Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Będą ulgi dla wspierających kulturę, naukę i sport

shallow focus photography of microscope

Ministerstwo Finansów proponuje wprowadzenie specjalnych ulg w PIT i CIT mających zachęcać biznes do tego, żeby mocniej włączył się w sponsorowanie nauki, oświaty, sportu i kultury np. poprzez umowy sponsoringowe. Ulga polegać ma na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę, oprócz uwzględnienia tego rodzaju wydatków również w kosztach uzyskania przychodów. Promowana będzie działalność podatników, którzy angażują się np. w finansowanie stypendiów dla studentów lub sponsorują instytucje kultury czy młodego sportowca.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (o PIT) wprowadzony będzie nowy art. 26ha w brzmieniu:
„Art. 26ha. 1. Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:
1) sportową,
2) kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
3) wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę
– przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznawać się będzie koszty poniesione na finansowanie:
1) klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy;
2) stypendium sportowego;
3) imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).

Przez stypendium sportowe, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, rozumieć się ma jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej, przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, uczelnie wyższe, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe.

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną uznawać się ma zaś koszty poniesione na finansowanie:
1) instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
2) działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę uznawać ma się koszty poniesione na:
1) stypendia, o których mowa w:
a) art. 97 i art. 213 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
b) art. 283 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086);
2) finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o których mowa w art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie;
3) finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów;
4) sfinansowanie studiów dualnych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk;
5) wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prowadzonego przez tą uczelnię.

Niektóre koszty, np. dotyczące wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy, będą podlegały odliczeniu, jeżeli będą realizowane na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią, instytutem Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowym instytutem naukowym, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego lub instytutem badawczym. Odliczenie nie znajdzie zastosowania do podatnika będącego założycielem uczelni niepublicznej.

Koszty, o których mowa wymienione powyżej będą podlegać odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku. Odliczenia dokonywać się będzie w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty.

Podatnicy korzystający z odliczenia są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione koszty podlegające odliczeniu.


Analogiczne rozwiązanie przewidziane zostało w przepisach ustawy CIT.

LINK do projektu.

Photo by Chokniti Khongchum on Pexels.com

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *