Aktualności podatkowe

Aktualności: Wdrożenie pakietu VAT e-commerce – projekt zmian w przepisach opublikowano

laptop technology ipad tablet

Znamy już szczegóły regulacji implementującej unijny pakiet VAT e-commerce: opublikowano projekt ustawy z 22 października 2020r. o zmianie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych. Jej celem jest pokonanie barier, w tym uszczelnienie VAT, w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami (B2C). Nastąpi m.in. usunięcie w całej UE zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro a na podatników ułatwiających dostawy towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej) nałożony będzie obowiązek poboru i zapłaty VAT. W związku z wprowadzeniem do dyrektywy VAT definicji „wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość” („WSTO”) oraz jednolitego progu na terytorium całej UE (10.000 EUR) dla podatników dostarczających towary w ramach WSTO oraz świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, jak również z powodu modyfikacji powiązanych z WSTO regulacji, dotyczących m.in. określenia miejsca dostawy, konieczne jest dokonanie stosownych zmian w ustawie o VAT. Polegają one przede wszystkim na wykreśleniu art. 2 pkt 23 i 24 (definicja sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju) oraz art. 23 i 24 (sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju), zmianie art. 22 (zasady ogólne dotyczące miejsca dostawy) oraz wprowadzeniu art. 22a w ustawie o VAT. Dodatkowo konieczne jest zmodyfikowanie innych przepisów, ściśle powiązanych z wewnątrzwspólnotową sprzedażą towarów na odległość.

Trzon pakietu VAT e-commerce stanowią dyrektywy nowelizujące dyrektywę 2006/112/WE (dyrektywa VAT):
1. dyrektywa Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość ,
2. dyrektywa Rady (UE) 2019/1995 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów.

Znacząca część sprzedaży towarów do konsumentów w UE, zarówno w ramach obrotu pomiędzy państwami członkowskimi, jak i w odniesieniu do towarów sprowadzanych do Unii z państw trzecich, dokonywana jest za pośrednictwem interfejsów elektronicznych, takich jak platforma, platforma handlowa, portal lub inne podobne środki (tj. urządzenie lub oprogramowanie), często z wykorzystaniem zlokalizowanych na terytorium UE magazynów zapewniających kompleksową obsługę logistyczną (tzw. magazyny typu fulfilment warehouse). Głównym problemem, który mają rozwiązać implementowane dyrektywy, jest niezadowalająca efektywność poboru VAT, a przy tym relatywnie duże obciążenia administracyjne i koszty ciążące na przedsiębiorcach oraz administracji skarbowej w związku z rozliczaniem podatku należnego od ww. transakcji i weryfikowaniem prawidłowości tego rozliczania. Wynika to w szczególności z faktu, że w znacznej mierze tego rodzaju sprzedaż jest prowadzona przez bardzo liczną grupę przedsiębiorców nieposiadających siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w UE. Stąd, jak pokazuje dotychczasowa praktyka, w wielu państwach członkowskich występują trudności z zapewnieniem prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych przez takich przedsiębiorców.


Zmiany zakładają uproszczenie obowiązków w zakresie VAT związanych z dostawą towarów  i  świadczeniem usług innych niż telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, dokonanymi przez Internet na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów).


Podatnicy powinni mieć możliwość rozliczania dla celów VAT tych transakcji dokonywanych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT (konsumentów) w wielu krajach UE za pośrednictwem deklaracji VAT składanej tylko w jednym państwie członkowskim (tzw. państwie członkowskim identyfikacji).

Najważniejsze zmiany

Główne rozwiązania ujęte w pakiecie VAT e-commerce mają wejść w życie od 1 lipca 2021 r. (termin ich implementacji upływa 30 czerwca 2021 r.) i obejmują one:

 • zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość
  i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich;
 • rozszerzenie i modyfikację procedury szczególnej dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (funkcjonującej do końca 2020 r. jako mały punkt kompleksowej obsługi, tzw. Mini One Stop Shop, tzw. „MOSS”) w One Stop Shop, tzw. „OSS”na:

(i)        niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia uregulowane zostało w sposób szczególny (usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji),

(ii) wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość,

(iii) niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy,

 – całość procedury od 1 lipca 2021 r. funkcjonować będzie jako punkt kompleksowej obsługi (OSS),

(iv) sprzedaż na rzecz konsumentów w UE towarów importowanych z państw trzecich
w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro (w tym zakresie procedura funkcjonować będzie jako importowy OSS, tzw. Import One Stop Shop (IOSS), tzw. „IOSS”);

 • wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, jeżeli VAT będzie deklarowany i rozliczany w IOSS;
 • jeżeli nie jest stosowany IOSS (choć mógłby być), dostępny będzie drugi mechanizm uproszczenia dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro. VAT importowy zostanie pobrany od osoby dla której towary są przeznaczone (odbiorcy) przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego (np. operatora pocztowego, firmę kurierską), która wpłaci ten pobrany od odbiorcy VAT organom celnym, poprzez dokonanie płatności miesięcznej;
 • usunięcie w całej UE zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach
  o wartości nieprzekraczającej 22 euro;
 • nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających dostawy towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej).

Procedura MOSS umożliwia deklarowanie i rozliczanie VAT z tytułu określonych transakcji o charakterze transgranicznym, co do zasady, w państwie członkowskim siedziby (identyfikacji) usługodawcy za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego, bez konieczności rejestrowania się i wykonywania obowiązków sprawozdawczo-ewidencyjnych w kraju usługobiorcy.

Jednym z celów zmian wprowadzonych dyrektywą 2017/2455 było zmniejszenie kosztów
i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, zwanych dalej zbiorczo „usługami TBE”, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) zlokalizowanych w państwach członkowskich, w których usługodawcy (z państw członkowskich UE lub z państw trzecich) nie posiadają – co do zasady – siedziby działalności gospodarczej.

Cele te, określone w art. 1 ww. dyrektywy, zostały już zaimplementowane do krajowego porządku prawnego – ustawą z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2433) i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przedstawione w obecnym projekcie przepisy stanowią implementację w szczególności art. 2 dyrektywy 2017/2455 oraz doprecyzowujących ich przepisów dyrektywy 2019/1995 i dotyczą przede wszystkim:

 • zdefiniowania pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz wprowadzenia odpowiednich zmian (także o charakterze uchylającym obecne regulacje) do dotychczasowych przepisów dotyczących tzw. sprzedaży wysyłkowej oraz
 • rozszerzenia i modyfikacji procedury szczególnej dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (MOSS) na:

– niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia uregulowane zostało w sposób szczególny (usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji) – procedura unijna i procedura nieunijna,

– wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość – wyłącznie procedura unijna, oraz

– niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy – wyłącznie procedura unijna (OSS),

(iii)     likwidacji zwolnienia z podatku VAT od importu towarów w przesyłkach o niskiej wartości do 22 EUR,

(iv)      zdefiniowania pojęcia sprzedaży na odległość towarów importowanych, tzw. „SOTI”,

(v)       wprowadzenia nowej procedury importu (IOSS) dla SOTI z krajów trzecich do konsumentów w UE, w przesyłkach o wartości rzeczywistej do 150 EUR,

(vi)      wprowadzenia kolejnej (w przypadkach gdy nie stosuje się IOSS), uproszczonej procedury w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów, w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. uregulowanie szczególne, „USZ”), która będzie dostępna dla osób przedstawiających towary organom celnym (np. kurierów, pocztę) w imieniu własnym i na rzecz osoby dla której towary są przeznaczone
w państwie, w którym ma miejsce import.

Wdrożenie powyższych rozwiązań ma przyczynić się do:
– wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze e-handlu z podmiotami z krajów trzecich poprzez m.in.:

 1. zniesienie zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 EUR we wszystkich państwach członkowskich oraz
 2. objęcie interfejsów elektronicznych obowiązkiem poboru i zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem;

 – pełniejszego odwzorowania zasady opodatkowania towarów /usług w miejscu ich konsumpcji, co oznacza, że przychody z VAT zasilać będą budżet państwa ostatecznego odbiorcy danego towaru /usługi;
– zmniejszenia obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych poprzez uproszczenie i modernizację systemu VAT w zakresie transgranicznego handlu elektronicznego.


Ponadto w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o VAT projekt ustawy przewiduje również zmiany między innymi w:
– ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i  płatników,
– ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Projekt ten zawiera środki, które będą miały wpływ na handel elektroniczny od 1 lipca 2021 r. Środki te mają przede wszystkim na celu zwalczanie oszustw związanych z VAT i uszczelnienie poboru VAT w tym obszarze, a także wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu VAT w związku z prowadzeniem przez Internet transgranicznej sprzedaży towarów lub usług na rzecz konsumentów w UE.

Photo by Pixabay on Pexels.com

Link do projektu

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *