Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Obowiązki płatnika przy wydawaniu członkom Związku i pracownikom kart przedpłaconych.

empty paper placed on various multicolored candies in rows

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 13 sierpnia 2021r. ciekawą interpretację podatkową w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem członkom i pracownikom Związku Zawodowego kart przedpłaconych.

Pytanie do KIS zadał Związek Zawodowy, który prowadzi działalność związkową i działalność gospodarczą. Jako Związek Zawodowy wspiera członków i pracowników Związku Zawodowego benefitami w postaci przedpłaconych kart podarunkowych, które są opłacane w całości z funduszu Związku Zawodowego, mają charakter socjalny i nie przekraczają określonego na rok limitu. Z uwagi na ilość osób zatrudnionych w Związku Zawodowym, Wnioskodawca nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wspiera pracowników przedpłaconymi kartami podarunkowymi opłaconymi z funduszu związkowego. Karty podarunkowe, które otrzymują członkowie i pracownicy Związku Zawodowego są autoryzowane do wysokości salda i można nimi dokonywać zakupów we wszystkich sklepach obsługujących karty podarunkowe, a nie tylko w sklepach jednej sieci.

Karty przedpłacone wydawane są dwa razy do roku w okresach świątecznych jako prezent świąteczny dla wszystkich członków Związku Zawodowego i pracowników Związku Zawodowego. Łączna wartość kart przedpłaconych dla każdego pracownika i członka Związku Zawodowego wynosi 200 zł na rok. Z uwagi na ilość osób zatrudnionych (… osoby na umowę o pracę i … osoby na umowę zlecenie) w Związku Zawodowym, nie jest tworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Karty podarunkowe wydawane są na podstawie uchwały zarządu.

Zakład pracy pełni funkcję płatnika od wypłat ze stosunku pracy dokonywanych na rzecz pracowników, w związku z czym do jego obowiązków należy obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek od dochodów ze stosunku pracy, umowy zlecenia oraz jej wpłacenie na rachunek urzędu skarbowego. Na płatniku ciąży również odpowiedzialność finansowa za niepobranie podatku lub pobranie i niewpłacenie podatku (art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa) Przy czym pracodawca nie jest zobligowany ani prawnie uprawniony, by żądać od pracownika informacji, czy pobierał on świadczenia z funduszy związków zawodowych.

Związek stanął na stanowisku, że otrzymanie przez członków i pracowników Związku Zawodowego kart prezentowych zasilanych środkami pieniężnymi, sfinansowanymi w całości ze składek związkowych, zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f., będzie korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, do kwoty 2 000 zł w roku podatkowym. W rezultacie po stronie Wnioskodawcy nie powstaną obowiązki płatnika z tego tytułu, w tym obowiązek doliczenia wartości świadczenia do przychodu podatkowego danego pracownika oraz obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie jest zobligowany ani prawnie uprawniony, żeby żądać od pracowników i członków Związku Zawodowego informacji, czy pobierali świadczenia z ZFŚS u innych pracodawców.

Organ zgodził się z taką oceną. Dyrektor wskazał, że postanowienia statutu mogą przyznawać członkom związku zawodowego prawo do określonych świadczeń finansowanych z funduszy związku, który najczęściej finansowany (zasilany) jest ze składek członkowskich. Pokreślić jednakże należy, że w sytuacji, gdy fundusz związku zasilany jest składkami członkowskimi, to w chwili wpłaty składek członkowskich na konto związku zawodowego, powiększa ona jego majątek. To oznacza, że świadczenia majątkowe przekazywane przez związek na rzecz jego członków, są dokonywane już z majątku związku a nie ze składek członkowskich. To związek jest bowiem od momentu przekazania składek ich dysponentem i właścicielem – składki te stanowią jego majątek i to związek ma prawo do dysponowania nimi zgodnie z postanowieniami wynikającymi ze statutu.

Składki członkowskie, którymi dysponuje związek zawodowy, po ich potrąceniu, stają się majątkiem danej organizacji związkowej, nie stanowią więc dochodu osoby je opłacającej.

Zatem środki te należy traktować jako środki własne związku, który jest uprawniony do zarządzania tymi środkami, np. w celu finansowania świadczeń dla swoich członków i pracowników. Zatem przekazane przez związek świadczenie (o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym) na rzecz jego pracowników i członków – dla celów podatkowych – stanowi przychód.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2020 r., wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1 000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Skorzystanie ze zwolnienia możliwe jest, jeżeli są spełnione łącznie następujące przesłanki:

  • świadczenie otrzymuje pracownik,
  • świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej określonej w przepisach o związku zawodowym,
  • świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego,
  • źródłem finansowania są w całości środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych.

Karta przedpłacona to swoisty rodzaj karty płatniczej. Wydawana jest bez konieczności posiadania rachunku osobistego w banku, nie jest też przyznawany jej użytkownikowi kredyt. Rolą tych kart jest zapewnienie użytkownikowi karty (np. pracownikom) środków pieniężnych, bez konieczności wydawania (posiadających formę materialną) znaków pieniężnych (np. banknotów) lub znaków legitymacyjnych. Z technicznego punktu widzenia karta przedpłacona jest bardzo zbliżona do karty debetowej. Zatem kartę taką należy, co do zasady, uznać za świadczenie pieniężne z uwagi na jej zaklasyfikowanie jako instrumentu dostępu do określonych wartości pieniężnych, co finalnie umożliwia regulowanie zobowiązań pieniężnych.

W konsekwencji świadczenie w postaci karty podarunkowej stanowi świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 20 ust. 1 oraz 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organ wskazał przy tym, że ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 568, z późn. zm.) dodano do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 52l pkt 3, zgodnie z którym w latach 2020-2021 podwyższony został do 2 000 zł limit zwolnienia dla świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższy przepis wszedł w życie w dniu 31 marca 2020 r.

Limit zwolnienia ustalony przez ustawodawcę jest jeden i dotyczy wszystkich świadczeń wypłacanych w danym roku z funduszy socjalnych i funduszy związków zawodowych, niezależnie od tego w ilu zakładach dany pracownik jest zatrudniony i od ilu podmiotów uprawnionych (pracodawców i związków zawodowych) otrzymuje świadczenia z ww. funduszy. Innymi słowy, jeśli ze wszystkich zakładów pracy, łącznie pracownik otrzyma więcej niż określony przez ustawodawcę limit kwotowy, to nadwyżka ponad tę kwotę podlega u niego opodatkowaniu. Przy czym ustawodawca nie nałożył na podmiot (pracodawcę lub związek zawodowy) wypłacający świadczenia z funduszy wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązku monitorowania czy pracownik uzyskał już w roku podatkowym ww. świadczenia od innego świadczeniodawcy oraz wysokości wykorzystanej kwoty u poszczególnych świadczeniodawców ani obowiązku weryfikacji wykorzystanej kwoty wolnej od podatku zgodnie z celami na jakie została przyznana pomoc.

Również brak jest przepisu, który zobowiązywałby pracownika do złożenia oświadczenia pracodawcy, z którego wynikałoby, że pracownik wykorzystał już kwotę limitowanego zwolnienia oraz oświadczenia dotyczącego przeznaczenia pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Tym samym podmiot wypłacający świadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zobowiązany, zgodnie z brzmieniem tego przepisu, opodatkować wypłacone świadczenie (nadwyżkę ponad limit zwolnienia) jedynie w sytuacji, gdy suma przekazanych przez tenże podmiot świadczeń przekroczy ustalony przez ustawodawcę limit. Natomiast obowiązkiem pracownika jest kontrolować wysokość otrzymanych w roku podatkowym świadczeń i ich nadwyżkę ponad kwotę limitowanego zwolnieni opodatkować w zeznaniu podatkowym.

Organ konkluduje zatem, że przekazanie pracownikom i członkom Związku Zawodowego przedpłaconych kart podarunkowych z funduszu Związku Zawodowego, które jak wskazał Wnioskodawca mają charakter socjalny i nie przekraczają określonego na rok limitu, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 2 000 zł w roku podatkowym, zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 67 w zw. z art. 52l pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, gdy łączna wartość świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika bądź członka Związku Zawodowego nie przekroczy wartości 2 000 zł, po stronie Wnioskodawcy nie powstaną obowiązki płatnika z tego tytułu, w tym obowiązek doliczenia wartości świadczenia do przychodu podatkowego danego pracownika oraz obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wnioskodawca nie ma także obowiązku monitorowania czy pracownik/członek Związku Zawodowego uzyskał już w roku podatkowym ww. świadczenia od innego świadczeniodawcy oraz wysokości wykorzystanej kwoty u poszczególnych świadczeniodawców.

Sygnatura:          0113-KDIPT2-3.4011.362.2021.5.NM

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *