Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: KIS: nie wszystkie wydatki na odpowiedzialność społeczną biznesu podlegają odliczeniu

W najnowszej interpretacji z 5 maja 2020r. Dyrektor KIS odmówił prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku niektórych aktywności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Sprawa dotyczyła Spółki zajmującej się m.in. zarządzaniem nieruchomościami i infrastrukturą portową. W ramach prowadzonej działalności, Spółka angażuje się w programy z zakresu CSR, której celem jest budowanie pozytywnych i trwałych relacji zarówno z partnerami społecznymi, jak i biznesowymi. Zdaniem organu, nie można jednak zakładać, iż w każdym przypadku pośredni związek zakupów ze sprzedażą uprawnia do odliczenia podatku. Wydatki na nabycie towarów i usług, poniesione w związku z realizacją społecznej odpowiedzialności biznesu mogą być kwalifikowane jako wydatki o charakterze marketingowym i mogą mieć związek z prowadzoną przez podatnika działalnością opodatkowaną, ale nie muszą. W opinii Dyrektora KIS, nie wystarczy subiektywne przekonanie o wpływie poniesionego wydatku na osiągnięcie przyszłych obrotów.

Spółka wyjaśniła, że tworząc strategię biznesową uwzględnia wpływ, jaki wywiera na otoczenie, w którym funkcjonuje – biorąc pod uwagę interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności pracownikami i społecznościami lokalnymi. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest więc elementem procesu zarządzania przedsiębiorstwem, które wykracza poza obszary dotychczasowych działań, przyczyniając się do pozytywnych zmian w otoczeniu.

Obszary tematyczne, które uznano za odpowiednie dla działalności Spółki (w oparciu o Normę PN-ISO 26000) i którymi kierowano się w celu właściwego opracowania polityki społecznej odpowiedzialności biznesu to:

 • Ład organizacyjny i aspekty pracownicze – zgodność z prawem, transparentność, zasady etyczne, rozpoznanie interesariuszy, zatrudnianie i stosunki pracy, warunki pracy, opieka społeczna, dialog społeczny/pracowniczy, BHP w pracy, rozwój kapitału ludzkiego.
 • Kontrahenci i rozwój społeczny – odpowiedzialny marketing, ochrona i bezpieczeństwo danych klientów, przyciąganie klientów i spełnianie ich wymagań poprzez stałe podnoszenie jakości świadczonych usług oraz zaangażowanie w społeczności i udział we wzroście gospodarczym.
 • Środowisko, ochrona i monitorowanie limitów zanieczyszczeń – działania podejmowane w celu pozostania firmą proekologiczną.
 • Etyka biznesu – uczciwa konkurencja, wspieranie odpowiedzialności społecznej w łańcuchu dostaw, poszanowanie praw własności, zapobieganie defraudacji i korupcji.
 • Każdemu z obszarów tematycznych przyporządkowano stosowne cele polityki CSR realizowanej przez Wnioskodawcę, za które uznano:
 • Zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Zapewnienie dialogu z interesariuszami;
 • Realizacja działań na rzecz społeczności lokalnej;
 • Promowanie i realizowanie działań proekologicznych;
 • Promowanie zasad „etycznego biznesu”.

Organ interpretacyjny wskazał, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni, bądź pośredni. O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast pośredni związek nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy występuje wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Zdaniem organu, nie można zakładać, iż w każdym przypadku ten związek pośredni zakupów uprawnia do odliczenia podatku. Oznacza to, że wydatki na nabycie towarów i usług, poniesione w związku z realizacją społecznej odpowiedzialności biznesu mogą być kwalifikowane jako wydatki o charakterze marketingowym i mogą mieć związek z prowadzoną przez podatnika działalnością opodatkowaną, ale nie muszą.

Jakkolwiek podejmowanie przez podatnika działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu jest z pewnością pożądane chociażby ze względu na uwzględniany przez firmę interes społeczny, nie oznacza to jednak, że we wszystkich tego typu inwestycjach przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na działania CSR, gdyż jest to uzależnione od okoliczności konkretnego przypadku.

Ponadto – zdaniem organu – nie znajduje podstawy prawnej na gruncie podatku od towarów i usług, wywodzenie prawa do odliczenia podatku naliczonego z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub ustawy o rachunkowości, na podstawie której Spółka ma obowiązek sprawozdawczy w zakresie polityki społecznej, pracowniczej, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. Regulacja odliczenia podatku naliczonego związana jest wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zdaniem organu, nie wystarczy subiektywne przekonanie o wpływie poniesionego wydatku na osiągnięcie przyszłych obrotów. Nawet jeśli, zdaniem podatnika, działania podejmowane są w ramach przyjętej strategii biznesowej można przypisać do społecznej odpowiedzialność biznesu, to należy mieć również na uwadze, że każdy wydatek powinien być rozpatrywany indywidualnie.

W konsekwencji, zdaniem organu, odliczenie VAT nie przysługuje od wydatków na organizację wydarzeń takich jak Dzień Dziecka dla dzieci i opiekunów, mieszkańców i turystów odwiedzających (…) na Stadionie (…)– catering dla dzieci z dzielnic (…) i (…); Mecz Charytatywny z okazji Dnia Dziecka na stadionie (…) – dla dzieci i opiekunów, mieszkańców i turystów odwiedzających (…), w szczególności:

 • (…)– występ artystyczny (tancerze akrobaci, bębniarze),
 • Komentator/animator sportowy – animacje sportowe podczas rozgrywek piłkarskich, Dzień dziecka),
 • (…)– zapewnienie sceny mobilnej łukowej, sprzętu scenicznego, atrakcji dla dzieci i dorosłych, medale i puchary dla uczestników turnieju dziecięcego oraz meczu głównego dorosłych,
 • Umowa z (…) dotycząca instrukcji ppoż.;
 • SKS (…) – wynajęcie stadionu na Mecz Charytatywny i Piknik/Dzień Dziecka; Ogródek (…)/zbudowanie kompleksu szklarni i tuneli pod hodowlę warzyw oraz utworzenie miejsca do zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym; Po pierwsze bezpieczeństwo – mająca na celu profilaktykę bezpieczeństwa dzieci od strony lądu i wody, zajęcia przeprowadzane w (…); Kino Letnie dla dzieci w namiocie i dorosłych, mieszkańców i turystów odwiedzających (…); Lodowisko, organizacja bezpłatnego, ogólnodostępnego dla mieszkańców sztucznego lodowiska w Porcie. Dodatkowo udostępniono bezpłatnie sprzęt do nauki i jazdy na łyżwach; Porozumienie ze szkołą; (…) Liga Piłkarska; (…); Statek/współorganizacja Pikniku; Wystawa plenerowa nabrzeża oraz Spacer fotograficzny

Zdaniem organu, z wniosku nie wynika w jaki sposób ponoszone w ramach ich realizacji wydatki przekładają się na wzrost sprzedaży opodatkowanej Wnioskodawcy. Także z wniosku nie wynika w jaki sposób wydarzenia te mają wpływ na ostatecznych kontrahentów Spółki oraz potencjalnych (przyszłych) kontrahentów.

Zatem biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor KIS stwierdza, że z przedstawionych okoliczności sprawy nie wynika aby nabyte towary i usługi związane z realizacją ww. wydarzeń miały/lub mogły mieć choćby pośredni wpływ na sprzedaż opodatkowaną Spółki. W związku z powyższym, wydatki te nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną Spółki, lecz jego szczególną rolą w ramach polityki społecznej CSR. W tym przypadku nie ma związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami a działalnością opodatkowaną, który choćby w sposób pośredni wpływał na sprzedaż opodatkowaną Spółki. W konsekwencji, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji wydarzeń.

Organ zgodził się natomiast na odliczenie VAT od zamówienia wykonania gry planszowej – Wnioskodawca wskazał, że marketingowy charakter tego wydarzenia przejawia się w stałej promocji Portu działającej poprzez treść i grafikę gry, polegającej na rozrywkowych działaniach operacyjnych portu oraz poprzez umieszczony znak logo. Gra jest kierowana do kontrahentów krajowych i zagranicznych, szkół i wyższych uczelni z kraju i zagranicy. Dzięki temu następuje wzrost rozpoznawalności marki Port oraz wzrost wiedzy dotyczącej Portu. Wydarzenie to przekłada się na wzrost sprzedaży opodatkowanej u Wnioskodawcy poprzez działanie pośrednie poprzez budowę marki i jej rozpoznawalność oraz poprzez wzrost konkurencyjności. Tym samym wpłynie to na wzrost zainteresowania inwestorów, zwiększenie lojalności interesariuszy, zwiększenie wiarygodności Spółki. Przekazywanie gry następuje w sposób nieodpłatny. Odbiorcami są: podmioty biorące udział w targach krajowych i zagranicznych, studenci, uczniowie, spółki zależne i podmioty gospodarcze działające na terenie Portu.

Podobnie, organ zgodził się na odliczenie VAT od wykonania maskotki. Wydarzenie to – zdaniem Wnioskodawcy – stanowi działanie marketingowe przejawiające się stałą promocją Portu działającą dzięki skojarzeniom (…). Ponadto, Wnioskodawcy zależy na wywołaniu pozytywnych emocji u odbiorcy, które mogą być skojarzone z Portem. Wydarzenie to jest kierowane do kontrahentów krajowych i zagranicznych, szkół i wyższych uczelni z kraju i zagranicy. Przez to wydarzenie następuje wzrost rozpoznawalności marki Port, co może prowadzić do wzrostu zainteresowania Portem.

Wydatki ponoszone w ramach realizacji tego wydarzenia przekładają się na wzrost sprzedaży opodatkowanej Wnioskodawcy poprzez działanie pośrednie, poprzez budowę marki i jej rozpoznawalność oraz poprzez wzrost konkurencyjności. Wydarzenie to powoduje wzrost zainteresowania inwestorów, zwiększenie lojalności interesariuszy, zwiększenie wiarygodności Spółki. Przekazywanie maskotki następuje w sposób nieodpłatny. Odbiorcami są: podmioty biorące udział w targach krajowych i zagranicznych, studenci, uczniowie, spółki zależne i podmioty gospodarcze działające na terenie Portu.

W tych dwóch przypadkach organ uznał, iż istnieje pośredni związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ww. wydarzeniami a działalnością opodatkowaną Spółki uprawniający Wnioskodawcę do odliczenia podatku naliczonego w ww. zakresie.

Sygnatura:. 0112-KDIL1-2.4012.49.2020.3.PG

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *