Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Kasy fiskalne w 2019r.

Opublikowano dwa projekty rozporządzeń dotyczących funkcjonowania kas fiskalnych w kolejnym roku.

Jest to:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących link.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, dotyczące kas on line link.

 

Zwolnienia w latach 2019-2021

Co ciekawe, Rozporządzenie zawiera unormowania dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących na okres 3 lat (2019 – 2021), nie jednego roku jak to było dotychczas.

W § 2 projektu rozporządzenia przewiduje się, analogicznie jak w rozporządzeniu 2018, zwolnienie dla czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. MF wskazuje, iż z uwagi na pojawiające się sygnały o nieprawidłowościach w sposobie prowadzenia ewidencji a także mając na celu podejmowanie kolejnych działań w zakresie uszczelnienia ewidencji, wśród czynności wymienionych w projektowanym załączniku nie znalazły się takie czynności jak:

 1. Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0) – poz. 17 załącznika do rozporządzenia 2018r.
 2. Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0) – poz. 30 załącznika do rozporządzenia 2018.
 3. Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających – również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie) – poz. 43 załącznika do rozporządzenia 2018.
 4. Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich – poz. 48 załącznika do rozporządzenia 2018.

 

Ponadto proponuje się, aby w przypadku czynności, których przedmiotem są niżej wymienione towary lub usługi stosowanie zwolnienia uzależnione było od tego czy ich świadczenie w całości zostało udokumentowane fakturą:

 • Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,
 • Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych,
 • Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu,
 • Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu,
 • Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne,
 • Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych,
 • Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu,
 • Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia,
 • Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych,
 • Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),
 • Usługi związane z rekultywacją pozostał usługi związane z gospodarką odpadami,
 • Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy,
 • Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy, pod warunkiem ż podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 21,
 • Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, pod warunkiem ż podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 21.

 

Na dotychczasowym poziomie utrzymane zostanie kryterium wysokości obrotu, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji do okresu wykonywania czynności dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzonych działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym). Planuje się też utrzymanie systemu zwolnień u podatników, u których udział wartości dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w obrotach z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy jest większy niż 80%.

 

JST

 

Kontynuowane będą też zwolnienia dla samorządów w związku z przeprowadzoną przez nie centralizacją VAT. W § 3 ust. 1 pkt 5 projektu rozporządzenia utrzymano tytuł zwolnieniowy dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy centralizacyjnej (tj. ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udział środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, Dz. U. z 2018 r. poz. 280), które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy, a także dla JST, jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.

 

 

Sprzedaż wysyłkowa

Ponadto proponuje się aby w przypadku dostaw towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłami kurierskimi) stosowanie zwolnienia uzależnione był od tego czy ich dostawa w całości została udokumentowana fakturą lub jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczył i na czyją rzecz został dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

 

 

Kasy on line

Drugie z rozporządzeń wiąże się z wprowadzeniem w Polsce nowego rodzaju kas rejestrujących. 27 kwietnia 2018 r. został bowiem przekazany do prac parlamentarnych projekt ustawy wprowadzającej kasy on line do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Docelowym jednak systemem będzie system kas online, a kasy dotychczasowe będą stopniowo wycofywane z rynku, jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu kas. W związku z przyjętą konstrukcją systemu kas rejestrujących, zgodnie z którą nowe kasy online i kasy dotychczasowe będą funkcjonowały zasadniczo równolegle oraz w związku z tym, że wiele obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji, stosowaniem kas oraz organizowaniem i prowadzeniem serwisów jest wspólne i niezależne od rodzaju kasy, postanowiono wydać nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących obejmujące regulacjami w zakresie stosowania wszystkie rodzaje kas rejestrujących: dotychczasowe kasy, dla których uległa zmianie jednostka redakcyjna delegacji ustawowej, a także wprowadzane kasy online.

Kasy online będą stosowane obligatoryjnie przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie branżach, zidentyfikowanych jako szczególnie narażone na nadużycia. Kasy online są wyposażone w funkcjonalność połączenia z systemem teleinformatycznym CRK prowadzonym przez Szefa KAS, do którego będą przesyłane dane z tych kas. Podatnicy nadal będą mogli nabywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego” rodzaju (kasy z papierowym zapisem kopii do 31 grudnia 2018 r., natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.). W związku z tym wprowadzone rozwiązanie nie ma charakteru czasowego, gdyż założeniem jest, że kasy dotychczasowe będą funkcjonowały obok kas online, aż do momentu ich wyeksploatowania się. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, do której jest używana dana kasa rejestrująca, może ona funkcjonować nawet kilka lat.

 

 

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *