Aktualności podatkowe

Aktualności: KSeF i efaktury a Grupy VAT

Opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, który związany jest z koniecznością dostosowania warunków korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur („KSeF”) do zmian dotyczących uznania za podatnika VAT grupy VAT, a nie poszczególnych jej członków.

Przypomnijmy, że system KSeF oznacza zmianę procesu wystawiania oraz odbierania faktur. Faktury ustrukturyzowane są sporządzane zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Finansów wzorem faktury w lokalnych programach finansowo-księgowych firmy. Faktura po jej wystawieniu jest przesyłana z systemu finansowo-księgowego za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej bazy MF (KSeF), po czym jest dostępna w tym systemie i możliwa do pobrania przez kontrahenta. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF jest dobrowolne, dostępne na równi z dotychczasowymi formami fakturowania – w postaci elektronicznej i papierowej. Będzie ono jednak obowiązkowe, najprawdopodobniej od 2024r.

Zaś, instytucja grup VAT wprowadzona została ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.). Grupę VAT można opisać jako prawną formę współdziałania do celów VAT. Jako szczególny rodzaj podatnika istnieje ona tylko do celów VAT. Choć każdy członek grupy zachowuje swoją odrębność i formę prawną to utworzeniu grupy VAT nadaje się nadrzędne znaczenie (na gruncie ustawy o VAT) w stosunku do form prawnych przewidzianych np. w prawie cywilnym lub w prawie spółek. Tak więc po przystąpieniu do grupy VAT, jakakolwiek możliwa, istniejąca jednocześnie forma prawna członka grupy traci znaczenie do celów VAT, a członek grupy staje się częścią nowego odrębnego podatnika VAT – grupy VAT.

Obecnie, KSeF nie jest w pełni dostosowany do specyfiki Grupy VAT. Dla organu podatkowego i dla systemu KSeF, spółki tworzące grupę będą jednym podatnikiem, nie uwzględnia on odrębnie każdego z członków grupy. Tymczasem, spółki te będą wystawiać i otrzymywać odrębne faktury. Może to powodować liczne komplikacje praktyczne np. konieczność poszukiwania przez spółkę faktur do niej skierowanych w gąszczu wszystkich faktur przychodzących do grupy (czyli na dany NIP).

W projekcie przewiduje się rozwiązania ograniczające dostęp do systemu KSeF członków grupy VAT. Proponowane regulacje przewidują możliwość nadania dodatkowych uprawnień o ograniczonym charakterze dla danej spółki oraz osoby reprezentującej tę spółkę. Dodatkowe uprawnienia w stosunku do dotychczasowych uprawnień przewidzianych w systemie KSeF pozwolą zarządzać uprawnieniami w grupie. Osoba posiadająca takie uprawnienie co do zasady nie będzie miała jednocześnie wglądu do faktur w innych spółek w ramach grupy.

Do katalogu podmiotów mających uprawnienia do nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur dodana zostanie osoba fizyczna wskazana przez grupę VAT jako przedstawiciel członka grupy VAT.

Ponadto, doprecyzowano, że do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur może być uprawniona jedna osoba fizyczna. Jednakże, ograniczenie to nie będzie mieć zastosowania do nadawania lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur w przypadku członków grupy VAT. Oznacza to, że w przypadku członków grupy VAT nie znajdą zastosowania regulacje, zgodnie z którymi w przypadku podatników lub podmiotów niebędących osobami fizycznymi, nieposiadających możliwości uwierzytelnienia się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, podpisem zaufanym oraz unikalnym, wygenerowanym przez KSeF tokenem, nadawanie lub odbieranie uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur jest dokonywane przez złożenie w postaci papierowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Nadawanie uprawnień będzie zatem możliwe wyłącznie elektronicznie.

Uregulowano też zmianę brzmienia załącznika do rozporządzenia ZAW-FA,w którym w odnośniku nr 2 Objaśnień wskazano, że przez nadanie uprawnień należy rozumieć wskazanie osoby uprawnionej do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Wskazanie kolejnej osoby uprawnionej w części C jest możliwe po odebraniu uprawnień osobie uprzednio wskazanej. Dalsze uprawnienia nadawane są elektronicznie w Krajowym Systemie e-Faktur.

Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jednakże, w zakresie w jakim zmiany dotyczą członków grupy VAT mają mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2023 r. w związku z tym, że przepisy wprowadzające grupy VAT wchodzą w życie z tym dniem.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *