Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Stawka 0% VAT na darowizny laptopów dla szkół

Z dniem 22 kwietnia 2020 r. dodano paragraf 10a do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Na mocy tego przepisu, do dnia 30 czerwca 2020 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę VAT stosuje się do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, której przedmiotem są komputery przenośne, wyłącznie laptopy i tablety, na rzecz:

1) placówek oświatowych;

2) organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym;

3) organów prowadzących szkołę lub placówkę, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym.

Przypomnijmy, że na mocy wspomnianego przepisu ustawy o VAT opodatkowane VAT są wszystkie darowizny jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Obniżoną stawkę podatku, stosować można pod warunkiem (odpowiednio) zawarcia pisemnej umowy darowizny między darczyńcą oraz:

1) placówką oświatową;

2) podmiotem, wskazanym powyżej i posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu przez ten podmiot placówce oświatowej;

3) organem prowadzącym szkołę lub placówkę, z której wynika, że sprzęt ten zostanie przekazany placówce oświatowej prowadzonej przez ten organ.

Przez placówkę oświatową rozumie się publiczne i niepubliczne jednostki, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Link do rozporządzenia.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *