Aktualności samorządowe

Aktualności: Planowane zmiany w KSeF (e-fakturach)– ważne dla samorządów

Opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, który związany jest z koniecznością dostosowania warunków korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur („KSeF”) do specyfiki jednostek samorządu terytorialnego ( „JST”). Zmiany te są wynikiem konsultacji z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Przypomnijmy, że system KSeF oznacza zmianę procesu wystawiania oraz odbierania faktur. Faktury ustrukturyzowane są sporządzane zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Finansów wzorem faktury w lokalnych programach finansowo-księgowych podatników. Faktura po jej wystawieniu jest przesyłana z systemu finansowo-księgowego za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej bazy MF (KSeF), po czym jest dostępna w tym systemie i możliwa do pobrania przez kontrahenta. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF jest dobrowolne, dostępne na równi z dotychczasowymi formami fakturowania – w postaci elektronicznej i papierowej. Będzie ono jednak obowiązkowe, najprawdopodobniej od 2024r.

Obecnie, KSeF nie jest w pełni dostosowany do specyfiki samorządowej. Jak wiadomo, samorządy od 2017r. podlegały obowiązkowej centralizacji VAT. Dla organu podatkowego i dla systemu KSeF, gmina, powiat czy województwo są jednym podatnikiem, nie uwzględnia on odrębnie jednostek czy zakładów budżetowych. Tymczasem, jednostki te wystawiają i otrzymują odrębne faktury. Może to powodować liczne komplikacje praktyczne np. konieczność poszukiwania przez jednostkę faktur do niej skierowanych w gąszczu wszystkich faktur przychodzących do miasta (czyli na dany NIP).

W projekcie przewiduje się zatem rozwiązania ograniczające dostęp do systemu KSeF dla jednostek scentralizowanych w ramach JST – jednostek „wewnętrznych”.

Proponowane regulacje przewidują możliwość nadania dodatkowych uprawnień o ograniczonym charakterze dla jednostki wewnętrznej JST oraz osoby reprezentującej tę jednostkę wewnętrzną. Dodatkowe uprawnienia w stosunku do dotychczasowych uprawnień przewidzianych w systemie KSeF pozwolą zarządzać uprawnieniami w jednostce wewnętrzne JST. Osoba posiadająca takie uprawnienie co do zasady nie będzie miała jednocześnie wglądu do faktur w innych jednostkach w ramach JST.

W przypadku innych jednostek pomocniczych utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego nie przewiduje się szczególnego rodzaju uprawnień. Inne jednostki pomocnicze korzystają z Krajowego Systemie e-Faktur na zasadach ogólnych.

Do katalogu podmiotów mających uprawnienia do nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur dodana zostanie osoba fizyczna wskazana przez jednostkę samorządu terytorialnego jako przedstawiciel samorządowej jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.

Ponadto, doprecyzowano, że do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur może być uprawniona jedna osoba fizyczna. Jednakże, ograniczenie to nie będzie mieć zastosowania do nadawania lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur w przypadku samorządowej jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego. Oznacza to, że w przypadku utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego nie znajdą zastosowania regulacje, zgodnie z którymi w przypadku podatników lub podmiotów niebędących osobami fizycznymi, nieposiadających możliwości uwierzytelnienia się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, podpisem zaufanym oraz unikalnym, wygenerowanym przez KSeF tokenem, nadawanie lub odbieranie uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur jest dokonywane przez złożenie w postaci papierowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Nadawanie uprawnień będzie zatem możliwe wyłącznie elektronicznie.

Uregulowano też zmianę brzmienia załącznika do rozporządzenia ZAW-FA,w którym w odnośniku nr 2 Objaśnień wskazano, że przez nadanie uprawnień należy rozumieć wskazanie osoby uprawnionej do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Wskazanie kolejnej osoby uprawnionej w części C jest możliwe po odebraniu uprawnień osobie uprzednio wskazanej. Dalsze uprawnienia nadawane są elektronicznie w Krajowym Systemie e-Faktur.

Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

LINK do projektu.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *