usługi).


1. W pierwszej kolejności sprawdzamy, czy świadczenie usługi jest opodatkowane stawką
0%, czyli czy występują przesłanki do zastosowania stawki 0% na podstawie:
• art. 83 ust. 1 pkt 7-9a, pkt 11-17, pkt 19-21, pkt 23-25 ustawy o VAT (m.in. usługi
transportu międzynarodowego, usługi związane bezpośrednio z eksportem
towarów, usługi obsługi startu i lądowania statków powietrznych w transporcie
międzynarodowym) lub
• rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku
2023, oraz
• art. 47-49 rozporządzenia nr 282/2011.

Jeśli świadczenie usługi spełnia warunki wynikające z ww. przepisów, wówczas stosujemy
stawkę 0%.
2. Jeśli do świadczenia usługi nie znajduje zastosowania stawka 0%, sprawdzamy, czy
w odniesieniu do tego świadczenia ma zastosowanie stawka 5%, a zatem sprawdzamy,
czy usługa jest wymieniona w załączniku nr 10 do ustawy o VAT – wówczas do jej
świadczenia stosujemy stawkę 5%.
3. Jeśli do świadczenia usługi nie znajduje zastosowania ani stawka 0%, ani 5% sprawdzamy,
czy świadczenie to jest objęte stawką 8%. W tym celu sprawdzamy, czy usługa jest
wymieniona w:
– załączniku nr 3 do ustawy o VAT lub
– rozporządzeniu w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku
2023 – jako usługa, do której świadczenia ma zastosowanie stawka 8% lub
– spełnione są przesłanki wynikające z art. 41 ust. 12 ustawy (usługi dotyczące obiektów
budownictwa mieszkaniowego) i art. 41 ust. 12f ustawy o VAT (usługi związane
z wyżywieniem).
Jeśli usługa jest wymieniona w załączniku nr 3 do ustawy o VAT lub ww. rozporządzeniu albo spełnione są warunki wynikające z art. 41 ust. 12 lub art. 41 ust. 12f ustawy o VAT, wówczas do jej świadczenia stosujemy stawkę 8%.
4. Jeżeli do świadczenia usługi nie ma zastosowania zwolnienie od podatku, stawka 0%,5%, 8%, to stosujemy stawkę 23%.

Pamiętajmy!
W sytuacjach wątpliwych dotyczących zastosowania stawek VAT w odniesieniu do danej
transakcji (z wyjątkiem WDT i eksportu) warto wystąpić o wiążącą informację stawkową (WIS).

LINK do wyjaśnień KIS

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy albo chcieliby Państwo wystąpić o WIS, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *