Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Pytania i odpowiedzi – zmiana właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat zmian we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych od 1 stycznia 2020 r.

Z początkiem tego roku

  • największych podatników obsługuje jeden urząd skarbowy – I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie,
  • wyspecjalizowane urzędy skarbowe koncentrują się na dużych podmiotach gospodarczych,
  • mniejsze podmioty z udziałem kapitału zagranicznego zostały przeniesione do pozostałych urzędów skarbowych.

Czy dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego zmienia się właściwość US?

Odpowiedź: Jednostki samorządu terytorialnego (poza jednostkami budżetowymi) zostały zaliczone do kategorii podatników i płatników wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo i od 1 stycznia 2021 r. w odniesieniu do tej kategorii właściwe będą zgodnie z załącznikiem do zmienionego rozporządzenia –wyspecjalizowane urzędy skarbowe właściwe miejscowo (z wyłączeniem I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie)

Do której grupy zalicza się SPZOZ, który osiągnął przychody powyżej 50 mln euro?

Odpowiedź: SP ZOZ, który osiągnął przychód/obrót co najmniej 3 mln euro,będzie podlegał pod wyspecjalizowany urząd skarbowy właściwy według siedziby SP ZOZ (z wyłączeniem I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie).

Jeżeli przychodowy próg zostanie przekroczony w 2020roku, czy mamy to zgłosić i kiedy?

Odpowiedź: Zaliczenie do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 13–16 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, następuje 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym został spełniony warunek przychodowy (osiągnięty został wymagany próg przychodowy). W sytuacji gdy podmiot w 2020 r. uzyskał przychód w przedziale 3-50 mln euro, zaliczenie do kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez WUS nastąpi 1 stycznia 2022 r. W tym przypadku podmiot zobowiązany jest zawiadomić o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 15 października 2021 roku.

Czy spółdzielnia mleczarska posiadająca obroty powyżej 50 mln euro również automatycznie przejdzie do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie?

Odpowiedź: Jeśli za rok 2019 r. spółdzielnia mleczarska osiągnie przychód/obrót powyżej 50 mln euro, od 1 stycznia 2021 roku właściwym urzędem będzie I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Spółka zakończyła swój pierwszy rok podatkowy w kwietniu 2020roku. Na zakończenie tego roku podatkowego miała marginalny obrót. Między kwietniem 2020rokua grudniem 2020 roku spółka zrealizowała wyższy obrót, przekraczający 3 mln euro. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2021 roku, ze względu na swoją strukturę własności, spółka miała zmienić właściwość urzędu skarbowego na urząd wyspecjalizowany (tj. dotychczas podlegała pod „zwykły” urząd skarbowy). Jaki US będzie właściwy dla tej spółki po zmianach od stycznia 2021 r.?

Odpowiedź: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. z 2020, poz. 2456) –w roku 2021 zaliczenie do danej kategorii podatników i płatników, a tym samym zmiana właściwości urzędu, następuje na podstawie danych za 2019 r.W przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym zaliczenie do kategorii następuje na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2019 r.W tym przypadku podmiot nie zmieni właściwości z 1stycznia2021roku i nadal będzie podlegał pod właściwość zwykłego urzędu skarbowego.

Czy spółka jawna, osiągająca obroty pomiędzy 3 a 50 mln euro, będzie podlegać pod wyspecjalizowany urząd skarbowy i w jakim zakresie?

Odpowiedź: Jeśli spółka jawna osiągnęła przychód/obrót pomiędzy 3 a 50 mln euro,od 1 stycznia 2021 r. obsługiwana będzie przez wyspecjalizowany urząd skarbowy w zakresie większości spraw.

Przychody spółki jawnej przekraczają 50 mln euro, ale przychód każdego ze wspólników (osoby fizyczne –obywatelstwo i rezydencja polska) już poniżej limitu 50 mln euro. Jaka będzie właściwość US dla wspólników w zakresie podatku dochodowego?

Odpowiedź: Wspólnicy takiej spółki jawnej w zakresie podatku dochodowego będą rozliczać się jak dotychczas–w zwykłym urzędzie skarbowym,właściwym ze względu na miejsce zamieszkania każdego ze wspólników.

W ramach spółki rozliczamy też przychody ze spółki osobowej (komandytowej), której udziały posiadamy. Biorąc pod uwagę przychody ze sprzedaży, przekraczamy próg 50 mln euro w 2019 i 2020. Od 1 stycznia 2021 roku spółka komandytowa będzie rozliczać się sama i wówczas nie będziemy przekraczać limitu przychodów 3 mln euro. Czy w takiej sytuacji przez kolejne 2 lata (2021 i 2022) będziemy podlegać pod Krajowy (Mazowiecki) US?

Odpowiedź: Wyłączenie spółki spod właściwości WUS następuje 1 stycznia drugiego roku następującego po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony warunek progu przychodowego.Jeśli spółka na podstawie osiągniętego w roku 2019 przychodu została przypisana do I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie(przychód powyżej 50 mln euro), a w kolejnych latach uzyskany przychód nie przekroczy tego progu,to spółka pozostanie we właściwości IMUS do końca 2023roku.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osiągająca przychody powyżej 3 mln euro, pod właściwość którego urzędu będzie podlegała po 1.01.2021?

Odpowiedź.Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie mieszczą się w katalogu podatników i płatników Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo(Dz.U. z 2020, poz. 2456). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nawet jeśli przekroczą przychód powyżej 3 mln euro, nie będą obsługiwane przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe i pozostają we właściwości dotychczasowego urzędu skarbowego.

Więcej pytań i odpowiedzi pod linkiem

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *