Aktualności podatkowe

Aktualności: Nowe propozycje podatkowe dla inwestorów

photo of person holding ceramic mug

Ministerstwo opublikowało kolejny pakiet zmian w ramach Polskiego Ładu. Proponowana Ulga IPO ma w założeniu wspierać proces poszukiwania kapitału w ramach pierwszej emisji na giełdzie. Poprawiony ma też być tzw. Estoński CIT. Resort wprowadzi też ulgę na konsolidację, która pomóc ma w restrukturyzacji firm po pandemii. Ponadto, znowelizowane mają być zasady tworzenia i funkcjonowania Podatkowych Grup Kapitałowych.

I. Estoński CIT 2.0ryczałt od dochodów spółek

W projekcie proponowane są m.in. rozwiązania ukierunkowane na dalszy rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. MF zakłada rozszerzenie możliwości zastosowania przepisów dotyczących ryczałtu od dochodów oraz znaczące złagodzenie warunków zarówno rozpoczęcia stosowania owych przepisów, jak i warunków koniecznych do spełnienia w celu pozostania w systemie ryczałtu od dochodów. W szczególności zmiany zakładają:

1) rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem o komandytowe i komandytowo-akcyjne;

2) rezygnację z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku dla stosowania przepisów o ryczałcie, z zachowaniem możliwości ich ponoszenia w celu skorzystania z preferencyjnej stawki ryczałtu,

3) rezygnację z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych ryczałtem, a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego,

4) uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty owego zobowiązania.

Pozostaną tylko dwa warunki, tj. wymóg prowadzenia w Polsce realnego biznesu, czyli osiąganie większości przychodów z działalności operacyjnej i zatrudnianie minimalnej liczby pracowników oraz prosta struktura właścicielska, czyli ograniczenie kręgu udziałowców do osób fizycznych i brak wielopoziomowej struktury.

Przewiduje się też zmianę nazwy przedmiotowego systemu opodatkowania. Dotychczasowa nazwa, „ryczałt od dochodów spółek kapitałowych”, w świetle proponowanych zmian przestaje we właściwy sposób opisywać katalog podmiotów uprawnionych do skorzystania z ryczałtu – proponuje się bowiem, by katalog ten zawierał obok spółek kapitałowych również spółki osobowe, tj. spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne będące podatnikami CIT. W związku z powyższym, przewidywana przez przepis, dostosowana do proponowanych zmian podmiotowych nazwa owego systemu opodatkowania będzie nosić brzmienie „ryczałt od dochodów spółek”. Bez zmian pozostaje natomiast nazwa skrócona, w brzmieniu „ryczałt”.

II. Ulga konsolidacyjna

Proponuje się wprowadzenie do ustawy CIT mechanizmu wspierającego przedsiębiorców będących podatnikami CIT w działaniach, których celem byłaby ich większa obecność na rynkach zagranicznych. Mechanizm ten adresowany jest do rezydentów oraz do nierezydentów prowadzących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność poprzez położony w Polsce „zagraniczny zakład”.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, podatnik ponoszący tzw. „kwalifikowane wydatki” na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej (spółki z o.o. lub akcyjnej), miałby prawo do pomniejszenia swojej podstawy opodatkowania o te wydatki w roku ich faktycznego poniesienia. Maksymalna wielkość takiego pomniejszenia nie mogłaby jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty odpowiadającej wartości 250.000 zł.

Do takich „kwalifikowanych” wydatków na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej podlegałyby zaliczeniu wydatki na obsługę prawną transakcji nabycia udziałów lub akcji, w tym na ich wycenę (due diligence), podatki bezpośrednio naliczane od tej transakcji oraz opłaty notarialne, sądowe i skarbowe. Do wydatków takich nie podlegają zaliczeniu: cena zapłacona przez podatnika za nabywane udziały (akcje) oraz koszty finansowania dłużnego związanego z takim nabyciem.

Możliwość skorzystania z omawianego odliczenia przysługiwać będzie podatnikowi przy spełnieniu następujących warunków:

1) spółka której udziały (akcje) są przez podatnika nabywane jest osobą prawną, mającą siedzibę lub zarząd w państwie z którym Rzeczpospolita Polska posiada obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą podstawę prawną do uzyskania przez polski organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwa,

2) główny przedmiot działalności takiej spółki kapitałowej jest tożsamy z przedmiotem działalności podatnika nabywającego jej udziały (akcje) lub działalność takiej spółki mogłaby być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika (działalność takiej spółki nie byłaby działalnością finansową),

3) podatnik w jednej transakcji nabywa udziały (akcje) w ilości stanowiącej bezwzględną większość praw głosu.

III. Ulga w zakresie kosztów Pierwszej Oferty Publicznej (POP) – IPO

W związku z postulatami przedstawionymi w Uchwale nr 114 Rady Ministrów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego dalej „SRRK” (M.P. z 2019 r. poz. 1027) przyjęto w projekcie rozwiązania, których celem jest wprowadzenie jasnych, wystandaryzowanych i prostych reguł dotyczących odliczeń kosztów poniesionych na Pierwszą Ofertę Publiczną (zwanej dalej „POP”), określoną w art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) do wysokości 150% tych poniesionych przez emitenta kosztów. Katalog tych kosztów obejmować będzie koszty emisji związanej z ofertą publiczną nowo wyemitowanych akcji spółki, polegającej na wprowadzeniu tych papierów wartościowych po raz pierwszy do obrotu, wyszczególnione w projekcie ustawy, które zostały rzeczywiście bezpośrednio poniesione w celu realizacji POP. Przy czym w przypadku usług doradczych, prawnych i finansowych, bezpośrednio związanych z emisją, odliczenie będzie przysługiwać do maksymalnej wysokości 50% wydatków, nie więcej jednak niż 50 tys. zł bez uwzględnienia podatku VAT.

Propozycja zawiera także zachętę dla inwestorów. Każda zarobiona na giełdzie złotówka obciążona jest obecnie 19% podatkiem Belki. W ramach proponowanego rozwiązania, każdy kto kupi akcje startującej na giełdzie spółki i zachowa je przez 3 lata, nie zapłacił podatku od ich sprzedaży.

IV. PGK

Projekt przewiduje złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych oraz zabezpiecza takie podatkowe grupy przed podatkowymi skutkami okresowego spadku zyskowności uzyskiwanej przez taką grupę. Zmiany te mają na celu umożliwienie tworzenia PGK przez mniejsze podmioty, jak również uwzględnienie gospodarczych realiów funkcjonowania przedsiębiorstw i urealnienie dotychczas funkcjonujących warunków decydujących o możliwości uzyskania statusu PGK.

W tym zakresie, projekt przewiduje zmiany w regulacjach, polegające na złagodzeniu warunków funkcjonowania PGK.

I tak proponuje się:

obniżenie, z 500.000 do 250.000, przeciętnej wysokości kapitału zakładowego, jaki muszą posiadać spółki tworzące PGK (zmiana w ust. 2 pkt 1 lit. a)

– likwidację warunku niedopuszczalności wzajemnych powiązań występujących wśród spółek zależnych tworzących PGK (zmiana w ust. 2 pkt 1 lit. c),

– odejście od wymogu sporządzenia umowy o PGK w formie aktu notarialnego, przy zachowaniu jednak obowiązku formy pisemnej takiej umowy (zmiana w ust. 2 pkt 2 lit. a).

Proponowana jest również modyfikacja sposobu przedłużania okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej (zmiana w ust. 9). O ile dotychczasowo w sytuacji, w której podatnicy decydowali się na kontynuowanie działalności w formie PGK warunkiem koniecznym było zawarcie nowej umowy stanowiącej, proponowana nowela wprowadza możliwość kontynuacji działalności poprzez zmianę umowy, zachowując przy tym konieczność jej zgłoszenia i rejestracji przez naczelnika urzędu skarbowego.

Proponuje się wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym nieuzyskanie przez podatkową grupę kapitałową określonego wskaźnika „dochodowości” nie powodowałoby automatycznej utraty przez nią statusu podatnika podatku dochodowego (art. 1a ust. 12 ustawy CIT). Jeżeli więc podatkowa grupa kapitałowa, nie osiągnie dochodów, albo będzie osiągać straty w kolejnych latach to nie utraci ona statusu podatnika podatku dochodowego.

V. Wejście w życie

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Proponuje się, aby nowe zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 105a ustawy o PIT, miało zastosowanie do akcji objętych lub nabytych w pierwszej ofercie publicznej po dniu 31 grudnia 2021 r.

Ponadto, projekt zakłada, że podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2021 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2020 r., stosowali do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy o CIT w brzmieniu dotychczasowym.

Więcej: LINK

Photo by Anna Nekrashevich on Pexels.com

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *