Aktualności podatkowe

Aktualności: Zmiany w Polskim Ładzie dotyczące CIT i PIT

Rząd opublikował informacje o projekcie nowelizacji przepisów o podatkach dochodowych (od osób prawnych i od osób fizycznych) – dotyczą one „poprawek” do „Polskiego Ładu”. W zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) zaplanowano następujące zmiany:
1. modyfikacja i odroczenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym;
2. zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika;
3. zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC);
4. zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów;
5. zmiana przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT);
6. zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych;
7. zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH) (złagodzenie warunków skorzystania ze zwolnienia);
8. zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek;
9. zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
10. uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków;
11. zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych;
12. zmiana przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji.

Zaś w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT) zaplanowano następujące poprawki:
1. zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC) (analogiczna jak w ustawie CIT);
2. zmiana przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT) (analogiczna jak w ustawie CIT);
3. zmiana przepisu dotyczącego procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków (analogiczna jak w ustawie CIT);
4. zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych (analogiczna jak w ustawie CIT);
5. zmiana przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji (analogiczna jak
w ustawie CIT i ustawie o ryczałcie).

Ponadto, planowane jest:
1. uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”
2. doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe (PGK)
3. zmiana przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji (konsekwencja zmian wprowadzonych w tym zakresie w ustawie CIT, ustawie PIT i ustawie o ryczałcie).

Na stronach rządowych czytamy następujące uzasadnienie do istoty rozwiązań ujętych w projekcie:

I. W zakresie ustawy CIT

Ad 1) modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym
Cele te są realizowane poprzez:
– zawieszenie stosowania (zwolnienie) przepisów art. 24ca ustawy CIT w okresie 1 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (ochrona polskich firm przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami wejścia w
życie tego podatku w okolicznościach, gdy zawirowania polityczno-gospodarcze mają wpływ na globalną gospodarkę i tym samym na funkcjonujące w jej przestrzeni podmioty),
– wprowadzenie zmian w konstrukcji samego podatku, tj. w szczególności:
• podwyższenie, do 2%, wskaźnika rentowności, przy jednoczesnej zmianie metodologii jego wyliczania (m.in. wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu środków trwałych, wyłączenie z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej, wyłączenie wartości podatku akcyzowego),
• wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania – wg wyboru podatnika (podstawa opodatkowania to 4% przychodów (stawka podatku 10%) albo podstawa opodatkowania to 2 przychodów
+ koszty pasywne tj. finansowanie dłużne i usługi niematerialne + ujawnienie WNIP (stawka podatku 10%),
• rozszerzenie katalogu wyłączeń z tego podatku (o spółki komunalne, małych podatników, podatników w przypadku których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia, podatników, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, a także podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji).

Ad 2) zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika

Rozwiązanie to (zawarte w art. 27b ust. 8 ustawy CIT) ma usprawnić cały proces aktualizacji indywidualnych danych podatnika.
Cel jest realizowany poprzez odejście od kwartalnej aktualizacji podawanych do publicznej wiadomości danych dużych podatników, na rzecz aktualizacji dokonywanej raz w roku. Po zmianie aktualizacja następować będzie w terminie do dnia 30 września, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym indywidualne dane podatników mają zostać podane do publicznej wiadomości (tj. wg stanu na dzień 1 sierpnia).

Ad 3) zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC)
Cel jest realizowany poprzez:
– wprowadzenie przepisów eliminujących podwójne lub wielokrotne opodatkowania CFC w przypadku kaskadowej wypłaty dywidendy w strukturach holdingowych (art. 24a ust. 2 pkt 4, 12a i 12b ustawy CIT),
– doprecyzowanie przesłanki określonej w art. 24a ust. 3 pkt 5 (dotyczącej wysokiej rentowności zagranicznej jednostki w stosunku do posiadanych aktywów) w przypadku potencjalnego zbycia aktywów w trakcie roku (art. 24a ust. 3f),
– doprecyzowanie definicji jednostki zależnej (art. 24a ust. 2 pkt 3) – zmiana o charakterze
redakcyjnym/uzupełniającym.
Analogiczne rozwiązania przewidziane zostały w projekcie w zakresie PIT (art. 30f ust. 2 pkt 3 i 5, ust. 3f, 12, 13a-13b ustawy PIT).

Ad 4) zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów
Propozycja zmierza do wyeliminowania wątpliwości zgłaszanych przez środowisko przedsiębiorców. Cel ten jest realizowany poprzez m.in.:
– objęcie zakresem podatku od przerzuconych dochodów jedynie kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów,
– doprecyzowanie, że podmiot powiązany na rzecz którego ponoszone są koszty, nie ma siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– doprecyzowanie warunku dotyczącego 50% przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany oraz warunku dotyczącego przenoszenia przychodów na rzecz innego podmiotu (co najmniej 10%),
– uproszczenie warunku dotyczącego preferencyjnego opodatkowania w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia podmiotu powiązanego (warunek niższego opodatkowania odnosi się wprost do przychodów podmiotu powiązanego z określonej należności, a nie do całokształtu działalności lub dochodu podmiotu powiązanego),
– odpowiednie stosowanie przepisów o podatku od przerzuconych dochodów do określonych schematów z udziałem spółek transparentnych podatkowo bądź z podmiotami zagranicznymi przenoszącymi przychody do innych podmiotów zagranicznych korzystających z niskiego opodatkowania.

Ad 5) zmiany w podatku u źródła (WHT)
Obecnie, podmioty dokonujące wypłat należności za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych albo rachunków zbiorczych są zobowiązane do przekazywania podmiotom prowadzącym te rachunki informacji o występowaniu powiązań pomiędzy nimi a podatnikiem (odbiorcą należności z papierów wartościowych) oraz o fakcie, iż wypłaty dokonane na rzecz tego samego podmiotu zagranicznego przekroczyły w roku podatkowym 2 mln zł, co najmniej na 7 dni przed dokonaniem wypłaty. Podmioty przekazujące tę informację zostały także zobowiązane do jej aktualizacji, przed dokonaniem wypłaty, w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności objętych informacją (art. 26 ust. 2e i nast. ustawy CIT oraz art. 41 ust. 12 i nast. ustawy PIT).
Cel w postaci złagodzenia obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. mechanizmu poboru tego podatku jest realizowany poprzez:
– wyłączenie stosowania niektórych obowiązków szeroko rozumianych płatników (tj. zarówno emitenta jako płatnika sensu stricto, jak i podmiotu będącego tzw. płatnikiem technicznym) w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych (tj. bonów i obligacji skarbowych),
W tym celu proponuje się rozszerzenie zakresu przedmiotowego zwolnienia podatnika-nierezydenta od podatku dochodowego, które jest zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 50 ustawy CIT i art. 21 ust. 1 pkt 130 ustawy PIT, i objęcie nim także obligacji skarbowych oferowanych na rynku krajowym i bonów skarbowych oraz odpowiednią zmianę w zakresie przedmiotowym zwolnienia od obowiązku płatnika co do poboru podatku, które jest zawarte w art. 26 ust. 1aa ustawy CIT i art. 41 ust. 24 ustawy PIT.
– uelastycznienie konstrukcji (wydłużenie zakresu czasowego) oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu (złożenie oświadczenia pozwalałoby nie stosować tego mechanizmu przez kolejnych siedem miesięcy, a nie jak obecnie, jedynie trzy).

Ad 6) zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych
Cel w postaci usunięcia wątpliwości interpretacyjnych zgłaszanych przez podatników w zakresie art. 15c ustawy CIT jest realizowany poprzez w szczególności zmianę treści art. 15c ust. 1 i doprecyzowanie kwoty podlegającej wyłączeniu z kosztów podatkowych. Wyłączeniu podlegać wyższa kwota (kwota 3.000.000 zł; 30% EBITDA).
Z kolei zmiana zaproponowana w art. 16 ust. 7i i 7j ustawy CIT, dotycząca przepisów o kosztach finansowania dłużnego przeznaczonego na transakcje kapitałowe ma na celu wyłączenie stosowania tych przepisów w sytuacjach, kiedy finansującym jest bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa mające siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie należącym do EOG. Ponadto nie byłyby objęte tymi przepisami przypadki finansowania dłużnego udzielonego na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach z podatnikiem niepowiązanych.

Ad 7) zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH)
Cel w postaci doprecyzowania i udoskonalenia przedmiotowych regulacji w sposób umożliwiający skorzystanie z reżimu holdingowego przez większy krąg przedsiębiorców, jest realizowany w szczególności poprzez:
– zastąpienie definicji spółki zależnej, krajowej spółki zależnej i zagranicznej spółki zależnej definicjami krajowej spółki zależnej i zagranicznej spółki zależnej,
– doprecyzowanie przepisów m.in. w zakresie 1 roku posiadania przez spółkę holdingową udziałów (akcji) w spółkach zależnych),
– rozszerzenie katalogu form prawnych, w których może działać spółka holdingowa o prostą spółkę akcyjną,
– przyznanie prawa do korzystania przez spółkę holdingową ze zwolnienia z CIT dywidend wynikającego z Dyrektywy Parent Subsidiary,
– umożliwienie, aby w ramach PSH krajowa spółka zależna mogła korzystać ze zwolnienia w przewidzianego dla specjalnej strefy ekonomicznej lub tzw. Polskiej Strefy Inwestycji,
– wprowadzenie 100% zwolnienia z dywidend (aktualnie zwolnienie dla 95% dywidendy).

Ad 8) zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek
Cel w postaci doprecyzowania regulacji jest realizowany poprzez modyfikacje w zakresie:
– sposobu określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku (np. samochodów osobowych) na cele działalności gospodarczej oraz inne cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (w wysokości 50% wydatków, odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości związanych z używaniem składników majątku niewykorzystywanych na cele działalności gospodarczej nie będzie stanowić wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą),
– terminu na złożenie przez podatnika zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW-RD), przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego (przesądzenie, że zawiadomienie to składa się do końca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem)
– warunku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej (dookreślenie, że zobowiązanie to wygasa w całości po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. 4 lat podatkowych),
– terminu na zapłatę podatku należnego od dochodu z przekształcenia (jednoznaczne wskazanie, że w przypadku zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia w całości, podatnik jest zobowiązany uiścić podatek w terminie przewidzianym na złożenie zeznania CIT-8 za rok podatkowym poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem),
– terminu zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat (dotyczy również zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy) oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto.

Ad 9) zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Zmiana podyktowana jest względami ujednolicenia regulacji w zakresie zachowania terminu opłacenia wskazanych przepisem składek, tj. z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika (należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy) jak też składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Zmiana polega na doprecyzowaniu i uproszczeniu zasad zaliczania do kosztów podatkowych składek na ubezpieczenie – ma charakter dostosowawczy do rozwiązań proponowanych w PIT w odrębnej ustawie.
Proponuje się odesłanie do odrębnych przepisów, precyzujących ww. termin.

Ad 10) zmiana przepisu dotyczącego procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków
Zmiana dotyczy przeformułowania i uproszczenia tym samym procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków na wniosek, o której mowa w art. 24b ust. 15 i 16 ustawy CIT.
Cel ten jest realizowany poprzez doprecyzowanie, że zwrot podatku nastąpi bez konieczności wydawania decyzji w każdym przypadku, gdy kwota zwrotu nie będzie budzić wątpliwości (analogicznie w art. 30g w ust. 15 i 16 ustawy PIT).

Ad 11) zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych
Cel doprecyzowujący jest realizowany poprzez w szczególności:
– urealnienie progów dokumentacyjnych (progów istotności) dla bezpośrednich i pośrednich transakcji rajowych, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, poprzez ich podwyższenie (w przypadku bezpośrednich transakcji rajowych – dwukrotne; w przypadku transakcji pośrednich – progi w różnych wysokościach w stosunku do określonych rodzajów transakcji),
– zmianę zakresu obowiązku dokumentacyjnego w pośrednich transakcjach rajowych,
– likwidację domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym (doprecyzowanie, że przepis dotyczy rzeczywistego właściciela należności wynikającej z transakcji. Ponadto zaproponowano odejście od konstrukcji domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym na rzecz wyłączenia obowiązku dokumentacyjnego w określonych przypadkach).

Ad 12) zmiana przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji
Intencją przepisów nakładających na ministra właściwego do spraw finansów publicznych obowiązek udostępnienia wzorów deklaracji z zakresu podatków dochodowych było w istocie umocowanie do udostępnienia wizualizacji wzoru dokumentu elektronicznego, a nie samego wzoru tego dokumentu w znaczeniu jakie nadają mu przepisy ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wzór dokumentu elektronicznego jest umieszczany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Udostępnianie tego samego wzoru dokumentu elektronicznego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych nie znajduje uzasadnienia.
Cel w postaci doprecyzowania przepisów dotyczących udostępniania wzorów deklaracji w zakresu podatków dochodowych jest realizowany poprzez dookreślenie, że obowiązek ten jest ograniczony do udostępniania ich wizualizacji a nie schemy, która jest udostępniania przez Ministra Cyfryzacji w CRWDE.

II. W zakresie ustawy PIT
Ad 1) zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC)
Zmiana analogiczna jak w ustawie CIT (zob. pkt I.3);
Ad 2) zmiany w podatku u źródła (WHT)
Zmiana analogiczna jak w ustawie CIT (zob. pkt I.5);
Ad 3) zmiana przepisu dotyczącego procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków
Zmiana analogiczna jak w ustawie CIT (zob. pkt I.10);
Ad 4) zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych
Zmiana analogiczna jak w ustawie CIT (zob. pkt I.11);
Ad 5) zmiana przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji
Zmiana analogiczna jak w ustawie CIT (zob. pkt I.12) i ustawie o ryczałcie (zob. pkt III);

III. W zakresie ustawy o ryczałcie
Zmiana przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji
Zmiana analogiczna jak w ustawie CIT (zob. pkt I.12) i w ustawie PIT (zob. pkt II.5);

IV. W zakresie ustawy – Ordynacja podatkowa
Zmiana ma charakter systemowy.
Cel jest realizowany poprzez doprecyzowanie obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych (art. 82 §1c Ordynacji podatkowej).
Obowiązek sporządzenia informacji o umowach z nierezydentami nie będzie występował w przypadku podmiotów, które są obowiązane do sporządzenia informacji o cenach transferowych na podstawie art. 23zf ust. 1 ustawy PIT oraz art. 11t ust. 1 ustawy CIT. Zwolnienie z obowiązku sporządzenia informacji o umowach z nierezydentami nie dotyczy zatem podmiotów, które – składając informację o cenach transferowych na podstawie art. 23zf ust. 3 ustawy PIT oraz art. 11t ust. 3 ustawy CIT – wykazują w niej tzw. transakcje rajowe. W tych przypadkach podmioty, po spełnieniu określonych ustawowo warunków na podstawie Ordynacji podatkowej oraz wskazanych powyżej ustaw podatkowych, będą zobowiązane zarówno do złożenia ORD-U, jak informacji o cenach transferowych.

V. W zakresie ustawy z 29 października 2021 r.
Ad 1) uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”
Realizacja celu jakim jest uchylenie przepisów art. 2 pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b ustawy z 29 października 2021 r. następuje z uwagi na:
– istotne wątpliwości interpretacyjne dotyczące regulacji dot. ukrytej dywidendy w zakresie wzajemnych zależności pomiędzy przepisami o ukrytej dywidendzie i o cenach transferowych,
– postulaty organizacji branżowych wskazujące na konieczność ograniczenia przepisów antyabuzywnych, mogących dotyczyć podobnych kategorii płatności (tych samych kategorii płatności mogłyby dotyczyć m.in. przepisy o ukrytej dywidendzie, o podatku od przerzuconych dochodów i podatku minimalnym),
– szeroki charakter przesłanek prowadzących do uznania kosztów za ukrytą dywidendę (możliwe byłyby sytuacje, w których zakresem przepisu objęte byłyby określone transakcje uzasadnione gospodarczo, których głównym celem nie jest de facto transfer nadwyżek finansowych do podmiotów powiązanych),
– niepewną sytuację gospodarczą, w jakiej znalazły się wskutek wojny w Ukrainie podmioty prowadzące działalność w Polsce.

Ad 2) doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące PGK
Dodany przepis art. 69b w ustawie z 29 października 2021 r. dotyczy zasad rozliczania strat w spółkach tworzących podatkowe grupy kapitałowe. Po zmianie zasady te znajdą zastosowanie do tzw. nowych strat spółek tworzących PGK, a zatem powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Ad 3) zmiana przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji
Zmiana stanowi konsekwencję zmian wprowadzonych w tym zakresie w ustawie CIT (zob. pkt I.12), w ustawie PIT (zob. pkt II.4) i w ustawie o ryczałcie (zob. pkt III.1).

LINK

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *